Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Professionalisering

po vo mbo
Publicaties & Links
Velon | De Staat van de Lerarenopleider

In het kader van het 45-jarig jubileum publiceert Velon De Staat van de Lerarenopleider. Een online uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020. Met De Staat van de Lerarenopleider wil Velon het beroep van lerarenopleider in de schijnwerpers zetten. De publicatie is als het ware een foto van de beroepsgroep op dit moment en toont de ontwikkelingen waar lerarenopleiders voor staan | 2020

po vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Portret | Evert Jochijms, docent bakkerijopleiding

“Hoe je je professioneel ontwikkelt, ligt in de eerste plaats aan jezelf.” Al 25 jaar is Evert Jochijms docent bakkerijopleiding bij ROC Nijmegen. Dat hij zijn werk nog altijd met veel overgave en plezier doet, is vooral te danken aan het feit dat hij veel investeert in zijn professionele ontwikkeling. Toen, nu en in de toekomst. “Ik wil bijblijven in alles wat met mijn beroep te maken heeft.”

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool Passie voor Leren maakt tool voor kwaliteitsontwikkeling

De academische opleidingsschool Passie voor Leren startte in 2007 en is geaccrediteerd. De opleidingsschool wil het leren bevorderen van leraren in opleiding, startende én ervaren leraren, werkplekbegeleiders, opleiders en leidinggevenden. Focus hierbij is de ontwikkeling van de professionele identiteit, de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kennismaken, -nemen en -delen | Praktijkverhalen van scholen en partnerschappen vo

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren tekende praktijkverhalen op van scholen en partnerschappen Samen Opleiden uit het voortgezet onderwijs. De verhalen gaan over hun ervaringen met verschillende thema’s: de borging en inbedding van de begeleiding van startende leraren, het uitbreiden van samen opleiden, het versterken van de kwaliteit van samen opleiden en professionaliseren, en het organiseren en stimuleren van kennisgedreven werken door leraren.

po vo
Kwaliteitsreeks
Samen leren en kennisdelen in de opleidingsschool

Omdat de maatschappij snel verandert, is het nodig dat besturen, scholen en opleidingen flexibel kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en kunnen omgaan met de onzekerheid die dit met zich meebrengt. Scholen slagen daar alleen in als leraren samenwerken, samen leren en gezamenlijk onderbouwde keuzes maken. Daarnaast is het van belang dat scholen samenwerken en kennisdelen met andere scholen en opleidingen. Dit katern geeft antwoord op de vraag hoe scholen zich kunnen ontwikkelen tot lerende organisaties en hoe partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren zich kunnen ontwikkelen tot lerende partnerschappen.

po vo
Instrumenten
Schoolfie

De Schoolfie is een zelfevaluatie-instrument. Met de Schoolfie kun je o.a. meten in hoeverre er een onderzoekende houding in de school is, in hoeverre er een gedeelde visie is op kwaliteit en of docenten samen werken aan schoolontwikkeling.

mbo
Publicaties & Links
Verdieping in intervisie

Richard Voss schrijft in deze publicatie dat in het onderwijs de grote resultaat- en doelgerichtheid in denken en handelen heeft geleid tot een volledige focus op controle en beheersing en dat daardoor vrije professionele ontwikkeling, de kwaliteit van intervisie en de verdieping die het zou kunnen opleveren gesmoord worden. Dit boek is daar een reactie op. Voss beschrijft vele modellen, theorieën en quotes, doet verwijzingen naar kunst en filosofie en levert daarmee veel materiaal om tot verdieping te komen.

mbo
Publicaties & Links
Navigeren in een dynamisch en veelzijdig beroep

Nadenken over loopbaanontwikkeling in het beroep van docent krijgt een duw in de rug. De Beroepsvereniging voor opleiders in het mbo (BVMBO) en de MBO Raad hebben het initiatief genomen om een beroepsbeeld voor de mbo-docent te ontwikkelen. Dit beroepsbeeld biedt handvatten voor het ontwikkelen van loopbaanbeleid. Download hieronder het volledige artikel [2019]

mbo
Publicaties & Links
Magazine STERK. MBO professionalisering in de praktijk.

De afgelopen jaren hebben mbo-scholen op het thema professionalisering een grote ontwikkeling doorgemaakt. Dit magazine (2017) over professionalisering binnen het mbo is een uitgave van de MBO raad.

mbo
Publicaties & Links
Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Geïnspireerd door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs hebben de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld voor de docent mbo. In dat beroepsbeeld worden verschillende rollen en niveaus onderscheiden waarmee een landkaart wordt gecreëerd die gebruikt kan worden voor het maken van loopbaankeuzes door docenten en het ondersteunen hiervan. Dit artikel uit het vaktijdschrift Profiel gaat in op de mogelijkheden van dit beroepsbeeld. [2019]

vo
Publicaties & Links
Doorlopend leren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO presenteert de publicatie ‘Doorlopend leren’. Een bundeling van inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende lijn in de professionalisering van de leraar. De publicatie beschrijft mooie initiatieven, van onder andere AOS Zuidoost-Brabant en AOS Noordoost-Brabant, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), om het samen opleiden en professionaliseren écht met elkaar te integreren. [2019]

mbo
Instrumenten
Beroepsbeeld mbo-docent | MBO

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo. Dit helpt het verdere gesprek over doorlopende leer- en loopbaanlijnen van mbo-docenten.

vo mbo
Publicaties & Links
Opleiden voor vakkundig beroepsonderwijs: nieuwe ontwikkelingsroutes voor docenten

Een terugkerend onderwerp binnen het beroepsonderwijs is het vraagstuk van de personeelsvoorziening van de school zelf, vooral door de sterke vergrijzing van het personeelsbestand. In dit artikel beschrijven we enkele kiemen van vernieuwing bij de lerarenopleiding, de zij-instroom en de doorontwikkeling op het werk in het licht van de veranderende rolopvatting van docenten in het beroepsonderwijs. Tot slot bieden we verschillende overwegingen voor de herijking van de opleiding en professionalisering van docenten.

vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Beroepsregistratie van lerarenopleiders: een praktijkvoorbeeld van gezamenlijk professionaliseren

De deskundigheid van de opleiders binnen (aspirant-)opleidingsscholen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het opleiden. Professionaliseringtrajecten zorgen er voor dat de deskundigheid op peil blijft en verder wordt vergroot. In dit artikel nemen we de visie en de praktijk van professionalisering van het Groen Consortium onder de loep.

po vo
Publicaties & Links
Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart'

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer leest u in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt.

po vo
Publicaties & Links
Onderzoeksrapport ‘Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs’

Voion heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rollen die leraren in het vo kunnen vervullen naast hun primaire taak van het lesgeven, en de verticale en horizontale groeimogelijkheden die dit hen biedt. Het rapport biedt suggesties hoe lerarenopleidingen en inductieprogramma’s hun studenten en werknemers vanaf de start beter inzicht kunnen bieden in de wijze waarop ze zelf hun beroep interessant(er) kunnen maken. Door: Kohnstamm Instituut en de Hogeschool Amsterdam

po vo
Publicaties & Links
Lerarenopleiders aan het woord over beroepsregistratie

VELON, de beroepsvereniging van lerarenopleiders, nodigt alle lerarenopleiders – zowel op de school als op de lerarenopleiding – van harte uit om door registratie te laten zien dat ze zich verbonden voelen met andere beroepsgenoten. Beroepsregistratie geeft meer zicht op het eigen functioneren en ontwikkeling én laat zien dat we met elkaar een professionele, ontwikkelingsgerichte, betrokken beroepsgroep vormen. In een aantal filmpjes leggen verschillende geregistreerde lerarenopleiders uit wat beroepsregistratie voor hun betekent.

vo
Praktijkvoorbeelden
Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort?

