Logo: Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant (AOS NB)
VO

Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant (AOS NB)

Aantal studenten partnerschap
346
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend  voor ons is dat we groot belang hechten  aan het onderzoeksmatig handelen van leraren in de praktijk, dus die component nemen we nadrukkelijk mee in het opleidingsdeel; in het professionaliseringsdeel speelt  dat daarnaast  de schoolontwikkeling een belangrijke rol. In de drie terreinen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling trekken de opleidingspartners dan ook gezamenlijk met elkaar op. Daarnaast kennen we vanwege onze schaalgrootte een grote diversiteit aan contexten (Jenaplan, Technasium, school voor hoogbegaafden; etc.), met dien verstande dat er maar één school bij is die in ‘de grote stad’ (Eindhoven) gevestigd is, de andere hebben een meer regionaal karakter.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We werken samen met een groot aantal opleidingspartners: zeven scholengroepen – ressorterend onder één schoolbestuur – en zeven opleidingsinstituten. Toch slagen we erin om dat ‘instituuts- en schooloverstijgend’ te doen: niet alleen bilaterale relaties, maar algehele onderlinge samenwerking, zonder hiërarchische structuur. Iedereen met iedereen, is ons motto. Opleidingsplan en opleidingsdidactiek zijn over de hele linie gelijk en bindend: het maakt niet uit van welk instituut een student komt, de didactiek is gebaseerd op identieke pijlers. Er is een duidelijke taakverdeling tussen scholen en instituutsopleiders, maar altijd op basis van gelijkwaardigheid. Co-creatie en co-productie zijn voor ons sleutelbegrippen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De ontwikkeling tot een echte kennisgemeenschap waarin iedereen die er deel van uitmaakt elkaars expertises kan benutten. Iedereen die op de scholen werkzaam is moet gebruik kunnen maken van de eerder genoemde opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur. Kenniskringen, onderzoeksgroepen en leerateliers zijn de plaatsen waar dat streven vorm moet krijgen.
  • Werkplekopleiders die studenten coachen moeten meer dan nu al het geval is de rol krijgen van praktijkexperts die studenten een bredere scope van het beroep kunnen geven.
Contactgegevens
Katwijkseweg 2
5431RX Cuijk
Website
Contactpersoon
Wouter Verhaak
Programmaleider
06 - 21514005

Partners

Lerarenopleidingen
Academie Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen
Lerarenopleidingen
Fontys Hogeschool voor de kunsten
Lerarenopleidingen
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie Nijmegen
Lerarenopleidingen
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg
Lerarenopleidingen
Fontys Sporthogeschool
Lerarenopleidingen
Eindhoven School of Education
Scholen
Fioretti College
Scholen
Elzendaalcollege
Scholen
Carolus Borromeus College
Scholen
Maaslandcollege
Scholen
Merlet College
Scholen
Metameer
Scholen
Nuenens College
Scholen
Eckart College
Scholen
Dr. Knippenbergcollege
Scholen
Vakcollege Helmond
Scholen
Zwijsen College
Schoolbesturen
Ons Middelbaar Onderwijs