Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Samen opleiden

po vo mbo
Instrumenten
De Onderwijsreis | De toekomst van het onderwijs

De Onderwijsreis is een bordspel dat onderwijsprofessionals kunnen inzetten om met elkaar het gesprek te voeren over de toekomst van het onderwijs. Met deze tool kom je met elkaar los van de dagelijkse praktijk en ontmoet je elkaar in een reis naar verschillende toekomstscenario’s van het onderwijs. Deelnemers worden uitgedaagd hun ideale onderwijs en eigen professionalisering te onderzoeken. Het spel is ontworpen door een groep leraren po, vo, mbo en hbo als onderdeel van de master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam.

po vo mbo
Publicaties & Links
Podcast Samen Opleiden | #3 Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Deze podcastaflevering bevat een goed gesprek over sectoroverstijgend samen opleiden. Een cross-sectoraal partnerschap leidt leraren op voor het onderwijs in meerdere sectoren. Binnen zo’n partnerschap doen de collega’s uit verschillende sectoren inspiratie en expertise op in een breed en wederzijds aanvullend spectrum. Hierover spreekt gastheer Joep Stassen met twee gasten van onderling zeer verschillende partnerschappen: Martin van der Plas, coördinator MBO bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), en Martijn Meerhoff, projectleider van opleidingsschool Opleiden met Esprit en directeur van Cartesius 2, een school voor havo en vwo in Amsterdam.

po vo mbo
Publicaties & Links
PET Talk | Persoonlijk Assistent van de Leraar

In deze PET-Talk vertelt Maarten-Harm Verburg, PAL-coördinator Bètapartners Vrije Universiteit, over het PAL-project, waarin tweede- en derdejaars studenten uit bèta-opleidingen op de VU en UvA zich kunnen aanmelden om Persoonlijk Assistent van de Leraar te worden. In de loop van de week schotelen we u nog twee PET-Talks voor. We maken vrijdag bekend welke van deze drie talks beloond wordt met deelname aan een aflevering van onze Podcast Samen Opleiden om nog dieper op het onderwerp in te gaan.

vo
Praktijkvoorbeelden
De samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in Nijmegen

De Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame werkt met impulsprojecten, waar binnen een school en lerarenopleiding samen aan een ontwikkelvraag van de school werken. De lerarenopleiders lopen mee op de scholen in uiteenlopende rollen: als expert, vakdidacticus, procesbegeleider. Lees in dit praktijkverhaal over de opbrengsten van de projecten, voor zowel de opleidingsschool als de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kennismaken, -nemen en -delen | Praktijkverhalen van scholen en partnerschappen vo

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren tekende praktijkverhalen op van scholen en partnerschappen Samen Opleiden uit het voortgezet onderwijs. De verhalen gaan over hun ervaringen met verschillende thema’s: de borging en inbedding van de begeleiding van startende leraren, het uitbreiden van samen opleiden, het versterken van de kwaliteit van samen opleiden en professionaliseren, en het organiseren en stimuleren van kennisgedreven werken door leraren.

vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Lesgeven in het mbo: “Het staat niet in een boekje”

Het aantal studenten van een lerarenopleiding dat bij Mondriaan stage loopt, neemt toe. In het kader van “Samen opleiden van nieuwe docenten” werken de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam (HR) en Mondriaan samen in (aspirant-) Opleidingsschool Mondriaan. De ambitie voor dit gezamenlijke traject is dat er 80 studenten per schooljaar worden opgeleid. De hogeschool vindt het belangrijk dat hun studenten niet alleen opgeleid worden voor het voortgezet onderwijs, maar ook vanaf het eerste jaar zicht hebben op werken in het mbo.

po vo
Publicaties & Links
Het integreren van de huisacademie en de opleidingsschool

Hoe zorg je voor meer afstemming tussen huisacademies en opleidingsscholen en andere professionaliseringsinitiatieven, in het kader van de doorlopende lijn van leraar-in-opleiding, starter naar ervaren leraar? En hoe maak je dat realiseerbaar en financierbaar? Wij spraken met Lobke Baars en Frank Crooijmans, manager en regievoerder Opleiden bij huisacademie Quriuz, over deze vragen.

