Privacystatement & cookies

Privacystatement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de VO-raad.

De VO-raad hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De VO-raad passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

De VO-raad verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. 

De VO-raad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De VO-raad deze verzamelt of verwerkt. 

De VO-raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar helpdesk@VO-raad.nl.

De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van uw toestemming (die u ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die u met de VO-raad aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de VO-raad heeft als sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs om namens de werkgevers in het voortgezet onderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf
Bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief, een app downloadt, zich opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de VO-raad. Of als u zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening
Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de VO-raad informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat de VO-raad foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat De VO-raad uw interacties registreert.

De VO-raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website. 

Van het ministerie van Onderwijs
Voor het uitoefenen van haar taken als sectororganisatie ontvangt de VO-raad van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepseudonimiseerde lijsten met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van scholen.

De VO-raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de VO-raad die u zelf heeft aangevraagd;
  • u te informeren over verdere dienstverlening van de VO-raad, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen u en de VO-raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;
  • nl en Scholenopdekaart.nl actueel te houden;
  • Berekeningen te maken in het kader van de onderhandelingen over de CAO.

Met leveranciers van De VO-raad
De VO-raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken  om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de VO-raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van De VO-raad
In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten
In uitzonderlijke gevallen kan de VO-raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de VO-raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

U heeft in lijn met de AVG WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres ledenadministratie@VO-raad.nl.

De VO-raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via helpdesk@VO-raad.nl.

Het kan zijn dat de VO-raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de VO-raad u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de VO-raad geraadpleegd worden.

Cookies

Wij gebruiken op deze website geen cookies waar wij uw toestemming voor nodig hebben.  Onderstaande cookies gebruiken wij wel.

Functionele cookies
Dankzij cookies hoef je als gebruiker van een site niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van een website.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina's die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen.