Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Interviews & verslagen

mbo
Publicaties & Links
Interview | “Beroepsbeeld helpt mij richting te geven aan loopbaanontwikkeling bij collega’s”

Marjan Terweij is directeur Verpleging en Verzorging van het Koning Willem I College in Den Bosch. Toen de coronacrisis uitbrak moest er snel worden geschakeld. “In die periode is plots veel nieuw werk ontstaan zoals het aanpakken van de examens, de stages en het onderwijs. Dan merk je eigenlijk hoe veelzijdig dit beroep van docent is.”

po vo mbo
Publicaties & Links
Lezing over Finse opleidingsscholen [film]

Vesa Valkila (rector magnificus van de Universiteit van Turku – Finland) heeft tijdens het jaarlijkse congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 30 mei 2018 een lezing gegeven over hoe het systeem van de Finse opleidingsscholen werkt. Bekijk in dit filmpje een beknopte samenvatting van zijn verhaal.

vo
Publicaties & Links
Samenwerken in het koppeltraject: geen eenrichtingsverkeer

Ria Rigter en Pettra-Eszter van Beveren vormen dit jaar een van de duo’s in het koppeltraject dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ook in 2018 aanbiedt. Ria maakt deel uit van een erkende opleidingsschool, Pettra hoopt die status mede dankzij deze samenwerking in 2020 ook te bereiken.

po vo mbo
Publicaties & Links
Van krachtige voorbeelden naar een praktisch instrument

De Werkgroep Good Practices Werkplekleren verzamelde in 2016 en 2017 meer dan 40 goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. De voorbeelden zijn gebundeld in twee publicaties: Samen leraren opleiden. Parels uit de praktijk Deel I en Deel II. Deze reeks good practices riep de vraag op: waar ligt de gemeenschappelijkheid en wat zijn de onderliggende principes? Drie lectoren gingen samen met makers van de good practices op onderzoek uit. Wij spraken met Frank Crasborn en Wilma Weekenstroo.

po vo
Publicaties & Links
Verslag eindejaarsbijeenkomst 2017

Op 6 december 2017 organiseerden de PO-Raad en VO-raad in ‘Zaalverhuur 7’ in Utrecht een grote bijeenkomst onder de titel ‘Samen opleiden in breder perspectief’. Ruim 120 professionals bogen zich over een breed spectrum van subthema’s.

po
Publicaties & Links
Nieuwe aspiranten: Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslân in beeld

Interview met Jantine Kuijpers, directeur van de Academie Primair Onderwijs NHL Stenden Hogeschool over de erkenning van opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslân als aspirant opleidingsschool. Hiermee kan het Friese samenwerkingsverband ‘De kooperaasje’ – vrij vertaald als ‘coöperatie’ – de samenwerking de komende jaren fors intensiveren en professionaliseren. Of, zoals Jantine Kuijpers het zegt: “In plaats van ‘samen begeleiden’ gaan we ‘samen opleiden’.”

vo
Praktijkvoorbeelden
Video’s over samen opleiden en professionaliseren: leerateliers & videoclubs

In deze video’s gemaakt in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen, lichten we twee interessante initiatieven op het gebied van samen opleiden en professionaliseren uit. 1. Leeratelier: een leergroep bestaande uit studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en een groep leraren die al in de praktijk werkzaam zijn. 2. Videoclubs: startende en ervaren leraren van en met elkaar door in dialoog te gaan met behulp van videobeelden uit de eigen schoolpraktijk.

vo
Publicaties & Links
Interview Marcelle Hobma - Opleidingscoördinator ROSA

Aanjagen, verbindingen leggen en zorgen dat anderen beter worden. Marcelle Hobma voelt zich als een vis in het water in haar dubbelrol als opleidingscoördinator van opleidingsschool ROSA en projectleider van het BSL-traject Frisse Start. “Een betere onderwijskwaliteit bereik je alleen met goed gekwalificeerd personeel. Daar zet ik mij voor in.”

po vo
Publicaties & Links
Interview Marlies Peters over integrale benadering passend onderwijs

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag om passend onderwijs goed te borgen in de school. Ook bij de lerarenopleidingen is er inmiddels aandacht voor passend onderwijs. Maar die aandacht mag best een beetje meer, meent Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs VO. Marlies is als deskundige verbonden aan het steunpunt en was voorheen onder meer medewerker bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor VO. Marlies Peters geeft in dit interview haar visie op een integrale benadering passend onderwijs bij lerarenopleidingen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Interview rector over meerwaarde van masteropleiding

