MBO
PO
VO

Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

De Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (Staatscourant 2022 nr. 18950 22 juli 2022) is gewijzigd. Klik hier voor de nieuwe regeling. De toelichting bij de Regeling lees je in de Staatscourant. Onderstaande tekst is door het Ministerie van OCW opgesteld als toelichting op de wijzigingen .

In de wijzigingsregeling is een aantal artikelen gewijzigd, ten opzichte van de huidige regeling.

Datum doorgeven studentenaantallen

De eerste wijziging betreft de datum waarop penvoerders van opleidingsscholen de studentenaantallen moeten doorgeven (subsidie aanvragen). Voor de regeling worden opleidingsscholen deels bekostigd op basis van hun studentenaantallen. Voor bekostiging in 2022–2023 zullen penvoerders van opleidingsscholen volgens de huidige regeling, de studentaantallen tot uiterlijk op 30 september 2022 kunnen doorgeven aan DUO. De datum waarop penvoerders van opleidingsscholen de studentenaantallen van hun (aspirant-) opleidingsschool moeten doorgeven, zal voor bekostiging in jaar 2023–2024 en verder worden gewijzigd van uiterlijk op 30 september, naar uiterlijk op 1 juli (idem voor schooljaar 2024–2025 enzovoorts).

Verhoging subsidieplafond

Daarnaast is in de regeling voorzien in een verhoging van het subsidieplafond voor opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen in het derde of vierde schooljaar, voor het jaar 2021–2022. In 2021–2022 was het subsidieplafond ontoereikend om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen volledig toe te wijzen. De subsidiebedragen zijn toen naar rato verlaagd. Om mogelijk te maken dat aan de opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen alsnog het volledige subsidiebedrag wordt toegekend, is het subsidieplafond voor 2021–2022 met € 500.000 euro verhoogd. De verhoging wordt met terugwerkende kracht toegekend.

Beoordelingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte peer review

De volgende wijziging betreft de uitwerking van de kwaliteitszorgsystematiek door het inrichten van een beoordelingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte peer review. Voor aspirant-opleidingsscholen wordt in het vierde jaar van de aspirant-fase een beoordelingsgerichte peer review georganiseerd en uitgevoerd door de commissie beoordelingsgerichte peer review.Deze peer review zal voor het eerst worden georganiseerd in schooljaar 2022–2023, voor de aspirant-opleidingsscholen die in schooljaar 2019–2020 zijn gestart.

Voor opleidingsscholen wordt voorzien in een ontwikkelingsgerichte peer review. Deze peer review is gericht op kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging met gebruikmaking van het Kwaliteitskader. Opleidingsscholen die vóór 2018 zijn gestart, organiseren voor 31 december 2025 een eerste ontwikkelingsgerichte peer review. Op de website van het platform Samen Opleiden wordt een overzicht gepubliceerd met de planning voor de eerste ontwikkelingsgerichte peer reviews voor deze opleidingsscholen. Het rapport van de ontwikkelingsgerichte peer review wordt door de opleidingsscholen bij de eerstvolgende subsidieaanvraag van het schooljaar waarin de ontwikkelingsgerichte peer review heeft plaatsgevonden, aangeleverd bij DUO. Het rapport wordt gebruikt voor de beleidsontwikkeling Samen Opleiden & Professionaliseren.

Gerelateerde berichten