Logo: Opleidingsschool Fryslân
PO

Opleidingsschool Fryslân

Jaar van oprichting
23-08-2017
Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
565
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap is jong (juni 2021 geaccrediteerd), is sterk in ontwikkeling en maakt de groei door van beginnend naar ervaren opleidingsschool. We werken aan uitbreiding en hebben we ambitie dat in 2025 alle studenten (circa 600) van de pabo op een opleidingsschool worden begeleid. Onze missie is studenten op te leiden tot startbekwame, wereldwijze, ondernemende en vindingrijke vakmensen in het volledige primair onderwijsveld in Friesland.

Ons partnerschap kenmerkt zich door diversiteit. Scholen verschillen in omvang, context, denominatie, visie. Hierdoor hebben studenten altijd iets te kiezen. Studenten werken in heterogene leergemeenschappen. Het gaat om leren van en met elkaar. Een ander kenmerk van onze opleiding is dat studenten leren aan de hand van vraagstukken vanuit het werkveld. Hierbij maken ze gebruik van Design Based Education. Dat is in alle leerjaren een onderdeel van het curriculum.  De bekwaamheidseisen staan centraal in de ontwikkeling van de student. We werken met assessments for- en off-learning.

We investeren in school- en instituutsopleiders. Minimaal eens per twee weken zijn zij samen een dag aanwezig voor de begeleiding van de studenten. Zij dragen zorg voor de verbinding tussen het werkveld en de opleiding (theorie en praktijk). We streven naar een doorlopende professionele ontwikkeling van (aankomende) leraren. Dit doen we door samen een krachtige en rijke leeromgeving te creëren waarin leraren optimaal worden voorbereid op en ondersteund in (de start van) hun loopbaan.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Er is sprake van een sterke onderlinge betrokkenheid en een groot urgentiebesef dat samen opleiden van groot belang is. We werken samen met andere partnerschappen (in Drenthe en Groningen) waarin NHL Stenden participeert. Tevens participeren wij als partnerschap in de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort) en in het NEA (Noordelijke Educatieve Alliantie).

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Uitbreiding
    Met het oog op de uitbreiding van ons partnerschap voeren we gesprekken met besturen. Dat verloopt voorspoedig; er is een sterke motivatie om het samen opleiden uit te breiden en te verbeteren. We zijn ook in gesprek met het speciaal onderwijs en we gaan dok de ‘eenpitters’ benaderen. Naast scholen, willen we ons partnerschap uitbreiden met opleidingsinstituten, zodat we ook academische studenten en mbo-studenten samen kunnen opleiden.
  • Kwaliteit
    Kwaliteitsbewaking is een belangrijk aandachtspunt, temeer omdat we groeiende zijn. We gaan in dat kader de kwaliteitsscan van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren implementeren. Hoe zorgen we structureel voor kwalitatief goed overleg met de school- en instituutsopleiders bij een groeiend aantal deelnemende opleidingsscholen?
Contactgegevens
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
Website
Contactpersoon
Jolanda Verhoef
Programmaleider
06-22334448

Partners

Lerarenopleidingen
NHL Stenden Hogeschool
Scholen
OBS De Toekan
Scholen
IKC Teresa
Scholen
IKC Wynwizer
Scholen
It Funemint
Scholen
It Haskerfjild
Scholen
OBS ’t Partoer
Scholen
OBS Akkrum
Scholen
OBS De Mienskip
Scholen
OBS De Opslach
Scholen
OBS De Opstap
Scholen
OBS De Twa Fisken
Scholen
IKC Sint Michael
Scholen
OBS Dr Theun de Vriesskoalle
Scholen
OBS Het Slingertouw
Scholen
OBS Twa Fjilden
Scholen
Op Streek
Scholen
Openbare Jenaplanschool Oldenije
Scholen
PCB De Arke
Scholen
Piet Bakkerschool
Scholen
School Loevestein
Scholen
SWS De Nijewier
Scholen
Westermaskoalle
Scholen
IKC Sint Thomas
Scholen
Zwetteschool
Scholen
IKC Sint Maarten
Scholen
De Frije Fugel
Scholen
Burgerschool
Scholen
CBS De Bernebrege
Scholen
CBS De Lichtbron
Scholen
CBS De Regenboog
Scholen
IKC Prins Johan Friso
Scholen
CBS De Winde
Scholen
CBS It Finster
Scholen
CBS Koningin Julianaschool
Scholen
De Ark
Scholen
De Finne
Scholen
CBS De Sprankeling
Scholen
De Gielguorde
Scholen
De Kameleon
Scholen
IKC Plataan
Scholen
IKC Albertine Agnes
Scholen
IKC De Slotschool
Scholen
IKC De Wielen
Scholen
IKC Johan Willem Friso
Schoolbesturen
Stichting Kyk
Schoolbesturen
Tjongerwerven
Schoolbesturen
CBO Meilan
Schoolbesturen
Stichting ROOBOL, openbaar basisonderwijs Lauwersland
Schoolbesturen
Stichting Proloog, openbaar basisonderwijs Leeuwarden
Schoolbesturen
Stichting Onderwijsgroep Primus
Schoolbesturen
Stichting Oarsprong
Schoolbesturen
Stichting Nije Gaast
Schoolbesturen
CBO-Noord West Fryslan
Schoolbesturen
Stichting Comprix
Schoolbesturen
SO Fryslan
Schoolbesturen
De Greiden
Schoolbesturen
PCBO Leeuwarden
Schoolbesturen
PCBO Ferwerderadiel
Schoolbesturen
PCBO Dantumadiel
Schoolbesturen
Bisschop Moller Stichting
Schoolbesturen
Noventa
Schoolbesturen
Elan Onderwijsgroep
Schoolbesturen
Arlanta