Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Begeleiding startende leraren

vo
Publicaties & Links
De waarde van startende leraren voor scholen

Uitgave van de VO-raad onder redactie van Harmen Schaap waarin de auteurs uitgaan van een positief, ontwikkelingsgericht perspectief op de inductie van starters. De publicatie begint met de introductie van het waarderingsperspectief als een belangrijke aanvulling op het tekortkomingsperspectief dat domineert in het denken over de inductie van starters. In de bijdragen daarna komen achtereenvolgens het innovatief professioneel potentieel, de professionele identiteit en stuurkracht van starters aan bod, waarbij steeds wordt ingegaan op de bredere werkomgeving in scholen en op de impact van deze werkomgeving op de ontwikkeling van starters | 2020

vo
Praktijkvoorbeelden
Het borgen van de begeleiding van startende leraren | CSG het Noordik te Almelo

Begeleiding van startende leraren moet een plek hebben binnen de kwaliteitscyclus van een schoolorganisatie. De begeleiding van startende leraren wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de schoolorganisatie en van het personeelsbeleid. Op Het Noordik in Almelo is de afdeling HRM vanaf het begin betrokken bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Leraren blijven zich ontwikkelen, ook als ze bevoegd zijn | AOS-ON

Toekomstige leraren krijgen bij de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) hun opleiding voor veertig procent op de school. Ook in de eerste fase van hun leraarschap worden zij ondersteund vanuit de AOS-ON. “Er is een doorlopende leerlijn van student naar startende leraar naar ervaren personeel.”

vo
Publicaties & Links
Verkenning BSL | Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor eigen leervragen en hebben behoefte aan meer maatwerk. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek ‘Verkenning BSL – Begeleiding Startende Leraren in het voortgezet onderwijs’ van de VO-raad onder vijftien scholen. In het onderzoeksrapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor het versterken van de kwaliteit van de begeleidingsarrangementen en het beter borgen van de begeleiding in de schoolorganisatie.

vo
Publicaties & Links
Frisse start; opbrengsten van 5 jaar samenwerken

Frisse Start, het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) in de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland presenteerde op 27 juni 2019 haar eindpublicatie. In de publicatie vindt u de opbrengsten van vijf jaar Frisse Start: een samenwerking met ruim honderd scholen en van de meer dan honderd trainingen voor ruim 1400 leraren en leidinggevenden. U leest over de gekozen aanpak, de ontwikkelde producten en de verworven inzichten. Scholen die starten met het ontwikkelen van inductie-arrangementen worden concrete handreikingen geboden. Scholen die na de eerste ervaringen met BSL verbeterplannen willen uitwerken, hopen ze met nieuwe inzichten en instrumenten te inspireren.

vo
Publicaties & Links
BSL Wat gebeurt er in de regio? Utrecht

In BSL-regio Utrecht gebeurt veel moois rond de inbedding van inductietrajecten in de scholen. Op 13 juni vond voor de derde keer een audit plaats met scholen die hebben deelgenomen aan het BSL-project, dit keer UniC, Revius Wijk bij Duurstede, Scala College en Vathorst College. Het gaat om scholen met meerjarige inductietrajecten die door middel van de audit een certificaat behalen waarmee zij aantonen een begeleidingsprogramma van voldoende niveau te hebben. Dit certificaat geldt als addendum bij het Keurmerk Opleidingsschool.

mbo
Publicaties & Links
Hoe voorkomen we dat instromende docenten vroegtijdig vertrekken?

Een vijfde van de instromende docenten werkt na één jaar niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit zelfs 30% van de instromende docenten. Uit onderzoek blijkt dat het goed begeleiden van starters veel effecten kan hebben. Dit betekent dat het voor mbo-scholen noodzakelijk is om beleid rondom starters te ontwikkelen of te versterken, bijvoorbeeld door een begeleidings- of inductietraject in te richten, zoals beschreven in het artikel dat is verschenen in het vakblad Profiel [mei 2019]

mbo
Publicaties & Links
Hoe behouden wij starters voor het onderwijs?

