PO
Aspirant

Radboudunos Universitaire opleidingsschool

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap werkt vanuit een gedeelde onderwijsvisie, die we typeren als ‘modern-traditioneel’. Dat wil zeggen dat we vinden dat de leraar ‘in the lead’ is en de regie moet voeren over het leerproces van de leerlingen. We leggen de nadruk op het vakmanschap van de leraar en we vinden dat we het onderwijs zodanig moeten organiseren en inrichten, dat leraren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Omdat we veel waarde hechten aan kennisopbouw, zijn we ervan overtuigd dat oefenen/automatiseren van groot belang is. Ook is het belangrijk dat er veel interactie is met leerlingen en dat leerlingen actief leren. Daarnaast vinden we het van belang dat het onderwijs is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dat betekent niet dat alles wat wetenschappelijk is aangetoond ook wenselijk is. Onderwijs wordt immers ook bepaald door waardengedreven keuzes.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Voorop staat dat we in onze opleidingsschool samen leren. We richten de organisatie zodanig in, dat we zoveel mogelijk tijd hebben om met en van elkaar te leren. Dat doen we door samen literatuur te bestuderen, erover te praten en er vervolgens mee aan de slag te gaan. Dus: lezen, discussiëren en doen. Doordat we dat samen doen, bouwen we een gezamenlijke kennisbasis op, met het gevolg dat we ook tot overeenkomstige praktijken komen. Dat betekent dat de herkenbaarheid voor de student groot is. Doordat we gezamenlijk leren, zien studenten dat wat ze leren in de opleiding terug in de scholen. Theorie en praktijk sluiten goed aan.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Opschaling is de komende tijd een belangrijke uitdaging. Inzet is dat al onze studenten praktijkervaring opdoen bij leerkrachten die participeren in onze opleidingsschool. Dat is nog niet het geval. We willen meer leerkrachten bereiken en betrekken bij onze opleidingsschool.
  • Samen met een aantal scholen werken we aan de verdere uitwerking en invulling van het vakmanschap van de leraar.
Contactpersoon
Erik Meester
programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Radboud Universiteit
Schoolbesturen
Filios Scholengroep
Schoolbesturen
Flores Onderwijs
Schoolbesturen
Optimus Primair Onderwijs
Schoolbesturen
St. Josephscholen