MBO
PO
VO

Actueel | Dertien nieuwe erkende partnerschappen Samen Opleiden!

Na bijna vier jaar bouwen aan een stevige basis voor Samen Opleiden, hebben de aspirant-partnerschappen die gestart zijn in 2020 in april en mei deelgenomen aan de beoordelingsgerichte peer review. De afgelopen weken liep de spanning op hoe de beoordeling eruit zou zien van deze partnerschappen. Als Platform kunnen we melden dat alle 13 partnerschappen door de beoordelingscommissie Peer Review een positieve beoordeling hebben ontvangen. Zij hebben met hun dossier en op de bezoekdag Peer Review kunnen aantonen voor welke kwaliteit zij staan. Vanuit het Platform wensen we alle partnerschappen veel succes en plezier met de doorontwikkeling!

Aspirant-partnerschappen Samen Opleiden nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, georganiseerd vanuit DUS-I. Voor de beoordelingsgerichte peer review levert elk aspirant-partnerschap een dossier aan waarover zij tijdens de bezoekdag in gesprek gaat met een panel van drie experts van de commissie beoordelingsgerichte peer review en een secretaris van DUS-I. Het panel beoordeelt op basis van het dossier en de gesprekken of de aspirant-opleidingsschool de basiskwaliteit gerealiseerd heeft op de vier waarborgen zoals beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie. Bekijk ons dossier voor meer informatie over het kwaliteitskader en de (beoordelingsgerichte) peer review.

Overzicht erkende partnerschappen

Thomas More Opleidingsschool | po
In ons partnerschap werken we al langdurig intensief samen, vanuit onze gezamenlijke visie op leren en opleiden. Onze gezamenlijke visie op opleiden is vooral gericht op het pendelen tussen theorie en praktijk. Het eigen handelingsrepertoire van de student – de ‘toekomstige, eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessional’ – is leidend: ‘Wie is de leraar die jij zelf wil zijn? Wat is de school die bij jou past?’

Radboudunos Universitaire opleidingsschool | po
Ons partnerschap werkt vanuit een gedeelde onderwijsvisie, die we typeren als ‘modern-traditioneel’. Dat wil zeggen dat we vinden dat de leraar ‘in the lead’ is en de regie moet voeren over het leerproces van de leerlingen. We leggen de nadruk op het vakmanschap van de leraar en we vinden dat we het onderwijs zodanig moeten organiseren en inrichten, dat leraren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Opleidingsschool Regio Rijnmond Rotterdam (AOS3R) | po
Onze opleidingsactiviteiten spelen zich af in de kleine gemeentes rondom Rotterdam. Dat betekent dat er veel kleinere scholen participeren en dat we niet zoveel te maken hebben met grootstedelijke problematiek. Daarnaast is diversiteit kenmerkend voor ons partnerschap: niet alleen de participerende besturen, scholen en hun leerlingenpopulaties zijn zeer verschillend, ook zien we een grote diversiteit in (het beleid van) de betrokken gemeentes.

Opleidingsschool IJmond | po
Kenmerkend voor het samen opleiden in ons partnerschap is de adaptieve professional die collectief leert. Wij laten studenten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende beroepscontexten, niet alleen met verschillende scholen, maar vooral met verschillende werkplekken en -situaties binnen de school. Dat brede opleiden zie je bijvoorbeeld terug tijdens de tweewekelijkse praktijkdagen, waar de studenten in een leerteam kennismaken met allerlei onderwijsplekken binnen de school.

De Noord-Hollandse SamenScholing | Inholland | po
We hebben de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier met elkaar gewerkt aan de doorontwikkeling van (het professionaliseren en opleiden van) de contextbewuste, reflectieve professional die beschikt over onderzoekend vermogen. Het leerteam heeft een centrale plek in ons partnerschap. Naast de stagedag leren de aanstaande leraren in een leerteam waar ze te maken krijgen met verschillende contexten waar ze theorie en praktijk direct aan elkaar kunnen verbinden.

Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS) | vo
enmerkend voor ons partnerschap zijn het enthousiasme en de betrokkenheid. Ons partnerschap heeft twee pijlers: 1. Persoonlijke ontwikkeling: er is veel ruimte is voor reflectie en voor persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen.2. Persoonlijke verbinding: centraal staat het leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap. Mensen kennen elkaar, de lijnen zijn kort.

Partnerschap Samen opleiden en professionaliseren Utrecht | NUOVO-scholengroep | vo
We vormen samen een leergemeenschap waarin we de ontwikkeling zichtbaar, merkbaar en bespreekbaar maken van alle betrokkenen, niet alleen de studenten maar ook de docenten en de opleiders. We laten de opleiding en ontwikkeling starten en gestuurd worden door de leerbehoefte van de leraar (in opleiding, startend of ervaren). Het startpunt in alle sessies is de leervraag die de leraar zichzelf vanuit de praktijk stelt.

IN*oost | St. Achterhoek VO / Chr. College Schaersvoorde | vo
In de naam van ons partnerschap, IN*oost, zijn de drie pijlers verwerkt die ons kenmerken en centraal staan in ons beroepsbeeld en in onze visie op het leren en opleiden van leraren. De I staat voor Innovatie, de N voor Naoberschap en de asterisk voor Pluriformiteit. Innovatie staat voor onderzoekende houding; naoberschap gaat over gelijkwaardigheid en wederkerigheid; pluriformiteit betekent voor ons recht doen aan verschillen.

Partnerschap Op Reis | vo
Ons partnerschap is gespecialiseerd in het opleiden van aankomende leraren voor de grootstedelijke context van Utrecht en omgeving. Effectief functioneren in deze context vraagt van leraren dat zij flexibel zijn, over routines beschikken en over het vermogen om hun handelen voortdurend aan te passen aan en in te spelen op verschillen en veranderingen. We leiden startbekwame leraren op die beschikken over adaptieve expertise, onze ervaren leraren ontwikkelen zich tot adaptieve experts.

Meerwegen opleidingsschool (MOS) | vo
Ons motto is ‘Goed onderwijs maak je samen’. Kenmerkend voor de Meerwegen Opleidingsschool is dat wij een heel divers onderwijsaanbod hebben, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De studenten geven aan op elke school in een warm bad terecht te komen en zich onderdeel te voelen van de schoolorganisatie. De kwaliteit van de feedback van de begeleiders is hoog.

SCOOL opleidingsschool | Lentiz onderwijsgroep | vo en mbo
Wij werken samen om docenten in opleiding (dio’s) van verschillende lerarenopleidingen op te leiden tot vakbekwame, inspirerende, innovatieve en ondernemende docenten die hun leerlingen en studenten voorbereiden om hun weg te vinden in een dynamische maatschappij. SCOOL staat voor Samen; Contextrijk; Ontwerpend; Ondernemend; Leren. Het werkplekleren op de scholen in combinatie met de theorie van de lerarenopleidingen vormt de basis voor de ontwikkeling van de dio’s.

Opleidingsschool Rijnland | mbo
Met onze partners streven we er naar om aankomende docenten nog beter op te leiden voor het mbo. Eén van de ambities die we als aspirant-opleidingsschool hebben geformuleerd is dat we recht willen doen aan alle typen docenten in opleiding (dio’s). Niet alleen de ‘klassieke’ voltijdstudent maar ook aan de deeltijdstudent, de studenten van de kopopleidingen én diegene die het pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg) wil behalen. Als het gaat om onder andere het werkplekcurriculum en de begeleidings- en beoordelingsstructuur bieden we die studenten maatwerk.

Curio opleidingsschool | West-Brabant | mbo
Vanuit onze kernwaarden nieuwsgierigheid, deskundigheid, verbinding en zelfbewust, werken wij vraaggericht. Met de partnerschappen zoeken we de verbinding door in ‘wij’ te denken en maken we gebruik van elkaars krachten. De werkplek nodigt uit tot het stellen van (leer)vragen. Wij faciliteren het beantwoorden van leervragen optimaal. Wat gebeurt er op jouw school en wat heb je nodig voor jouw studenten? Door nieuwsgierigheid en enthousiasme dagen we onszelf uit en stellen we onze doelen continu scherp.

Gerelateerde berichten