Interview met rector Bart de Grunt van het Rembrandt College in Veenendaal. Hij ziet dat masteropleidingen of deelmodules op masterniveau een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leraren als ‘change agent’ of ‘teacher leader’, maar betoogt dat de school die docenten dan ook wel de ruimte moet bieden om het eigen handelingsvermogen te vergroten.

po vo
Publicaties & Links
Visie op een eigentijds curriculum

Platform Onderwijs2032 publiceerde in november 2016 de publicatie “Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen”. De publicatie is het resultaat van de verdiepingsfase waarin het Platform onderzocht hoe het advies van Onderwijs2032 werkt in de praktijk. Wat gebeurt er al? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen scholen tegen aan? Wat is er nodig voor verdere curriculumvernieuwing? We spraken Jolanda Barendrecht (adviseur Onderwijs2032) over haar visie op een eigentijds curriculum en de rol die opleidingsscholen hierin kunnen spelen.

po vo
Publicaties & Links
Interview Mariëlle Theunissen - Lector Samen Opleiden Hogeschool Rotterdam

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en promoveerde in 1995 zij op een proefschrift naar
samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als
lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool
Rotterdam. Wij spraken Mariëlle over haar aanstaande lectorale rede op 22 juni 2017. De
meerwaarde van samen opleiden, een tipje van de sluier!

vo
Publicaties & Links
Goede beoordeling NVAO Opleidingsschool Rotterdam

Zowel de opleidingsfunctie als de onderzoeksfunctie van de Academische Opleidingsschool Rotterdam kregen van het auditteam van Hobéon in opdracht van de NVAO een goede beoordeling. Drie betrokkenen vertellen waarin hun academische opleidingsschool uitblinkt.

vo
Publicaties & Links
Verslag Symposium ‘Ambities voor praktijkgericht onderzoek in de school’

Het Steunpunt (Academische) Opleidingsscholen van de VO-raad organiseerde op 9 oktober 2015 samen met onderwijsonderzoeker Wouter Schenke een symposium naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. De deelnemers konden kiezen uit vijf workshops over praktijkgericht onderzoek en de samenwerking daarbij tussen scholen en opleidingen. Het symposium wordt afgesloten met een paneldiscussie.

po
Publicaties & Links
Verslag Spiegelbijeenkomst Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen

Tijdens de Spiegelbijeenkomst op 21 september jl. hebben Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) de eerste uitkomsten van de beoordelingen van de erkende (academische) opleidingsscholen gepresenteerd. Het doel van deze bijeenkomst was om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen.

vo
Publicaties & Links
Verslag workshop ‘Effectiviteit van opleiden in de school’

“Is de kwaliteit van opleiden daadwerkelijk hoger in een gesubsidieerde en erkende opleidingsschool dan in een school die geen bekostiging ontvangt?” Zo luidde de eerste zin van de workshop ‘Effectiviteit van opleiden in de school’ onder leiding van prof. dr. Wim van de Grift tijdens de conferentie VO2020 Werkt! op 23 september 2015 in Amersfoort.

po
Praktijkvoorbeelden
Praktijkonderzoek in een Lerende Organisatie

De Soft Systems Methodologie (SSM) biedt een raamwerk voor actiegericht praktijkonderzoek in een lerende organisatie. SSM is gebaseerd op de systeemtheorie en daarom wordt werken vanuit SSM ook wel de systeembenadering genoemd. Dit praktijkvoorbeeld geeft goed weer hoe SSM succesvol is toegepast.

po
Praktijkvoorbeelden
Kenniscirculatie bevorderen door verbinding

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht bevordert kenniscirculatie door verbinding aan te brengen tussen ontwikkelingen en daarnaast eigenaarschap te bevorderen.

po
Praktijkvoorbeelden
Breed en gelijkwaardig samenwerken

Breed en gelijkwaardig samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding en begeleiding van studenten. Dat is de kern van ‘Samen opleiden op maat’, een intensievere vorm van Opleiden in de school waarvoor Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam hebben gekozen.

vo
Publicaties & Links
Verslag Samen sterker: strategische samenwerking

Dit verslag beschrijft de belangrijkste discussies en bevindingen van de sessie op 2 juni 2015 tijdens de conferentie van het Steunpunt Opleidingsscholen. Jos Hulsker start de themasessie met een toelichting op het proces, de achtergronden, de scenario’s en een theoretische onderbouwing met inzichten uit de netwerktheorie. Ook bevat het verschillende scenario’s voor het samen opleiden.