De VO-raad bemerkt binnen de vo-sector veel enthousiasme voor ‘anders organiseren’, het anders nadenken over de onderwijsorganisatie in de school. Er gebeurt al veel in de sector op dit vlak, van kleine pilots tot grote veranderingen. Om scholen die hier (verder) mee aan de slag willen te inspireren, heeft de VO-raad een breed spectrum aan deze praktijkvoorbeelden gebundeld in een catalogus.

vo
Publicaties & Links
Film ‘Praten over Passie’ van RPO Rijnmond

Opleidingsschool RPO Rijnmond heeft de film ‘Praten over passie’ gemaakt, waarin vijf leraren van scholen die aangesloten zijn bij de opleidingsschool vertellen over hun motivatie om voor de klas te staan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Video’s over samen opleiden en professionaliseren: leerateliers & videoclubs

In deze video’s gemaakt in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen, lichten we twee interessante initiatieven op het gebied van samen opleiden en professionaliseren uit. 1. Leeratelier: een leergroep bestaande uit studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en een groep leraren die al in de praktijk werkzaam zijn. 2. Videoclubs: startende en ervaren leraren van en met elkaar door in dialoog te gaan met behulp van videobeelden uit de eigen schoolpraktijk.

vo
Publicaties & Links
Een beroepsbeeld voor de leraar | VO

Een beroepsbeeld voor de leraar: deze publicatie gaat over ontwikkelrichtingen, loopbaanmogelijkheden en groei van leraren in het onderwijs. De notitie is het resultaat van diverse bijeenkomsten met betrokkenen bij het voortgezet onderwijs: leraren, studenten, lerarenopleiders, schoolbestuurders,
schoolleiders en beleidsondersteuners.

po vo
Instrumenten
Instrument voor dialoog | Samen opleiden & professionaliseren voor morgen

In gesprek over de toekomst van Samen Opleiden en Professionaliseren? Benut dan de discussiekaarten van dit instrument die zijn ontwikkeld door lectoren betrokken bij Samen Opleiden. Het instrument helpt om de visie op samen opleiden, samen onderzoeken en de doorgaande lijn van opleiding en professionalisering aan te scherpen en binnen het partnerschap door te ontwikkelen.

po
Instrumenten
Leerwerkkaarten & reflectie-instrument

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt leerwerkkaarten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk. Bekijk ook de ontwikkelde poster over reflecteren. Van: Academische opleidingsschool STAIJ

vo
Praktijkvoorbeelden
Interview rector over meerwaarde van masteropleiding

Interview met rector Bart de Grunt van het Rembrandt College in Veenendaal. Hij ziet dat masteropleidingen of deelmodules op masterniveau een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leraren als ‘change agent’ of ‘teacher leader’, maar betoogt dat de school die docenten dan ook wel de ruimte moet bieden om het eigen handelingsvermogen te vergroten.

po
Publicaties & Links
Whitepaper 'Samen opleiden voor de toekomst'

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

po vo
Publicaties & Links
Onderzoek RuG naar effecten van Opleiden in de school

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en het professionele welbevinden van aankomend en beginnend leraren die worden opgeleid en werken op een opleidingsschool, in vergelijking tot leraren die werken en leren op niet-opleidingsscholen. Alle resultaten wijzen in dezelfde richting: leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering.

po vo
Kwaliteitsreeks
Scan opleiden in de school

De scan Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het opleiden in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat. Het instrument is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen.

po vo
Publicaties & Links
Programma Maximum

Maximum is een professionaliseringsprogramma voor het onderwijzend personeel (OP) binnen de ASG. In het kader van een leven lang leren geeft Maximum de leraren binnen de ASG ruimte onderwerpen uit de eigen werksituatie te analyseren, te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Van: Almeerse Scholen Groep

po
Publicaties & Links
Omgaan met verschillen|Handreiking leertaal Building Learning Power

Vanuit het thema aanspreken op talent B hebben drie opleidingsscholen onderzoek gedaan naar hoe talentontwikkeling vorm gegeven kan worden. De invalshoek daarbij is de professionalisering van leerkrachten ten behoeve van het stimuleren van talenten van leerlingen. Deze handreiking kan interessant zijn voor scholen die aan de slag willen gaan met talentontwikkeling.
Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

vo
Kwaliteitsreeks
Een leven lang leren

Een aantrekkelijk en relevant scholingsaanbod realiseren voor leraren in opleiding, beginnende én ervaren leraren, onderwijsondersteuners en leidinggevenden. Ofwel, stimuleren en faciliteren dat medewerkers een leven lang leren. Dat is de inzet van het Virtueel ontwikkelingscentrum (VOC) van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Deze brochure beschrijft de werkwijze van het VOC van Quadraam en de verbinding met de AOQ.

po
Praktijkvoorbeelden
Google classroom inzetten ter bevordering van het gebruik van de Chromebooks

De context van het ‘leren’ koppelen aan het dagelijks leven, dat is wat een basisschool in Heesch belangrijk vindt. Zij vinden dat Chromebooks op school daar onderdeel van zijn. De Chromebooks worden echter niet optimaal gebruikt. Door Google Classroom in te zetten tijdens de remediëringsles van rekenen, hoopt de werkgroep Innovatie Platform Toermalijn (IPT) de Chromebooks meer in te zetten. Lees meer in dit afstudeeronderzoek.

vo
Publicaties & Links
De werkplaats als vorm van informeel en doelgericht leren

Inspirerend filmpje over teamleren en professionalisering binnen Opleidingsschool Rijnmond.

vo
Kwaliteitsreeks
Lesson Study in de lerarenopleiding

Lesson Study is een van oorsprong Japanse professionaliseringsbenadering waarin docenten gezamenlijk lessen voorbereiden, observeren en nabespreken. In steeds meer landen is de methode populair en ook in Nederland is er de laatste vijf jaar veel belangstelling voor de toepassing van Lesson Study, ook in de lerarenopleiding. Zo ook bij de universitaire lerarenopleiding in Groningen. Dit katern beschrijft de ervaringen met en de opbrengsten van de werkwijze. De tekst is geschreven op basis van een interview met Carien Bakker, vakdidacticus Nederlands van de opleiding voor eerstegraads docenten Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

po
Praktijkvoorbeelden
Samen een leven lang leren als professional

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf het Partnerschap Opleiden in de school een presentatie over: ‘Samen een leven lang leren als professional’.

po vo
Publicaties & Links
Artikel over betrokken ouders en leerkrachten

In het tijdschrift Aandacht, publiceerden Koen de Jonge en Daphne Petterson een prachtig artikel over Betrokken ouders & Betrokken leerkrachten: Een recept voor samenwerking?

po vo
Publicaties & Links
Life and work of teachers educators

Teacher education has a long and rich history, and is as ever at
the heart of our societies. This brochure tells the personal stories of teacher educators from
around the world. We learn from this that as teachers are central to good education,
teacher educators are central to good teacher education. Both teachers and teacher
educators develop themselves during their career in various ways to be able to
address the developments in educational science, educational practices and society.

vo
Publicaties & Links
M+D566aatschappelijke wortels van lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen kennen een lange en rijke historie, en die historie wordt natuurlijk
gemaakt door mensen. Deze brochure start met een overzicht ‘in vogelvlucht’
van ontwikkelingen in anderhalve eeuw leraren opleiden, daarna komen lerarenopleiders
aan het woord met een persoonlijk verhaal over hun professionele ontwikkeling,
wat opleidingen en opleiders daarin hebben betekend en hoe zij als opleiders
hun weg hebben gevonden.

po
Praktijkvoorbeelden
Convenant Samen Opleiden: interview met Ton Groot Zwaaftink (voorzitter CvB RVKO)

Met het Convenant Samen Opleiden nemen Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam samen de verantwoordelijkheid voor de professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs. Het convenant is uniek in Nederland.

vo
Publicaties & Links
Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren

Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de onderwijskunde bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit (2010) door Dr. W. J.C.M. van de Grift.