16 januari 2019

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort beschikbaar

Zoals eerder aangekondigd is er vanaf 15 januari een meerjarige subsidie beschikbaar voor schoolbesturen (po en vo) om samen met regionale partners het lerarentekort aan te pakken. Ook is er een tool beschikbaar om na te gaan of de regiosamenwerking ook daadwerkelijk groot genoeg is voor de aanvraag.

Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken en samenwerking opzetten of versterken op dit vlak. De regeling is opgesteld door OCW – mede op aandringen van en met een bijdrage van de VO-raad – om zo het grote probleem van het lerarentekort te helpen terugdringen. Omdat de uitdagingen en kansen rond het lerarentekort per regio verschillen, is gekozen voor een regionale aanpak. De subsidieregeling biedt ook de ruimte om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande regionale initiatieven.

Nu de subsidieregeling is gepubliceerd, kunnen schoolbesturen aan de slag met de voorbereidingen voor het aanvragen van subsidie, en bijvoorbeeld alvast regionale partners opzoeken om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Subsidiebedragen

  • De subsidie voor een plan van aanpak in het po of vo bedraagt maximaal 250.000 euro per regio. Als bij het vo ook het mbo deelneemt, is er maximaal 75.000 euro extra subsidie mogelijk.
  • Voor sectoroverstijgende aanvragen van het po en vo samen is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als het mbo deelneemt.

Voor 2019 is in totaal 9 miljoen euro subsidie beschikbaar: 4,5 miljoen euro voor het po en 4,5 miljoen euro voor het vo en mbo. De middelen komen voor meerdere jaren beschikbaar. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering.

Aanvragen en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de deelnemende partners in de regio een plan van aanpak en bijbehorende begroting insturen. Aanvragen kan vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 via de website dus-i.nl. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de factsheet over de subsidieregeling en de website van Voion. Klik hier voor de tool om na te gaan of de regiosamenwerking ook daadwerkelijk groot genoeg is voor de aanvraag.

Bron: website VO-raad


Nieuws 14 februari 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en […]

Meer lezen »

Nieuws 14 februari 2020

27 maart & 2 april | Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader en nieuwe financieringsmodel

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & Professionaliseren te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het […]

Meer lezen »