MBO
PO
VO

Themaonderzoeken | Inspectie van het Onderwijs

In het voorjaar van 2023 voert de Inspectie van het Onderwijs themaonderzoeken uit. Twee onderzoeken lichten we uit, te weten het onderzoek naar Kennis en vaardigheden beginnende leraren en een onderzoek naar de inhoud van professionaliseringsactiviteiten, waarbij de resultaten worden gepubliceerd in De Staat van het Onderwijs 2024.

Kennis en vaardigheden beginnende leraren

Er zijn veel verschillende routes naar het leraarschap waardoor het onduidelijk is of docenten met gelijksoortige en voldoende bagage het vak instromen. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld wat de kennis en vaardigheden zijn van beginnende docenten met een diploma van een lerarenopleiding. Er wordt onderscheid gemaakt naar type lerarenopleiding en het onderzoek richt zich op de basisvaardigheden. Om een beeld te krijgen van de verworven kennis en vaardigheden wordt aan beginnende docenten in het funderend onderwijsgevraagd of zij zich voldoende toegerust voelen en wordt tegelijk gevraagd naar het beeld van en de begeleiding door schoolleiders.

Inhoud van professionaliseringsactiviteiten

Met het onderzoek naar de professionaliseringactiviteiten van onderwijsprofessionals krijgen wordt er inzicht verkregen op de activiteiten die leraren, schoolleiders, opleidingsmanagers en bestuurders in het po, vo, so en mbo uitvoeren om zichzelf professioneel te ontwikkelen. Zo ontstaat er een beeld van welke ambities en doelen gericht op professionalisering onderwijsorganisaties hebben opgesteld in beleid, op wat voor manier daar uitvoering aan gegeven wordt en of de activiteiten worden geëvalueerd op basis van het beoogde effect. Zo ontstaat er inzicht in of en hoe de professionaliseringsactiviteiten aansluiten bij de behoeften van het individu, het team, de instelling en bij de kernfuncties het onderwijs, en hoe onderwijsprofessionals de professionaliseringsactiviteiten ervaren.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Gerelateerde berichten