MBO
PO
VO

Update | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie

Ruim een jaar geleden is het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie gepubliceerd, en inmiddels is er door verschillende partnerschappen ervaring mee opgedaan. Zes partnerschappen hebben met veel energie meegewerkt aan pilots om het gehele proces van peer review te doorlopen. De komende maanden werken de bij de pilots betrokken experts aan een handreiking en gaat de schrijfgroep aan de slag om het Kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review gereed te maken voor bestuurlijke vaststelling (voor 1 augustus 2021).

Opbrengsten pilots

In verschillende pilots hebben de partnerschappen het gehele proces van peer review doorlopen: van het opstellen van een Kritische Reflectie, het uitvoeren van een (online) peer reviewdag tot aan de verslaglegging. Drie partnerschappen hebben daarnaast hun eigen kwaliteitscyclus afgezet tegen de werkwijze midterm zoals uitgewerkt in het Kwaliteitskader.

Deelname aan de pilots was voor de betrokken partnerschappen en de DUS-i voorzitters van de bezoekende panels een intensieve aangelegenheid. Hester Langkamp van het Netwerk lerende leraren in Twente vatte het kort samen: “Veel tijd en veel opbrengsten!” Vraagstukken waar de pilotpartnerschappen tegenaan liepen waren bijvoorbeeld: hoe richt je intern het proces in om tot een kritische reflectie te komen? Hoe illustreer je de (basis) kwaliteit van het partnerschap en geef je zicht op ontwikkeling? Welke ontwikkelvragen stel je centraal in je reflectie en hoe voer je op de peer reviewdag echt de dialoog met het panel, om tot input voor vervolgstappen te komen?

Zo’n eerste ronde peer review was vooral heel veel uitproberen, reflecteren, bijstellen en leren. Partnerschappen hebben goed naar de eigen ontwikkeling gekeken, een spiegel voorgehouden gekregen van bezoekende panelleden én geleerd van de praktijken van het partnerschap dat ze bezochten. Partnerschappen po, vo en mbo keken in elkaars keukens. Als Platform hebben we met veel interesse en plezier naar het verloop van de pilots gekeken. Complimenten voor alle inzet, energie en deskundigheid van alle betrokkenen!

Hoe nu verder?

De komende periode richten we ons als Platform, met experts en andere betrokkenen bij de pilots, op de handreiking die andere partnerschappen handvatten biedt bij het inrichten van de eigen peer review. Tijdens De week van Samen Opleiden zal er aandacht zijn voor de uitkomsten. Ook zullen wij enkele op-maat bijeenkomsten in de regio verzorgen rond het Kwaliteitskader en werkwijze Peer Review. Meer informatie hierover volgt via onze website.

Bij een drietal partnerschappen (1 po, 1 vo en 1 mbo) die komend jaar hun eigen midterm (interne audits etc.) organiseren, kan een expert meekijken en advies geven over de werkwijze van het partnerschap in relatie tot de werkwijze zoals opgetekend in het Kwaliteitskader. De ervaringen die worden opgedaan worden meegenomen in de eerder genoemde handreiking. Heeft u als partnerschap belangstelling hiervoor? Geef het aan ons door via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Planning peer review

En wanneer gaat de ‘echte ’peer review van start? Dat is een veel gehoorde vraag. Het Ministerie van OCW is druk bezig om een concreet voorstel te doen voor elk partnerschap voor een tijdsspanne waarbinnen de eerste ronde peer review dient plaats te vinden. Daarbij is aandacht voor spreiding van de peer reviewmomenten over de verschillende partnerschappen, ter voorkoming van piekbelasting voor de partnerschappen om de eigen peer review te organiseren én om deel te nemen als bezoekend partnerschap. De eerste ronde peer review zal niet eerder dan 2023 van start gaan. Via het ministerie van OCW en natuurlijk via de nieuwsbrieven van het Platform wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Contact

 

 

 

Gerelateerde berichten