vo mbo
Publicaties & Links
Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen 2018-2021

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden. [2018]

mbo
Praktijkvoorbeelden
Mbo en lerarenopleiding – Een initiatief in Brabant wil de kloof overbruggen

Zo vanzelfsprekend als het basisonderwijs zich tot de pabo verhoudt, of het voortgezet onderwijs tot de reguliere bacheloropleidingen, zo complex is de verhouding tussen mbo en de lerarenopleiding. Dit besef is bij zowel het mbo als de lerarenopleiding aanwezig en de afgelopen jaren zijn samen al grote stappen gemaakt om de afstand te overbruggen. Het concreet invulling geven aan het mbo binnen het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en in het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs is momenteel in volle gang.

vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren

Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij opleiden in de school (OidS) is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. We demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.

mbo
Praktijkvoorbeelden
Spreken we dezelfde taal?

Bij Friesland College volgen studenten de moderne vreemde talen (mvt) in het talencentrum. De werkwijze in het talencentrum is van grote invloed op de pedagogisch-didactische aanpak van docenten. Een interessante leerschool voor taaldocenten in opleiding aan de NHL, waarmee Friesland College een opleidingsschool vormt. In dit artikel wordt in gesprek met diverse betrokkenen de rol van de docent verkend, en bekeken hoe de lerarenopleiding hier op voorbereidt. Welke inzichten levert de aanpak van het talencentrum op voor het beroepsonderwijs en lerarenopleidingen?

vo mbo
Publicaties & Links
Slim laverend op het doel af: samen docenten opleiden voor het mbo

Verreweg de meeste docenten met een tweedegraads lesbevoegdheid op zak kiezen voor een baan in het voortgezet onderwijs. Waar worden de docenten die werkzaam zijn in het middelbaar beroepsonderwijs dan opgeleid, kun je je bijna afvragen. De opleiding voor deze groep docenten stelt andere eisen door de dubbele kwalificatie waarover zij moeten beschikken. In dit artikel schetsen we wat er nodig is om mbo-beroepsdocenten goed op te kunnen leiden. En waar dat nogal eens wringt.

mbo
Publicaties & Links
Mbo-docenten toekomstgericht opleiden door samen te werken en te leren

Het mbo neemt van oudsher een belangrijke sleutelpositie in op de arbeidsmarkt en voorziet in de behoeftes van regionale bedrijven op het gebied van het opleiden van praktisch opgeleide medewerkers. Al jaren is de arbeidsmarkt echter enorm in beweging; hierdoor grote behoefte aan wendbare vakmensen. Dit artikel, uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, gaat in op hoe de verbetering in de lerarenopleiding van mbo-docenten nog verder vorm kan krijgen.

mbo
Praktijkvoorbeelden
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school

Tien samenwerkingsverbanden in het mbo geven hun recept prijs. In deze publicatie presenteren we tien inspirerende voorbeelden van de samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Betrokken projectleiders vertellen over de ingrediënten waarmee ze het samen opleiden hebben vormgeven. Welke resultaten zijn er geboekt en welke lessen geleerd? De praktijkverhalen bieden een mooi en realistisch kijkje in de keuken van de ontwikkeling die de de samenwerkingsverbanden doormaken.

vo
Publicaties & Links
Opbrengsten project Verbinden en Vernieuwen 2013-2018

Beknopte samenvatting van de opbrengsten van het project Verbinden en Vernieuwen van het Platform Noord-Holland Noord. U vindt in de weergave van deze opbrengsten niet alleen tips, trucs, formulieren, handleidingen en wijzers als uitgewerkte resultaten van onze projecten, maar ook de gouden regels voor de procesbewaking van de projecten.

po
Publicaties & Links
Wrap-up gesprekstafels samen opleiden en professionaliseren in de regio

In de eerste helft van 2018 hebben er een achttal gesprekken in samenwerking met de PO-Raad plaatsgevonden in verschillende regio’s. Zo’n 100 bestuurders, opleidingsmanagers, projectleiders partnerschappen, directeuren, schoolopleiders, lectoren hebben deelgenomen aan een gesprekstafel en hebben zo waardevolle input geleverd voor de discussie over de verdere uitwerking van een gezamenlijke landelijke ambitie van de sectorraden, OCW, VH en VSNU rond samen opleiden en professionaliseren.

po
Publicaties & Links
Zij-instroom. Een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen.

