Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Beleidsdocumenten

vo
Praktijkvoorbeelden
Beleidsdocument | Opleidingsschool IJssel-Veluwe

Opleidingsplan, Professionaliseringsplan en Kwaliteitszorgplan van Opleidingsschool IJssel-Veluwe 2019-2020.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | RAOS

Dit opleidingsplan is een (visie)document van de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS), een samenwerkingsverband tussen de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool (lvo) en acht scholen voor voortgezet onderwijs1. Dit plan bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot visie, structuur, opleiding, onderzoek, kwaliteitszorg, en wordt daarom jaarlijks geactualiseerd | 2019

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | AOS Zuidoost-Brabant 2018

Het opleidingsplan van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB) ligt
aan de basis van de ontwikkeling van deze AOS. AOS ZOB heeft in december 2015 de aspirant-status gekregen en hoopt binnen twee jaar volwaardig AOS te kunnen worden. Er wordt hard gewerkt om vanuit dit opleidingsplan straks aan de eisen voor deze status te kunnen voldoen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | Opleidingsschool Haaglanden (OSH)

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Gezamenlijk Opleidingsplan | OSR

Het gezamenlijk opleidingsplan van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) heeft als
doel aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen m.b.t. OidS.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie | Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Deze kritische reflectie beschrijft hoe de partners van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP samen werken aan een contextrijke leeromgeving waar studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Inholland zich binnen scholen van ZAAM en ROCTOP kunnen ontwikkelen tot beroepsbekwame leraar.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Opleidingsplan van Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP geeft de algemene visie en de werkwijze aan, maar beschrijft ook de samenwerking tussen de partners in het kader van het gezamenlijk opleiden met scholen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie | ROSRijnland

Deze rapportage bevat de kritische reflectie van ROSRijnland op basis van het toetsingskader Opleidingsschool van de NVAO.

vo
Praktijkvoorbeelden
Basisdocument | Opleidingsschool Zwolle

Het basisdocument beschrijft de beginselen rondom het ontstaan, de visie, de betekenis, de inrichting en de doelstellingen van de Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) Daarnaast zijn hierin afspraken vastgelegd.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie | Opleidingsschool Zwolle

In deze Kritische Reflectie (KR) beschrijft Opleidingsschool Zwolle en omgeving (OSZ) de wijze waarop zij haar kernpunten vormgeeft en reflecteert zij op haar eigen functioneren.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | Opleidingschool Haaglanden (OSH)

Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de Opleidingsschool Haaglanden.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Regionaal opleidingsplan | Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft het regionaal opleidingsplan ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samenwerkingsovereenkomst | Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan ROSRijnland

Dit document betreft het Opleidingsplan van ROSRijnland waarin onderwerpen als Opleiden, begeleiden en onderzoeken, Instroom, Programma , Organisatie en Personeel en kwaliteitszorg beschreven staan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Academische Opleidingsschool Noord-Holland West

Opleiden in de school is een samenwerkingsproject van de lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit opleidingsplan geeft een overzicht van wat de visie op opleiden is en wat de ambities zijn, hoe zij de opleiding hebben vorm gegeven en het maakt zichtbaar hoe zij hiermee aansluiten op de landelijke eisen die worden gesteld aan deze vorm van opleiden van nieuwe generaties leraren.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame

Met dit Opleidingsplan 2012-2016 streven de partners naar een professionele, lerende kennisgemeenschap voor het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen waarin het opleiden en professionaliseren van leraren een natuurlijke plaats inneemt, ten einde het best mogelijke onderwijs aan studenten en leerlingen te verzorgen.

vo
Publicaties & Links
Sectorakkoord VO-raad 2014-2017

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. Op pagina 18 en 19 staan afspraken die betrekking hebben op opleidingsscholen.