Artikel uit Groen Onderwijs (2014). Het aantal startende leraren dat uit onvrede vroegtijdig het voortgezet onderwijs verlaat, is al jaren veel te hoog. Stoas Vilentum Hogeschool en de leerstoelgroep ECS van Wageningen University begeleiden sinds een jaar starters en begeleiders in een project waarin nieuwe scholen kunnen aanhaken.

mbo
Publicaties & Links
Behouden van nieuwe docenten vereist specifiek beleid

Artikel uit Vakblad Profiel (2016). Het aantal startende leraren dat vroegtijdig het voortgezet onderwijs verlaat, is al jaren veel te hoog. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL), waarin lerarenopleidingen en universiteiten samenwerken in verschillende regionale projecten, stimuleert en subsidieert de overheid de ontwikkeling van zogeheten inductiearrangementen. Inductie, ofwel het totaalpakket een begeleidingsactiviteiten dat een school aanbiedt om startende leraren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar competente professionals, is cruciaal voor het behoud van starters voor het onderwijs.

mbo
Publicaties & Links
Aan de slag met de Startwijzer MBO

Startwijzer-mbo is een digitale scan die in beeld brengt hoe starters op dit moment worden ingewerkt en begeleid en op welke onderdelen er (nog) winst te behalen valt. Verschillende relevante actoren (starters, begeleiders, teamleiders, HR-functionarissen) kunnen de digitale startwijzer invullen om hun individuele perspectief voor het voetlicht te brengen. (Artikel Vakblad Profiel, 2017)

mbo
Instrumenten
Startwijzer MBO

Wilt u binnen uw (opleidings)school de begeleiding van startende leraren verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Dan kan de Startwijzer MBO u een stap verder helpen! De Startwijzer MBO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren ingewerkt en begeleid worden. Ook geeft de Startwijzer MBO aan op welke onderdelen mogelijk winst te behalen valt.

vo
Publicaties & Links
Doorlopend leren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO presenteert de publicatie ‘Doorlopend leren’. Een bundeling van inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende lijn in de professionalisering van de leraar. De publicatie beschrijft mooie initiatieven, van onder andere AOS Zuidoost-Brabant en AOS Noordoost-Brabant, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), om het samen opleiden en professionaliseren écht met elkaar te integreren. [2019]

po
Publicaties & Links
Zij-instroom. Een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen.

Steeds meer besturen voor primair onderwijs nemen zij-instromers aan. Zij doen dit meestal in de eerste plaats om het toenemende lerarentekort te lijf te gaan, maar scholen ervaren het ook als een verrijking van het onderwijs. Deze publicatie bespreekt de ins en outs van zij-instromers in het basisonderwijs.

vo
Instrumenten
Startwijzer VO

Wilt u binnen uw (opleidings)school de begeleiding van startende leraren verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Dan kan de Startwijzer VO u een stap verder helpen! De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren ingewerkt en begeleid worden. Ook geeft de Startwijzer VO aan op welke onderdelen mogelijk winst te behalen valt.

po vo
Publicaties & Links
Onderzoeksrapport ‘Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs’

Voion heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rollen die leraren in het vo kunnen vervullen naast hun primaire taak van het lesgeven, en de verticale en horizontale groeimogelijkheden die dit hen biedt. Het rapport biedt suggesties hoe lerarenopleidingen en inductieprogramma’s hun studenten en werknemers vanaf de start beter inzicht kunnen bieden in de wijze waarop ze zelf hun beroep interessant(er) kunnen maken. Door: Kohnstamm Instituut en de Hogeschool Amsterdam

po vo
Publicaties & Links
Onderzoeksrapport RuG over meerwaarde samen opleiden

Artikel van Michelle Helms-Lorenz e.a. over onderzoek naar vaardigheden van startende leraren waarin wordt ingegaan op effecten van samen opleiden en voor de overgangsfase van student naar beginnende leraar. De uitkomsten wijzen op het belang van investeren in verdere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Video’s over samen opleiden en professionaliseren: leerateliers & videoclubs

In deze video’s gemaakt in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen, lichten we twee interessante initiatieven op het gebied van samen opleiden en professionaliseren uit. 1. Leeratelier: een leergroep bestaande uit studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en een groep leraren die al in de praktijk werkzaam zijn. 2. Videoclubs: startende en ervaren leraren van en met elkaar door in dialoog te gaan met behulp van videobeelden uit de eigen schoolpraktijk.

po
Publicaties & Links
Goede condities voor startende leraren. Het hoe en waarom van een goed begeleidingsprogramma.

