Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.


Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

58 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
16 juni 2019

Samen opleiden is niet alleen in Nederland zelf een begrip. Ook op de Nederlandse Antillen willen opleidingsinstituten en scholen intensiever gaan samenwerken. Het ministerie van OCW wil aan de verwezenlijking van de plannen meewerken, en stuurde Brigit van Rossum op verkenning.

Publicaties & links
20 maart 2019

De opleiding voor docenten middelbaar beroepsonderwijs stelt andere eisen door de dubbele kwalificatie waarover zij moeten beschikken. In dit artikel schetsen we wat er nodig is om mbo-beroepsdocenten goed op te kunnen leiden. En waar dat nogal eens wringt.

Publicaties & links
20 maart 2019

In dit artikel beschrijven we enkele kiemen van vernieuwing bij de lerarenopleiding, de zij-instroom en de doorontwikkeling op het werk in het licht van de veranderende rolopvatting van docenten in het beroepsonderwijs. Tot slot bieden we verschillende overwegingen voor de herijking van de opleiding en professionalisering van docenten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 maart 2019

Zo vanzelfsprekend als het basisonderwijs zich tot de pabo verhoudt, of het voortgezet onderwijs tot de reguliere bacheloropleidingen, zo complex is de verhouding tussen mbo en de lerarenopleiding. Het concreet invulling geven aan het mbo binnen het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en in het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs is momenteel in volle gang.

Publicaties & links
20 maart 2019

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 maart 2019

De deskundigheid van de opleiders binnen (aspirant-)opleidingsscholen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het opleiden. Professionaliseringtrajecten zorgen er voor dat de deskundigheid op peil blijft en verder wordt vergroot. In dit artikel nemen we de visie en de praktijk van professionalisering van het Groen Consortium onder de loep.

Publicaties & links
13 maart 2019

Het mbo neemt van oudsher een belangrijke sleutelpositie in op de arbeidsmarkt en voorziet in de behoeftes van regionale bedrijven op het gebied van het opleiden van praktisch opgeleide medewerkers. Al jaren is de arbeidsmarkt echter enorm in beweging; hierdoor grote behoefte aan wendbare vakmensen. Dit artikel, uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, gaat in op hoe de verbetering in de lerarenopleiding van mbo-docenten nog verder vorm kan krijgen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 maart 2019

Tien samenwerkingsverbanden in het mbo geven hun recept prijs. In deze publicatie presenteren we tien inspirerende voorbeelden van de samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Betrokken projectleiders vertellen over de ingrediënten waarmee ze het samen opleiden hebben vormgeven.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 maart 2019

Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de lerarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova College; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
12 november 2018

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Welke overwegingen, insteken, afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?