po vo mbo
Instrumenten | Samenwerking algemeen

VSLS-reflectietool | Samenwerken

Samenwerken met verschillende partners is complex. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over hoe nu verder. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

Gerelateerde items

po vo mbo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Verdiepingssessie | In gesprek met bestuurders sectorraden, OCW en Merel van Vroonhoven

In de verdiepingssessie tijdens De week van Samen Opleiden op 6 oktober de rol van de regionale partnerschappen in het Samen Opleiden centraal. Vertegenwoordigers van die partnerschappen melden zich dan ook met enkele tientallen in de Teams-vergadering aan om over die rol te discussiëren met Merel van Vroonhoven zelf, maar ook met drie onderwijsbestuurders en de directeur-generaal (DG) Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie van het ministerie van OCW.

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Rapport | Onderzoek naar gelijkwaardige samenwerking scholen en lerarenopleidingen

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO heeft kwalitatief onderzoek laten uitvoeren gericht op randvoorwaarden en succesfactoren voor meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen in het voortgezet onderwijs. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te bieden in 1. wat er wordt verstaan onder gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen; 2. de ervaringen op het gebied van gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen; 3. de randvoorwaarden en succesfactoren voor een meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd en verdiepende sessies gehouden met bestuurders en directeuren van scholen en lerarenopleidingen | 2020

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

po vo
Praktijkvoorbeelden | Samenwerking algemeen
Magazine 'Samen' ter inspiratie

De Pabo’s en de basisscholen hebben elkaar nodig. Om op te leiden, om te leren, om kennis te delen, om samen te onderzoeken en om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In dit magazine treft u verhalen van collega’s,
studenten, starters en docenten over de samenwerking van de Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool met de basisscholen in het Noorden.