Steeds meer besturen voor primair onderwijs nemen zij-instromers aan. Zij doen dit meestal in de eerste plaats om het toenemende lerarentekort te lijf te gaan, maar scholen ervaren het ook als een verrijking van het onderwijs. Deze publicatie bespreekt de ins en outs van zij-instromers in het basisonderwijs.

po vo mbo
Publicaties & Links
Lezing over Finse opleidingsscholen [film]

Vesa Valkila (rector magnificus van de Universiteit van Turku – Finland) heeft tijdens het jaarlijkse congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 30 mei 2018 een lezing gegeven over hoe het systeem van de Finse opleidingsscholen werkt. Bekijk in dit filmpje een beknopte samenvatting van zijn verhaal.

po vo mbo
Kwaliteitsreeks
Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Het Kijkkader voor praktijken van samen opleiden is een praktisch instrument om bestaande opleidingspraktijken op en over de grenzen van schoolpraktijk en opleidingsinstituut onder de loep te nemen en te verbeteren of om nieuwe praktijken te ontwerpen. Dit katern beschrijft een aantal gebruiksmogelijkheden en onderbouwt de onderdelen van het Kijkkader.

po vo
Publicaties & Links
Lerarenopleiders aan het woord over beroepsregistratie

VELON, de beroepsvereniging van lerarenopleiders, nodigt alle lerarenopleiders – zowel op de school als op de lerarenopleiding – van harte uit om door registratie te laten zien dat ze zich verbonden voelen met andere beroepsgenoten. Beroepsregistratie geeft meer zicht op het eigen functioneren en ontwikkeling én laat zien dat we met elkaar een professionele, ontwikkelingsgerichte, betrokken beroepsgroep vormen. In een aantal filmpjes leggen verschillende geregistreerde lerarenopleiders uit wat beroepsregistratie voor hun betekent.

vo
Publicaties & Links
Samenwerken in het koppeltraject: geen eenrichtingsverkeer

Ria Rigter en Pettra-Eszter van Beveren vormen dit jaar een van de duo’s in het koppeltraject dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ook in 2018 aanbiedt. Ria maakt deel uit van een erkende opleidingsschool, Pettra hoopt die status mede dankzij deze samenwerking in 2020 ook te bereiken.

po vo mbo
Publicaties & Links
Van krachtige voorbeelden naar een praktisch instrument

De Werkgroep Good Practices Werkplekleren verzamelde in 2016 en 2017 meer dan 40 goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. De voorbeelden zijn gebundeld in twee publicaties: Samen leraren opleiden. Parels uit de praktijk Deel I en Deel II. Deze reeks good practices riep de vraag op: waar ligt de gemeenschappelijkheid en wat zijn de onderliggende principes? Drie lectoren gingen samen met makers van de good practices op onderzoek uit. Wij spraken met Frank Crasborn en Wilma Weekenstroo.

mbo
Kwaliteitsreeks
Samen opleiden in het mbo

Dit Praktijk In-Zicht katern van de hand van dr Ilya Zitter gaat nader in op het samen opleiden in het mbo. Wat is kenmerkend voor het mbo? Welke gevolgen heeft dat voor (de opleiding van) docenten? En wat komt er kijken bij samen opleiden voor het mbo? Datum: maart 2018

po vo
Kwaliteitsreeks
Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden

In dit Praktijk In-Zicht katern wordt nader ingegaan op het Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden (ZEK). Samen (academisch) opleiden betekent samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit ervan. Om samen verantwoordelijk te zijn, is het nodig dat de partners (werkveld en opleiding) elkaars taal spreken en van elkaar weten waar ze verantwoordelijk voor zijn. Om met elkaar na te kunnen gaan of dat zo is, ontwikkelde het Kempelonderzoekscentrum van Hogeschool de Kempel te Helmond en Driestar Educatief te Gouda in samenspraak met het werkveld een Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden (ZEK).

