PO
Aspirant

Samen opleiden van academische leraren

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap richt zich op de academische leraar in het primair onderwijs, die naast een pabodiploma ook een universitaire bachelor Onderwijswetenschappen heeft. Dit zijn de belangrijkste doelen van ons partnerschap: samen academische leraren opleiden, de onderzoekende cultuur in het basisonderwijs versterken, en bewerkstelligen dat academische leraren een duurzame positie verwerven in schoolbesturen. Omdat academische leraren in de praktijk vaak nog onvoldoende tot hun recht komen, wil ons partnerschap deze groep leraren goed positioneren. Dat begint met een helder profiel en beroepsbeeld van de academische leraar: wat onderscheidt deze leraren van andere leraren en hoe zorgen we ervoor dat zij hun onderwijskundige kennis en vaardigheden in kunnen zetten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Onze studenten worden opgeleid in drie verschillende leeromgevingen: de hogeschool, de universiteit en het werkveld. Zo komen ze in aanraking met de kwaliteiten van de verschillende omgevingen, maar ook met de grenzen (‘boundaries’) hiertussen. In de opleidingsschool verkennen we samen deze grenzen en steken we deze over om tot een gezamenlijke, rijke leer- en werkomgeving te komen.

In zogenoemde ‘boundary cross-cafés’ werken studenten, schoolopleiders, praktijkopleiders, schoolleiders en docenten van beide opleidingsinstituten met elkaar samen. De hoofdvraag in deze bijeenkomsten is: hoe leiden we academische leraren zo goed mogelijk op, passend bij hun specifieke behoeften en kwaliteiten? Belangrijke inzet van onze boundary cross-cafés is dat we dezelfde taal gaan spreken, elkaar versterken, en samen bespreken wat de verschillende leeromgevingen nodig hebben van elkaar. Eenieder praat daarover mee vanuit het eigen perspectief.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Als aspirant partnerschap besteden we veel aandacht aan de verheldering en uitwerking van het beroepsbeeld van de academische leraar.
  • We werken eraan dat studenten de verschillende leeromgevingen als één leeromgeving ervaren.
  • We stimuleren researched informed werken bij de deelnemende schoolbesturen.
  • Stapsgewijs breiden we ons partnerschap de komende jaren uit. We hebben er bewust voor gekozen om klein te starten (7 schoolbesturen en 15 scholen), maar het is onze ambitie dat alle academische leerkrachten in onze regio worden opgeleid op een school die aan ons partnerschap is verbonden. We pakken de uitbreiding stapsgewijs aan, omdat we de komende jaren nog veel willen leren en daartoe pilots zullen uitvoeren. We willen eerst goed weten wat werkt, en zullen ons partnerschap vervolgens gaandeweg verder uitbreiden.
Contactgegevens
Padualaan 97
3584 CH Utrecht
Contactpersoon
Astrid de Regt
Programmamanager

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht
Schoolbesturen
Stichting Alberdingk Thijm Scholen
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei (STEV)
Schoolbesturen
Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht)
Schoolbesturen
Stichting Robijn
Schoolbesturen
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA)
Schoolbesturen
Stichting Wijs!
Schoolbesturen
Wereldkidz, Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
23 november 2023

Het aspirant partnerschap ‘Samen opleiden van academische leraren’ richt zich op studenten van de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Naast het primaire doel: uitstekende academische leraren opleiden, wil dit partnerschap de onderzoekende cultuur in het basisonderwijs versterken omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Doelen die elkaar versterken, stelt programmaleider Zita Albon. “Als […]

11 december 2022

De komende jaren werken de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht (HU) en zeven schoolbesturen samen aan de ontwikkeling van de aspirant-opleidingsschool ‘Samen opleiden van academische leraren’. Astrid de Regt (docent Onderwijskunde & Pedagogiek HU) en Vincent van Aggelen (schoolopleider Talent Primair) beantwoorden drie vragen over het partnerschap.