Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie

Goed nieuws! Op 10 januari 2020 is door de bestuurders van de vijf sectorraden het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ voorlopig vastgesteld.

Download Kwaliteitskader

In het afgelopen jaar is door het ontwikkelteam hard gewerkt aan dit nieuwe kader en de werkwijze. Op 3 september 2019 zijn de conceptuitwerkingen gepubliceerd ter raadpleging van het veld. Daar is veelvuldig op gereageerd met vragen, suggesties en opmerkingen door partnerschappen Samen Opleiden, scholen en schoolbesturen, lerarenopleidingen, regionale netwerken en andere gremia. Ook hebben pilotsessies plaatsgevonden waarin feedback is opgehaald op vraagstukken rond o.a. basiskwaliteit Samen Opleiden, het proces van beoordelingsgerichte peer review, aansluiting van het kwaliteitskader op eigen kwaliteitszorgsystemen.

In november en december hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met het ontwikkelteam waarbij de feedback vanuit de raadplegingen en de pilotsessies centraal stond. Aan de hand van alle feedback heeft het ontwikkelteam de conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader, de lijst kenmerken en de werkwijze voor peer review herzien. Daarvan is één integraal document opgesteld. De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben op 10 januari hun waardering uitgesproken en het kwaliteitskader en de werkwijze peer review voorlopig vastgesteld.

Dit besluit betekent voor partnerschappen Samen Opleiden dat het kwaliteitskader op landelijk niveau richtinggevend is voor kwaliteitsborging en -ontwikkeling van samen opleiden en inductie. Peer review vindt plaats aan de hand van het kwaliteitskader. Het kader vervangt het NVAO-protocol voor opleidingsscholen. Lees meer over wat het kwaliteitskader en peer review voor uw partnerschap betekent in de FAQ’s op de website van het Platform.

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & inductie te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review. Ook vinden pilots plaats om met name de werkwijze van peer review verder uit te werken. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

FAQ’s

Bij de veel gestelde vragen en antwoorden over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review leest u wat de ontwikkelingen betekenen voor de partnerschappen Samen Opleiden.

Achtergrondinformatie

Op deze pagina leest u relevante achtergrondinformatie met betrekking tot het kwaliteitskader.

Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader

De informatiebijeenkomsten over het nieuwe kwaliteitskader, de werkwijze voor peer review en het nieuwe financieringsmodel van 27 maart en 2 april zijn geannuleerd vanwege de maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. In dit bericht leest u waar u informatie over deze onderwerpen kunt vinden en waar u met uw vragen terecht kunt.

Pilots Kwaliteitskader en werkwijze peer review

In 2020 en 2021 vinden pilots plaats om de werkwijze van peer review verder uit te werken en input op te halen over gebruik van het kwaliteitskader in de praktijk. Thema’s die aan bod komen in de pilots zijn onder meer: proces van peer review en mid term review, eigen kwaliteitsambities van partnerschappen en proces van peer review, professionalisering van peer panelleden. Heeft u interesse om met uw partnerschap deel te nemen aan de pilots?

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking.

Podcast over het Kwaliteitskader Samen Opleiden
Podcast over de peer review

Heeft u nog andere vragen?

• Bij vragen over de NVAO en accreditatie kunt u contact opnemen met Irma Franssen via i.franssen@nvao.net.

• Bij vragen over de aanpassing van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen kunt u contact opnemen met Juul van Ewijk van het Ministerie van OCW via juul.vanewijk@minocw.nl

• Bij vragen over de ontwikkeling van het kwaliteitskader en peer review kunt u contact opnemen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO, VO en MBO  via platformsamenopleiden@vo-raad.nl