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. Dit boek – een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen in samenwerking met de PO-Raad – presenteert vijftien voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Juist dat maakt dit boek tot een rijke inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van beginnende leraren. Datum: oktober 2017.

po
Publicaties & Links
Leren in de Videoclub en in het Ontwerpatelier

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Saxion Hogeschool.

po
Publicaties & Links
De inductiefase is een voortzetting van de opleiding

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van de Almeerse Scholen Groep (ASG).

po
Publicaties & Links
Een richtinggevend startersprotocol

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Stichting Primair Onderwijs Almelo (OPOA).

po
Publicaties & Links
Een invalpool met talentvolle starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van SPO Utrecht.

po
Publicaties & Links
Wanneer ben je basisbekwaam?

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Partnerschap Opleiden in de School.

po
Publicaties & Links
De leraar is nooit uitgeleerd

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van De Haagse Scholen.

po
Kwaliteitsreeks
Omgaan met professionele identiteitsspanningen

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Stichting GOO.

po
Publicaties & Links
Lesson study: waardevol voor starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Expertis Onderwijsadviseurs.

po
Publicaties & Links
De opbrengsten van Junior Leraar

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Opleidingsschool STAIJ.

po
Praktijkvoorbeelden
Inspiratiefilm Opleiden in de school bij Panta Rhei in Beverwijk

Om de lerarenopleiding optimaal te laten aansluiten op het basisonderwijs, werken onderwijsstichtingen Fedra en Atlant intensief samenwerken met Pabo Inholland Haarlem. De samenwerking krijgt onder andere vorm door middel van onderwijsprojecten op de scholen. Elk initiatief bouwt voort op het voorgaande, waar nieuw elementen aan worden toegevoegd. De eerste groepen studenten werden bijvoorbeeld ontvangen op de basisscholen Panta Rhei (Fedra) en St. Franciscus (Atlant). Zij hebben daar lessen van hun docenten geobserveerd met behulp van een Kijkwijzer. Voor de tweede opleidingsschooldag zijn de lessen samen met de studenten voorbereid, om hun betrokkenheid te vergroten, is de samenwerking tussen de leerkracht en de docent geïntensiveerd en hadden de studenten een rol in de uitvoering van de lessen.

po
Publicaties & Links
Fedra vaardig: Bovenschool scholingsprogramma voor starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Opleidingsschool IJmond (Fedra).

po
Publicaties & Links
PLG-themabijeenkomst: Omgaan met het verschil in leervragen

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland.

po
Publicaties & Links
Een gevarieerd bovenschools aanbod voor starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van AGORA.

po
Publicaties & Links
Bovenbestuurlijke communities of Learning

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Opleidingsschool Midden-Limburg.

po
Publicaties & Links
Iris Connect gebruiken in de begeleiding van starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Katholieke Pabo Zwolle.

po
Publicaties & Links
Jezelf ontwikkelen in een leernetwerk

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Partnerschap Opleiden in de School.

vo
Publicaties & Links
Interview Marcelle Hobma - Opleidingscoördinator ROSA

Aanjagen, verbindingen leggen en zorgen dat anderen beter worden. Marcelle Hobma voelt zich als een vis in het water in haar dubbelrol als opleidingscoördinator van opleidingsschool ROSA en projectleider van het BSL-traject Frisse Start. “Een betere onderwijskwaliteit bereik je alleen met goed gekwalificeerd personeel. Daar zet ik mij voor in.”

vo
Kwaliteitsreeks
Inductietraject koppelen aan werkplekleren

De drie pijlers van de Regionale Opleidingsschool Amstelland zijn: ‘Samen opleiden’, ‘Samen professionaliseren’ en ‘Samen onderzoeken’. Om dit tot een succes te maken, is draagkracht vanuit de hele opleidingsschool noodzakelijk. Daarom hebben alle partners binnen ROSA een uitvoerende rol.

po
Kwaliteitsreeks
De startende leerkracht in het POS

De stuurgroep van het Partnerschap Opleiden in de School (POS) vroeg aan het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ om een aanpak te ontwikkelen waarin de persoonlijke ontwikkeling van de starter centraal staat, de gewenste begeleiding is beschreven van¬uit de visie van de school als professionele leerge¬meenschap, en die past binnen de kaders van het ministerie van OCW. In deze katern leest u hier alles over. Van: Partnerschap Opleiden in de School

po vo
Publicaties & Links
Inductieprogramma ASG

In het kort wordt weergegeven op welke wijze het inductieprogramma binnen het swv ASG-WindesheimFlevoland vorm krijgt. Het gaat over aanpak en succesfactoren. Van: Almeerse Scholen Groep

po
Publicaties & Links
Onderzoeksrapporten SamenwerkingsProject Inductie Leraren (SPIL)

