MBO
PO
VO

Actueel | Leden VO-raad stemmen in met stagevergoeding voor studenten

Op 30 mei 2024 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van de VO-raad ingestemd met een voorstel voor uniforme sectorale stagevergoedingen. De VO-raad zal op korte termijn hierover in gesprek gaan met de bonden, met als doel deze afspraken vast te leggen in de cao.

Stagevergoedingen in het voortgezet onderwijs

Uitgangspunt is dat een stagevergoeding een keuze voor het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maakt en recht doet aan de waardering van de student. Tevens vermindert het de noodzaak van een bijbaan, waardoor studenten zich volledig kunnen concentreren op hun opleiding. Momenteel bestaan er verschillen in hoe scholen, partnerschappen en regio’s omgaan met stagevergoedingen.

In het cao-akkoord van 2023 is met de vakbonden afgesproken om te verkennen of en hoe een sectorale stagevergoedingsregeling ingericht en gefinancierd kan worden. Het voorstel van het bestuur is om een uniforme landelijke stagevergoedingsregeling in de cao op te nemen, wat ervoor zorgt dat alle schoolbesturen gebonden zijn aan de uitvoering daarvan. Dit voorkomt (te grote) verschillen en concurrentie tussen scholen in de toekenning van de vergoedingen.

Voorgestelde vergoeding

Het uitgangspunt bij samen opleiden is dat de student in elk van de leerjaren zo’n twee dagen per week op de leerwerkplekis. Op basis hiervan is een concreet voorstel voor de hoogte van de vergoeding uitgewerkt:

  • In het eerste studiejaar vinden veelal snuffel- en oriëntatiestages plaats. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven.
  • In het tweede jaar is de vergoeding €100 per maand.
  • In het derde jaar €250 per maand.
  • In het vierde en laatste jaar €400 per maand.

Deze bedragen zijn bruto voor twee volledige dagen stage per week. Bij meer of minder dagen op de leerwerkplek wordt het bedrag naar rato aangepast. De stagevergoedingen worden maximaal 10 maanden toegekend van september t/m juni.

Kosten en financiering

De totale macrokosten van de bovengenoemde staffel zijn geraamd op 54 miljoen euro, wat 0,65% van de totale loonsom bedraagt. Per school kunnen de (extra) kosten uiteenlopen, afhankelijk van het aantal studenten en de mate waarin nu al een stagevergoeding wordt toegekend. De minister heeft aangegeven het verstrekken van een stagevergoeding belangrijk te vinden’(Zie: Actueel | Ministers pleiten voor stagevergoedingen voor studenten lerarenopleidingen ), maar beschouwt dit als een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De leden van de VO-raad onderschrijven deze werkgeversverantwoordelijkheid en stemden in met het voorstel om het benodigde bedrag uit eigen middelen te betalen.

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn in de cao al afspraken vastgelegd over stagevergoedingen, maar dat is nog niet het geval in het primair en voortgezet onderwijs.

Vervolgstappen

De onderhandelingen over een nieuwe cao VO vanaf 1 oktober 2024 starten in juni en worden hopelijk in september afgerond. Om hier niet op te wachten, gaat de VO-raad eerder met de vakbonden in gesprek om tot een richtlijn te komen, vooruitlopend op de te maken cao-afspraak.

Gespreksleidraad | Vergoedingen voor onbevoegden op weg naar bevoegdheid

Het partnerschap Samen Opleiden is bij uitstek de context om het gesprek over de inzet van studenten en hun stagevergoeding te voeren. Het perspectief van de student en wat hij/zij aankan horen daarin meegenomen te worden. Zorgvuldig afgewogen afspraken over stagevergoedingen zorgen voor duidelijkheid over de leer- en arbeidsvoorwaarden. De gespreksleidraad van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is een hulpmiddel om hierover binnen het partnerschap het gesprek te voeren, weloverwogen keuzes te maken en tot gezamenlijke afspraken te komen.

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten