Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Kwaliteitszorg

po
Kwaliteitsreeks
Werken aan kwaliteitsontwikkeling: tien principes en drie instrumenten

Dit katern presenteert de opbrengen van het project Integrale Kwaliteitsontwikkeling (IKO-project), dat het Partnerschap Opleiden in de School (POS) heeft uitgevoerd. De eerste stap was inventariseren welke opvattingen over kwaliteit en kwaliteitszorg er in het partnerschap leven en welke instrumenten en aanpakken er allemaal worden. Op basis van deze informatie is vervolgens een visie op kwaliteit en een theoretisch kader geformuleerd. Het POS heeft vervolgens tien principes vastgesteld die richtinggevend zijn voor kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast zijn er drie instrumenten ontworpen die de partners helpen om volgens deze principes te werken aan de kwaliteitsverbetering van het samen opleiden en professionaliseren.

po vo
Instrumenten
Kwaliteitskenmerken opleidingsschool: een quick scan

Deze quick scan is bedoeld voor scholen die zich willen ontwikkelen tot opleidingsschool en in aanmerking willen komen voor het keurmerk ‘opleidingsschool’, School of Education. In deze quick scan staan de kwaliteitseisen beschreven die gevraagd worden van een opleidingsschool maar ook van het bestuur en de opleiding (5 locaties pabo van Stenden Hogeschool).

vo
Praktijkvoorbeelden
Kwaliteitszorgplan Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Dit kwaliteitszorgplan beschrijft wat de betrokkenen van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP in de periode 2014–‐2016 ondernemen om de kwaliteit van de opleidingsschool te waarborgen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Intern kwaliteitsbeleid AAOS

Intern kwaliteitsbeleid van de Almeerse Academische opleidingsschool (AAOS). Het belangrijkste uitgangspunt van de kwaliteitszorg binnen de AAOS is ‘waarmaken wat je beloofd hebt’.

po vo
Kwaliteitsreeks
Factsheet Kwaliteitszorg

Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn een belangrijk onderdeel en tegelijkertijd een uitdaging voor de (academische) opleidingsscholen. Doel van deze factsheet is een overzicht te geven van wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitszorg en dit in samenhang te presenteren. Van: Miranda Timmermans