po
Publicaties & Links
Samenwerking schoolbesturen po en lerarenopleidingen: kwaliteit en regionale spreiding

Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden van (aanstaande) leraren maar slechts een deel is op bestuurlijk niveau betrokken bij de opleiding, dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat Oberon in opdracht van de PO-Raad en het Steunpunt opleidingsscholen heeft uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de ambitie om het opleiden in de opleidingsschool te verbreden, te verdiepen en te verduurzamen.

po vo
Publicaties & Links
Samen opleiden in breder perspectief

Welke gevolgen heeft krimp voor het samen opleiden in een regio? Hoe kunnen samenwerkende opleidingen en scholen bijdragen aan schoolontwikkeling? En hoe werken partnerschappen aan regionale verbreding van het samen opleiden? Onder meer deze vragen komen aan de orde in deze publicatie, die acht thema’s behandelt waarmee samen opleiden in een bredere context wordt geplaatst. Over elk thema komen een expert, een betrokkene uit het vo en een betrokkene uit het po aan het woord. Zij leggen de vinger op herkenbare dilemma’s van het samen opleiden en komen met verrassende en creatieve oplossingen. Datum: februari 2018

vo
Publicaties & Links
Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen: een verkenning naar kern-schil constructies

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO en het ministerie van OCW zoeken nieuwe manieren om leraren-in-opleiding die niet op een opleidingsschool stage lopen, ook te laten profiteren van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in opleidingsscholen. Uit het verkennend onderzoek van het Kohnstamm Instituut onder zes partnerschappen komt naar voren dat zij weinig actief kennis delen met scholen die niet zijn aangesloten bij hun partnerschap.

po vo mbo
Instrumenten
Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een hulpmiddel om binnen uw opleidingsschool het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen: Waar zijn we tevreden over? Wat willen we (verder) ontwikkelen? U kunt met het kijkkader – dat bestaat uit negen ijkpunten met deelvragen – bestaande praktijken analyseren en verbeteren en nieuwe praktijken ontwerpen.

po vo
Publicaties & Links
Interview Marlies Peters over integrale benadering passend onderwijs

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag om passend onderwijs goed te borgen in de school. Ook bij de lerarenopleidingen is er inmiddels aandacht voor passend onderwijs. Maar die aandacht mag best een beetje meer, meent Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs VO. Marlies is als deskundige verbonden aan het steunpunt en was voorheen onder meer medewerker bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor VO. Marlies Peters geeft in dit interview haar visie op een integrale benadering passend onderwijs bij lerarenopleidingen.

po
Publicaties & Links
Model 'Samen opleiden in Amsterdam'

Opleidingsschool STAIJ werkt binnen een samenwerkingsverband met een aantal andere opleidingsscholen direct en indirect samen. Dit samenwerkingsverband heeft een model ontwikkeld: ‘Samen opleiden in Amsterdam’. Van: Academische pleidingsschool STAIJ

po vo
Publicaties & Links
Lectorale rede 'Samen opleiden' van Mariëlle Theunissen

“Vergeet maar snel wat je op de lerarenopleiding hebt geleerd, in de praktijk gaat het heel anders”, is een vaak gehoorde uitspraak. Op opleidingsscholen, waarin scholen en lerarenopleidingen intensief samenwerken bij het opleiden van studenten tot leraren, gaat deze uitspraak echter niet op. In haar openbare les beschrijft lector Mariëlle Theunissen de manier waarop scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met de lerarenopleidingen om aankomende leraren goed voor te bereiden op het beroep.

vo
Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

po vo
Publicaties & Links
Visie op een eigentijds curriculum

Platform Onderwijs2032 publiceerde in november 2016 de publicatie “Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen”. De publicatie is het resultaat van de verdiepingsfase waarin het Platform onderzocht hoe het advies van Onderwijs2032 werkt in de praktijk. Wat gebeurt er al? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen scholen tegen aan? Wat is er nodig voor verdere curriculumvernieuwing? We spraken Jolanda Barendrecht (adviseur Onderwijs2032) over haar visie op een eigentijds curriculum en de rol die opleidingsscholen hierin kunnen spelen.

