8 november 2018

Wrap-up gesprekstafels samen opleiden en professionaliseren in de regio | PO

In de eerste helft van 2018 hebben er een achttal gesprekken in samenwerking met de PO-Raad plaatsgevonden in verschillende regio’s. Zo’n 100 bestuurders, opleidingsmanagers, projectleiders partnerschappen, directeuren, schoolopleiders, lectoren hebben deelgenomen aan een gesprekstafel en hebben zo waardevolle input geleverd voor de discussie over de verdere uitwerking van een gezamenlijke landelijke ambitie van de sectorraden, OCW, VH en VSNU rond samen opleiden en professionaliseren.

De input uit deze gesprekken leveren een bijdrage om te komen tot een plan van aanpak per sector voor de langere termijn. De volgende drie hoofdonderwerpen stonden gedurende de gesprekken centraal:

  • Scope: Gaat het over samen opleiden en professionaliseren of meer? Denk aan arbeidsmarktbeleid, lerarentekort, innovatie in de regio, etc.
  • Betrokkenen Partnerschap: Inrichting regionaal netwerk; betrokken opleidingen, besturen, scholen en andere organisaties, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Kwaliteit van samen opleiden en professionaliseren: wat is kenmerkend voor de inhoudelijke uitwerkingen van samen opleiden en professionaliseren, kwaliteitsborging?

De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Beroepsbeeld
  • Opleidingsroutes ook in het kader van het lerarentekort
  • Doorgaande lijn opleiding – professionalisering
  • Kwaliteit van de opleidingsschool
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Financiën

Download hier de rapportage


Nieuws 22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. […]

Meer lezen »

Nieuws 14 mei 2019

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen […]

Meer lezen »