MBO
PO
VO

Gespreksleidraad | Uitbreidingsstrategie 100% Samen Opleiden

Deze handreikingen zijn bedoeld om het gesprek in de regio en binnen partnerschappen over de uitbreidingsstrategie Samen Opleiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voeden. De gespreksleidraad bestaat uit 1. vragen die het gesprek kunnen voeden en 2. een overzicht van mogelijke varianten om het samen opleiden uit te breiden.

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022

Binnen de aspirant Opleidingsschool Rijnland (mbo) wordt al enige tijd het gesprek over groei gevoerd. Omdat de opleidingscapaciteit van de teams binnen de verschillende opleidingslocaties van mboRijnland al optimaal wordt benut, kan groei in het aantal studenten alleen gerealiseerd worden door uitbreiding met nieuwe partners of samenwerking met andere mbo partnerschappen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022

Het vo-partnerschap Trion is in de afgelopen jaren gegroeid (in aantal partners en aantal studenten) en zal de komende periode naar verwachting verder groeien, ingegeven door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het partnerschap in de regio. De koers voor de uitbreiding wordt bepaald op basis van de visie, waarin iedere school zijn eigen unieke profiel en […]

Tools & scans
7 november 2022

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Elk partnerschap staat voor de opdracht om te bepalen op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van deze ambitie. De GROW-tool helpt je om als partnerschap op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Publicaties & links
7 november 2022

Welke groeiscenario’s zijn er om tot 100% Samen Opleiden te komen? We werken in dit schema twee groeiroutes uit: 1. Groei door (sectoroverstijgende) uitbreiding met nieuwe partners (met de kern-schilconstructie als variant. 2. Groei door uitbreiding aantal opleidingsplaatsen binnen huidige samenstelling.

Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.

Bekijk thema