po vo
Publicaties & Links
Interview Mariëlle Theunissen - Lector Samen Opleiden Hogeschool Rotterdam

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en promoveerde in 1995 zij op een proefschrift naar
samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als
lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool
Rotterdam. Wij spraken Mariëlle over haar aanstaande lectorale rede op 22 juni 2017. De
meerwaarde van samen opleiden, een tipje van de sluier!

po
Instrumenten
Ontwikkelscan OLS

Een scan om de fase van ontwikkeling van de opleidingsschool en de mate waarin men opereert als een PLG te bepalen met alle actoren samen. Van: Partnerschap OIDS

po vo
Publicaties & Links
Rapport 'De waarde van de academische opleidingsschool'

De eerste Academische Opleidingsscholen zijn officieel gestart in 2005. Nu ruim tien jaar later, is er nog weinig overkoepelend onderzoek gedaan naar de organisatie, doelen en opbrengsten van de huidige 33 AOS-en (16 PO, 16 VO en 1 MBO). De vraag is of de verbinding tussen onderwijspraktijk, opleiden en onderzoek inderdaad leidt tot krachtige gedragen innovaties. In opdracht van NRO is daarom een overzichtsstudie uitgevoerd met als doel een beeld te geven van de kenmerken, organisatie- en onderzoeksprocessen én beoogde en behaalde opbrengsten van praktijkonderzoek in AOS-en. Door: Anje Ros, Janneke van der Steen en Miranda Timmermans

mbo
Kwaliteitsreeks
Samenwerken met het mbo in de opleidingsschool

Het werkveld waarvoor tweedegraads studenten worden opgeleid bestaat uit meer dan alleen scholen voor voortgezet onderwijs. Ook het mbo heeft baat bij goed opgeleide docenten. Daarom lopen studenten bij opleidingsschool RPO Rijnmond ook stage in het mbo. Dat is mogelijk omdat ROC Zadkine Spijkenisse in deze opleidingsschool participeert. Dit katern gaat nader in op de samenwerking met het mbo. De tekst is geschreven op basis van een interview met Liesbeth Bloeme, coördinator RPO Rijnmond, en Cynthia van Brussel, schoolcoördinator RPO Rijnmond en teamleider bij Zadkine Spijkenisse.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Interview schoolopleider De Tafelronde

Uit het boek ‘Schoolopleiders, leraar en lerarenopleider tegelijk’ van Hogeschool Utrecht – het verhaal van Yvette ten Barge, schoolopleider op De Tafelronde. “Verschillig”, zo zou je mij in mijn werk kunnen typeren. Ik ben betrokken en wil graag iets kunnen betekenen. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor mensen en wat zij nodig hebben; dat kenmerkt mij in mijn werk. Een rol op de voorgrond past niet zo bij me, maar ik wil wel verschil maken voor kinderen en (aanstaande) leraren.

vo
Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Een rijke leeromgeving voor studenten en leerkrachten

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland een presentatie over: ‘Een rijke leeromgeving voor studenten en leerkrachten’.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Route naar natuurlijke integratie praktijk en theorie

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Academische Opleidingsschool Alliantie VO en Notre Dame een presentatie over: ‘De Route naar natuurlijke integratie van praktijk en theorie’.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het MERID-Model

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Nieuwste PABO (Opleidingsscholen Midden- en Zuid-Limburg) een presentatie over: ‘Het MERID-Model’.

po
Praktijkvoorbeelden
Film: Stagecoördinator OPLIS stelt zich voor

Stagecoördinator Sanne van der Linden is samen met de instituutsopleider en het stagebureau verantwoordelijk voor het plaatsen van alle studenten binnen de ASKO. We gaan daarbij op zoek naar een ideale match tussen leervraag van de student en leerkansen van de opleidingsschool.

po vo
Publicaties & Links
Filmpje over opleiden in de school - De nieuwste pabo

Opleidingsscholen Midden- en Zuid-Limburg (de nieuwste pabo) maakten een filmpje over Opleiden in de school. Het wachtwoord is ‘leraar’.