Met deze rapporten presenteert de werkgroep SPIL (SamenwerkingsProject Inductie Leraren) de resultaten van een inventarisatie van activiteiten op het gebied van begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten in het primair onderwijs en richtlijnen voor inductiebeleid in de praktijk. Van: Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort / HU pabo ITT Samenwerking Opleiding & Scholen

po
Publicaties & Links
Begeleidingsplan Startende leerkrachten

Onderzoek met centrale vraag: Welke interventies zijn er nodig om startende leerkrachten, die anders voor het onderwijs verloren gaan, te behouden voor de onderwijspraktijk? De uitkomsten zijn verwerkt in een begeleidingsplan, waarin de minimale begeleiding beschreven is die een startende leerkracht moet krijgen om voor het onderwijs te blijven kiezen. De begeleiding is competentiegericht en is daardoor voor iedere startende leerkracht anders. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links
7 producten voor de startende leerkracht

De aanpak voor startende leerkrachten is interessant om mee te nemen naar andere partnerschappen. Het beleid voor begeleiding tijdens de inductiefase wordt hier uitgebreid in 7 producten beschreven. Van: Partnerschap OIDS

po
Publicaties & Links
Inductieprogramma startende leerkracht

Door middel van dit inductieprogramma worden richtlijnen geboden om scholen een kader te bieden bij het inductiearrangement en daarbij horende inwerkprogramma. Het document is een groeidocument en zal gaandeweg het inductieprogramma nog bijgesteld kunnen worden. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

po
Publicaties & Links
De startende leerkracht

Elke prof was eerst een amateur. Artikel over het ondersteunen van startende leraren, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

vo
Publicaties & Links
Overzicht driejarig inductietraject

Overzicht van de opbouw van het ontwikkelde driejarig inductietraject van Passie voor Leren. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Instrumenten
Curriculair spinnenweb docentontwikkelteam

Docent ontwikkel team waarin tweedejaars docenten met elkaar een onderwijsleer-activiteit ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Instrumenten
Curriculair spinnenweb module pedagogische tact

Module PBS en pedagogische tact. Van: AOS Passie voor Leren

po
Publicaties & Links
Een goed begin is het halve werk

Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma’s voor startende leraren.

po
Praktijkvoorbeelden
Startende leraren staan sterker dankzij coaching

De eerste jaren voor de klas zijn pittig. Om startende leerkrachten een steun in de rug te geven, bieden schoolbesturen hen coaching. Dat gebeurt onder meer in de regio Den Haag en Leeuwarden. Tekst: Marijke Nijboer.

vo
Artikel: Stilstaan bij de start

De eerste jaren van een leraar zijn kwetsbaar en vormend tegelijk. Een leerrijke werkplek, een goed inductie-arrangement’ en een goede mentor maken het verschil. Wat kun je als collega bijdragen aan de professionele ontwikkeling van een startende leraar?
Van: Birgit Telkamp, gepubliceerd in Tijdschrift Van 12 tot 18

Publicaties & Links
Guiding learning teaching. Towards a pedagogy of work-based teacher education

Corinne van Velzen (Vrije Universiteit) ontwikkelde en onderzocht een begeleidingsaanpak waarmee ervaren leraren (mentoren) hun praktijkkennis kunnen delen met aankomende leraren (2013).

vo po
Publicaties & Links
Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

In dit onderzoek richten de auteurs zich niet op starters, maar op hun begeleiders. Zij onderzoeken welke kenmerken en praktijken er zijn die een begeleider tot een bekwame begeleider maken. Van: APS (2014)

po
Publicaties & Links
Reportage Altijd Wat: Startende docenten

Een kwart van de startende docenten stopt binnen vijf jaar na het behalen van hun diploma met lesgeven. Dat kan een groot probleem worden als er nu niet iets gebeurt. Doordat veel oudere leraren over een paar jaar met pensioen gaan, kan er in 2020 een tekort van zo’n 5.000 docenten in het basisonderwijs ontstaan. Samen met De Groene Golf, de jongerentak van de Algemene Onderwijsbond, heeft Altijd Wat een enquête gehouden onder startende docenten. Een reportage over begeleiding, werkdruk en wat er anders moet.