PO Partnerschap Opleiden in de School

Wat typeert jullie samenwerking?

Gelijkwaardigheid en full partnerschip.

In ons Partnerschap Opleiden in de School werken wij samen aan de duurzame ontwikkeling van onze professionals en de organisaties waarin zij werken. Een leven lang (samen) leren staat bij ons voorop! Onze uitgangspunten daarbij zijn: het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. We werken samen aan kwaliteit, we onderzoeken en innoveren, zodat we altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen laten verzorgen.

We verbinden onze samenwerking niet alleen aan de bachelor student, maar steeds meer ook aan de zittende professional. De grenzen tussen onze organisaties mogen wat ons betreft merkbaar vervagen, zodat onderlinge kwaliteit en professionaliteit gegarandeerd en uitwisselbaar is.

Waar zijn jullie trots op?

Verankering van de samenwerking in de structuur en in de mensen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Inhoudelijke samenwerking ten behoeve van curriculumontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Evenals samenwerking rondom de startende leerkracht.


Onze expertise

Kwaliteit Effectiviteit

Kwaliteit Effectiviteit

Samen ontwerpen van de ontwikkelscan. Dit is een instrument voor zelfevaluatie.

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

Beleid en begeleiding van startende leerkracht en cocreatie rondom curriculumontwikkeling.

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

Partners

Schoolbesturen

  • Stichtig Veldvest

Scholen

Kennisbank

Kwaliteitsreeks
Werken aan kwaliteitsontwikkeling: tien principes en drie instrumenten

Dit katern presenteert de opbrengen van het project Integrale Kwaliteitsontwikkeling (IKO-project), dat het Partnerschap Opleiden in de School (POS) heeft uitgevoerd. De eerste stap was inventariseren welke opvattingen over kwaliteit en kwaliteitszorg er in het partnerschap leven en welke instrumenten en aanpakken er allemaal worden. Op basis van deze informatie is vervolgens een visie op kwaliteit en een theoretisch kader geformuleerd. Het POS heeft vervolgens tien principes vastgesteld die richtinggevend zijn voor kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast zijn er drie instrumenten ontworpen die de partners helpen om volgens deze principes te werken aan de kwaliteitsverbetering van het samen opleiden en professionaliseren.

Publicaties & Links
Wanneer ben je basisbekwaam?

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Partnerschap Opleiden in de School.

Publicaties & Links
Jezelf ontwikkelen in een leernetwerk

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Partnerschap Opleiden in de School.

Kwaliteitsreeks
De startende leerkracht in het POS

De stuurgroep van het Partnerschap Opleiden in de School (POS) vroeg aan het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ om een aanpak te ontwikkelen waarin de persoonlijke ontwikkeling van de starter centraal staat, de gewenste begeleiding is beschreven van¬uit de visie van de school als professionele leerge¬meenschap, en die past binnen de kaders van het ministerie van OCW. In deze katern leest u hier alles over. Van: Partnerschap Opleiden in de School

Publicaties & Links
7 producten voor de startende leerkracht

De aanpak voor startende leerkrachten is interessant om mee te nemen naar andere partnerschappen. Het beleid voor begeleiding tijdens de inductiefase wordt hier uitgebreid in 7 producten beschreven. Van: Partnerschap OIDS

Publicaties & Links
Communicatiekaarten

Van alle actoren die betrokken zijn bij het OidS zijn de taken en verantwoordelijkheden, alsook de communicatie en professionalisering beschreven. Van: Partnerschap OIDS

Instrumenten
Ontwikkelscan OLS

Een scan om de fase van ontwikkeling van de opleidingsschool en de mate waarin men opereert als een PLG te bepalen met alle actoren samen. Van: Partnerschap OIDS

Publicaties & Links
Onderzoek op school | Webtools en overzichtkaarten onderzoekscyclus

Webtools en hulpkaarten om te ondersteunen bij onderzoeken op school. Van: Partnerschap OIDS

Praktijkvoorbeelden
Een onderzoek naar leerkrachtvaardigheden Engels in de onderbouw van het basisonderwijs

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de onderbouwleerkrachten van de basisschool van dit onderzoek tegemoet komen aan de standaarden uit het ideaalprofiel van het Europees Platform. Het doel is om de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op deze school te verbeteren. Hierbij worden de eigen vaardigheden, de pedagogische en didactische vaardigheden en de beschikbaar gestelde faciliteiten nader onderzocht middels een evaluatieonderzoek.

Praktijkvoorbeelden
Google classroom inzetten ter bevordering van het gebruik van de Chromebooks

De context van het ‘leren’ koppelen aan het dagelijks leven, dat is wat een basisschool in Heesch belangrijk vindt. Zij vinden dat Chromebooks op school daar onderdeel van zijn. De Chromebooks worden echter niet optimaal gebruikt. Door Google Classroom in te zetten tijdens de remediëringsles van rekenen, hoopt de werkgroep Innovatie Platform Toermalijn (IPT) de Chromebooks meer in te zetten. Lees meer in dit afstudeeronderzoek.

Praktijkvoorbeelden
Gemotiveerd begrijpend lezen

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Kwaliteitsreeks
Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.