vo
Publicaties & Links
Filmpje over opleiden in de school - Opleidingsschool Passie voor leren

Opleidingsschool Passie voor leraren maakte een filmpje over Opleiden in de school.

po
Kwaliteitsreeks
Iedereen leert! Opleiden in de School Twente

Maarten Haalboom en Edmée Suasso beschrijven in dit katern hoe zij binnen het partnerschap de diversiteit in hun regionale netwerk tegenkomen. Tevens hoe, door het herkennen en erkennen van deze verschillen, het mogelijk is om van en met elkaar te leren in alle lagen van de organisatie.

po vo
Publicaties & Links
Publicatiereeks InnovatieImpuls Onderwijs

Deze publicatiereeks is onderdeel van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO), een project van CAOP en Kennisland ter stimulering van onderwijsvernieuwing van onderop. Met een drietal publicaties maken we samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar. Hiermee willen we lerarenopleidingen en schoolbesturen inspireren en stimuleren om de aansluiting tussen opleiding en praktijk te bevorderen.

po
Publicaties & Links
Brochure Catent - KPZ: De meerwaarde van opleiden in de school

In deze brochure over opleidingsscholen komen bestuurders, opleiders, onderzoekers, directeuren
en studenten aan het woord. Zij vertellen wat de meerwaarde is van Opleiden in de School
voor leerlingen, de school en henzelf.

po
Kwaliteitsreeks
Schoolontwikkeling

De school speelt een rol in de opleiding van aanstaande leerkrachten via stages. Maar met de introductie van ‘Opleiden in de school’ is het belang van de school als leerplek toegenomen. Om er voor te zorgen dat leraren in opleiding daadwerkelijk meer in de praktijk leren, is één van de eisen die worden gesteld aan de partnerschappen Opleiden in de school dat minimaal 40% van de opleiding in de praktijk plaatsvindt. In dit katern vind u meer informatie over hoe dit in de praktijk wordt vorm gegeven. Van: Eric Verbiest

po
Praktijkvoorbeelden
Kenniscirculatie bevorderen door verbinding

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht bevordert kenniscirculatie door verbinding aan te brengen tussen ontwikkelingen en daarnaast eigenaarschap te bevorderen.

po
Praktijkvoorbeelden
Breed en gelijkwaardig samenwerken

Breed en gelijkwaardig samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding en begeleiding van studenten. Dat is de kern van ‘Samen opleiden op maat’, een intensievere vorm van Opleiden in de school waarvoor Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam hebben gekozen.

vo
Publicaties & Links
Verslag Samen sterker: strategische samenwerking

Dit verslag beschrijft de belangrijkste discussies en bevindingen van de sessie op 2 juni 2015 tijdens de conferentie van het Steunpunt Opleidingsscholen. Jos Hulsker start de themasessie met een toelichting op het proces, de achtergronden, de scenario’s en een theoretische onderbouwing met inzichten uit de netwerktheorie. Ook bevat het verschillende scenario’s voor het samen opleiden.

po
Praktijkvoorbeelden
De praktijk van de PABO verbinden met het beleid

In dit praktijkvoorbeeld vertelt de Almeerse Scholen Groep (ASG) hoe zij het project ‘Opleiden in de school’ vormgeven door middel van de comaker

po
Praktijkvoorbeelden
Samen opleiden op maat: interview met Nyree Schipper (programmamanager Samen opleiden TMH)

Breed en gelijkwaardig samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding en begeleiding van studenten. Dat is de kern van ‘Samen opleiden op maat’, een intensievere vorm van Opleiden in de school waarvoor Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam hebben gekozen.

po
Kwaliteitsreeks
Opleiden in de school: de context

Dit katern uit de Kwaliteitsreeks PO beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de doelen en de functies van de opleidingsschool. De auteurs behandelen verschillende modellen van opleidingsscholen, kritische succesfactoren en kwaliteitsstandaarden. Van: Eric Verbiest en Miranda Timmermans

po
Praktijkvoorbeelden
Netwerkstructuren O2G2 in Groningen: interview met Rob van Linschoten (O2G2, lid college van bestuur)

