Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie

Goed nieuws! Op 10 januari 2020 is door de bestuurders van de vijf sectorraden het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ voorlopig vastgesteld.

Download Kwaliteitskader

In het afgelopen jaar is door het ontwikkelteam hard gewerkt aan dit nieuwe kader en de werkwijze. Op 3 september 2019 zijn de conceptuitwerkingen gepubliceerd ter raadpleging van het veld. Daar is veelvuldig op gereageerd met vragen, suggesties en opmerkingen door partnerschappen Samen Opleiden, scholen en schoolbesturen, lerarenopleidingen, regionale netwerken en andere gremia. Ook hebben pilotsessies plaatsgevonden waarin feedback is opgehaald op vraagstukken rond o.a. basiskwaliteit Samen Opleiden, het proces van beoordelingsgerichte peer review, aansluiting van het kwaliteitskader op eigen kwaliteitszorgsystemen.

In november en december hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met het ontwikkelteam waarbij de feedback vanuit de raadplegingen en de pilotsessies centraal stond. Aan de hand van alle feedback heeft het ontwikkelteam de conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader, de lijst kenmerken en de werkwijze voor peer review herzien. Daarvan is één integraal document opgesteld. De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben op 10 januari hun waardering uitgesproken en het kwaliteitskader en de werkwijze peer review voorlopig vastgesteld.

Dit besluit betekent voor partnerschappen Samen Opleiden dat het kwaliteitskader op landelijk niveau richtinggevend is voor kwaliteitsborging en -ontwikkeling van samen opleiden en inductie. Peer review vindt plaats aan de hand van het kwaliteitskader. Het kader vervangt het NVAO-protocol voor opleidingsscholen. Lees meer over wat het kwaliteitskader en peer review voor uw partnerschap betekent in de FAQ’s op de website van het Platform.

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & inductie te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review. Ook vinden pilots plaats om met name de werkwijze van peer review verder uit te werken. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

FAQ’s

Bij de veel gestelde vragen en antwoorden over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review leest u wat de ontwikkelingen betekenen voor de partnerschappen Samen Opleiden.

Achtergrondinformatie

Op deze pagina leest u relevante achtergrondinformatie met betrekking tot het kwaliteitskader.

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking.

Heeft u nog andere vragen?

• Bij vragen over de NVAO en accreditatie kunt u contact opnemen met Irma Franssen via i.franssen@nvao.net.

• Bij vragen over de aanpassing van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen kunt u contact opnemen met Juul van Ewijk van het Ministerie van OCW via juul.vanewijk@minocw.nl

• Bij vragen over de ontwikkeling van het kwaliteitskader en peer review kunt u contact opnemen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO, VO en MBO  via platformsamenopleiden@vo-raad.nl