po
Praktijkvoorbeelden
Opleiden in de school in de nieuwste PABO

Vijf jaar geleden ontwikkelde de Nieuwste Pabo in Sittard samen met het werkveld een nieuw curriculum, waarin opleiden in de school centraal staat. De studenten worden extra begeleid en beoordeeld en in de laatste jaren van de opleiding participeren de studenten op de basisscholen in Communities of Practice.

po
Praktijkvoorbeelden
De praktijk van de PABO verbinden met het beleid

In dit praktijkvoorbeeld vertelt de Almeerse Scholen Groep (ASG) hoe zij het project ‘Opleiden in de school’ vormgeven door middel van de comaker

po
Praktijkvoorbeelden
Expertisegroep ‘SpelendWijs’: interview met Marjan Groenewegen (projectleider SpelendWijs TMH)v

Thomas More Hogeschool (TMH) en de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) werken onder meer met elkaar samen in de expertisegroep ‘SpelendWijs’. Doel van de taakgroep is een aanbod te ontwikkelen waarmee het spelend leren in de onderbouw wordt bevorderd.

po
Praktijkvoorbeelden
Samen opleiden op maat: interview met Nyree Schipper (programmamanager Samen opleiden TMH)

Breed en gelijkwaardig samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding en begeleiding van studenten. Dat is de kern van ‘Samen opleiden op maat’, een intensievere vorm van Opleiden in de school waarvoor Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam hebben gekozen.

po
Praktijkvoorbeelden
Netwerkstructuren O2G2 in Groningen: interview met Rob van Linschoten (O2G2, lid college van bestuur)

De scholen van O2G2 in Groningen participeren in verschillende netwerkstructuren. Zo wordt bestaande kennis behouden en gedeeld en wordt er nieuwe kennis ontwikkeld.

po
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool De Basis in Arnhem: interview met Manon Ketz (directeur-bestuurder De Basis Arnhem)

Omdat onderzoek bijdraagt aan de dagelijkse lespraktijk, is academisch opleiden in de visie van Opleidingsschool De Basis in Arnhem goed voor álle scholen. Omdat het niet mogelijk is om dit op korte termijn te realiseren, zijn er ‘volgscholen’ in het leven geroepen.

po
Praktijkvoorbeelden
De OpleidingsSchool in Zeeland: interview met Anko van Hoepen (lid CvB Alpha Scholengroep)

De Alpha Scholengroep in Zeeland heeft 15 basisscholen in Zuid-Beveland. Het gaat om kleine scholen in een krimpregio met één hogeschool. Hoe geven schoolbesturen in een krimpregio vorm aan opleiden in de school?

po
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein)

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ in Overijssel is een samenwerkingsverband van 22 basisscholen en de Katholieke Pabo Zwolle. Mijnplein-KPZ heeft gekozen voor het concept van de stage-leergroep. De leergroep bestaat uit 1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten en wordt aangestuurd door een 4e jaars student en de stagecoördinator van de school.

po
Praktijkvoorbeelden
Keurmerk als ontwikkeldocument

Aan welke eisen moet een (goede) opleidingsschool voldoen? Het samenwerkingsverband Academische opleidingsscholen Utrecht–Amersfoort ontwikkelde een keurmerk, dat (academische) opleidingsscholen inzicht geeft in hun eigen kwaliteit. Het keurmerk geeft scholen die opleidingsschool willen worden bovendien een goed beeld van de criteria waaraan zij moeten voldoen en de zaken waaraan zij nog moeten werken.

po
Praktijkvoorbeelden
Convenant Samen Opleiden: interview met Ton Groot Zwaaftink (voorzitter CvB RVKO)

Met het Convenant Samen Opleiden nemen Thomas More Hogeschool en zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam samen de verantwoordelijkheid voor de professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs. Het convenant is uniek in Nederland.

po
Praktijkvoorbeelden
Dilemma’s bij de visitatie van de Nieuwste Pabo

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren sprak het Steunpunt Opleidingsscholen met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.

vo
Publicaties & Links
Verslag workshop: Onderzoek binnen academische opleidingsscholen

Verslag van startbijeenkomstworkshop over doelen en kwaliteit van praktijkonderzoek in de school.