De scholen van O2G2 in Groningen participeren in verschillende netwerkstructuren. Zo wordt bestaande kennis behouden en gedeeld en wordt er nieuwe kennis ontwikkeld.

po
Praktijkvoorbeelden
De OpleidingsSchool in Zeeland: interview met Anko van Hoepen (lid CvB Alpha Scholengroep)

De Alpha Scholengroep in Zeeland heeft 15 basisscholen in Zuid-Beveland. Het gaat om kleine scholen in een krimpregio met één hogeschool. Hoe geven schoolbesturen in een krimpregio vorm aan opleiden in de school?

po
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein)

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ in Overijssel is een samenwerkingsverband van 22 basisscholen en de Katholieke Pabo Zwolle. Mijnplein-KPZ heeft gekozen voor het concept van de stage-leergroep. De leergroep bestaat uit 1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten en wordt aangestuurd door een 4e jaars student en de stagecoördinator van de school.

po,vo
Publicaties & Links
Dialoog: Perspectief op een bestendige samenwerking bij OIDS

Wat willen we met de opleidingsschool? Beperkt de samenwerking van de lerarenopleiding en scholen zich tot de praktijkcomponent van de opleiding? Of moet het een breed, doorlopend samenwerkingsverband worden rondom de professionalisering van de docent in iedere fase van zijn loopbaan? Aan de hand van deze vragen proberen Jos Hulsker en Ton Roelofs zicht te krijgen op het doel en de inrichting van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

vo
Proefschrift 'The skilled mentor'

Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Van: F.J.A.J. Crasborn & P.P.M. Hennissen (2010)

vo po
Publicaties & Links
How the world’s most improved school systems keep getting better

McKinsey analyzed 20 systems from around the world, all with improving but differing levels of performance, examining how each has achieved significant, sustained, and widespread gains in student outcomes, as measured by international and national assessments (2010).

vo
Publicaties & Links
Het spel van Academische Opleidingsscholen

In dit deel van de bundel van Script! Thema-publicaties wordt de samenwerking van de partners binnen de Academische Opleidingsschool vanuit theoretisch en strategisch oogpunt bezien.

vo
Publicaties & Links
Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Deze notitie is samengesteld door de Adviescommissie ADEF OidS. Op basis van discussies en praktijkervaringen in de (academische) opleidingsscholen worden uitgangspunten beschreven evenals een wenkend perspectief in termen van ambities. De rollen van de belangrijkste actoren worden beschreven en de notitie eindigt met enkele aandachtspunten voor de ontwikkeling van de (academische) opleidingsschool.

po vo
Publicaties & Links
Kerndocument: Samenwerken

De voorlopersgroep Opleiden in de school, die is ontstaan naar aanleiding van de Lerarenagenda 2013-2020, wil zichtbaar maken wat er gebeurt op het gebied van Opleiden in de school. Zij stelden dit kerndocument op over het thema Samenwerken.

vo po
Publicaties & Links
The role of brokers in establishing and sustaining a professional development school as an evolving activity system

Van: Ton Bruining (KPC Groep) en Sanne Akkerman (Department of Education, Utrecht University)

po
Publicaties & Links
Onderzoek naar een duurzame academische basisschool

Het belang van teambetrokkenheid.
Van: B. de Vries, M. Derks en W. Folker

vo
Publicaties & Links
Werken(de) leerwerktaken? Onderzoek naar de effectiviteit van de excellente leerwerkplek

In 2010 is het project ‘Leren (en) werken in een ROC/ AOC als lerende organisatie’ opgestart. Onderdeel van dit project is flankerend onderzoek naar de werkplek van de student. Dit onderzoek, waarvan deze rapportage het resultaat is, getuigt van de betrokkenheid van de lerarenopleiding ILS-HAN bij het mbo. Van: Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN

vo po
Publicaties & Links
Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON)

De Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) publiceert vier keer per jaar het Tijdschrift voor Lerarenopleiders met een variatie aan artikelen over ontwikkelingen op het gebied van praktijk, onderzoek en beleid.