Logo: Opleidingsschool MBO Friesland-Flevoland
MBO

Opleidingsschool MBO Friesland-Flevoland

Jaar van oprichting
01-08-2009
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
337
De ROC's Friesland College en Friese Poort zijn gefuseerd en gaan samen verder als Firda. Daardoor zijn ook de beide Opleidingsscholen waar de ROC's bij betrokken waren, samengevoegd.
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

De twee voorlopers van ons nieuwe partnerschap hebben ruime ervaring opgedaan in het Samen Opleiden & Professionaliseren. Het Friesland College werkt al sinds 2001 samen met de lerarenopleiding van NHL Stenden en de Opleidingsschool FC-NHL bestaat formeel sinds 2009. Ook ROC Friese Poort kent een lange traditie van samenwerken; na het verkrijgen van de aspirant-status samen met NHL Stenden in 2017 volgde de erkenning in 2021 en sloot Hogeschool Windesheim aan.

De fusie tussen beide Opleidingsscholen is voor ons aanleiding geweest om een nieuwe visie te formuleren. Wij leiden docenten op in de context van de praktijk, met als uitgangspunt: wij investeren graag in studenten die onderwijs willen vormgeven vanuit een intrinsieke gedrevenheid en die de mbo-student willen ondersteunen bij het zich verder ontwikkelen als mens en als professional, zodat deze een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Binnen ons beroepsbeeld staan vier kernbegrippen centraal: waarden-gedreven, autonome en wendbare professional, vakmanschap, en verbinding.

Leren in het hier en nu vinden wij belangrijk. In de rijke, gevarieerde setting van de authentieke praktijk benutten wij voortdurend de mogelijkheden van de omgeving en het handelen van de docent in opleiding om deze te laten leren over onderwijs in de brede zin van het woord. We stimuleren de student op zoek te gaan naar de eigen visie, waarden, en onderwijspedagogische drijfveren. In contact zijn met en van betekenis zijn voor de omgeving krijgt nadrukkelijk aandacht bij het opleiden. Naast individueel leren vindt ook altijd samen leren plaats in de verbinding tussen studenten, docenten en opleiders.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

In ons partnerschap is samen het sleutelwoord: ontwerpen, uitvoeren, beoordelen, en leren en ontwikkelen als collega’s vanuit Firda en de lerarenopleidingen. Zo wordt werkplekleren bijvoorbeeld geflankeerd door bijeenkomsten binnen Firda onder leiding van minimaal één docent van de lerarenopleiding en een van Firda.

Brede betrokkenheid bij samen opleiden vinden we belangrijk, zowel voor de teams in Firda als voor de lerarenopleidingen. In ons partnerschap zijn we dat nog verder aan het ontwikkelen. Kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: praktijk en instituut voeren daarover voortdurend het gesprek. Ook aan hoe wij samenwerken, de leeromgeving inrichten en de organisatie aanpassen bij onze doelen, besteden wij steeds aandacht. Daarbij ontwikkelen we ons organisch: zwervend veranderen is de strategie die dit het beste omschrijft.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Vormgeving van de Opleidingsschool: vertalen van visie naar rijke leeromgeving en dit in de praktijk gestalte geven
  • Onderlinge samenhang verstevigen in het partnerschap; verbinding bevorderen tussen medewerkers van de twee voorlopers; beide lerarenopleidingen sterker verbinden met praktijk
  • Positie van de Opleidingsschool verstevigen binnen Firda.
  • Actief deelnemen aan het ontwikkelen van de Voorloper Onderwijsregio MBO Noord. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van Samen Opleiden in de volle breedte van de onderwijsregio.
  • Verbinding tussen opleiden, inductie en voortgaande professionalisering bevorderen in de volle breedte van Firda

 

 

Contactgegevens
Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden
Website
Contactpersoon
Margriet van der Werff
Programmaleider
0625067116

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Lerarenopleidingen
Lerarenopleiding NHL Stenden Hogeschool
Scholen
Firda
Schoolbesturen
Firda

Kennisbank

Publicaties & links
24 oktober 2019

Zowel bij leidinggevende als bij ervaren docenten als bij starters bestaan er impliciete opvattingen over waar de ervaren docent aan beantwoordt. Die impliciete opvattingen proberen we in dit transitieschema te expliciteren.

Praktijkvoorbeelden & interviews
24 oktober 2019

Dit plan is het resultaat van samenwerking tussen starters, docent-opleiders, leidinggevenden en andere sleutelfiguren in het Friesland College. Deze professionele leergemeenschap (PLG) heeft in wisselende samenstelling nagedacht over wat het probleem precies is en wat de juiste aanpak is om met dat probleem om te gaan. Vervolgens is het plan geschreven en is een inwerkprogramma ontworpen en vormgegeven.