PO

Opleidingsschool De Stedendriehoek

Aantal studenten partnerschap
436
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Opleidingsschool De Stedendriehoek is een partnerschap van 18 onderwijsbesturen met 100 opleidingsscholen en Saxion pabo Deventer. Het partnerschap beslaat geografisch een groot gebied: de scholen liggen in de driehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen en in de Achterhoek en Twente. Wij bieden de studenten kwaliteitsleerwerkplekken, waar zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Ook draagt het partnerschap bij aan de professionalisering van startende en zittende leraren en ondersteunen we schoolontwikkeling door onderzoek.

Op onze scholen worden studenten gezien als aanstaande collega’s: zij worden betrokken bij zoveel mogelijk taken en activiteiten die behoren tot het beroep van leraar basisonderwijs. Al onze schoolopleiders zijn gecertificeerd, de mentoren zijn opgeleid en zij zijn allemaal zeer betrokken bij het samen opleiden. De kwaliteitswaarborgen – lerende leraar, leeromgeving, organisatie en kwaliteitscultuur – zijn basis voor alle acties.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • De samenwerking tussen het werkveld en de pabo wordt aangestuurd en geïntensiveerd door het programmateam.
 • Ieder schoolbestuur heeft een bovenschools opleidingscoördinator (BOC) aangesteld, die allerlei zaken rond het opleiden in de school coördineert en zorgt voor de verbinding met de pabo. Op deze manier wordt de afstemming tussen de besturen van het partnerschap versterkt.
 • Er zijn jaarlijks vier opleidersdagen waar schoolopleiders, instituutsopleiders en bovenschools opleidingscoördinatoren elkaar treffen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Inductiefase
  Er gebeurt op onze scholen al veel op dit gebied; we gaan de ‘good practices’ met elkaar delen en aanvullen. Een projectgroep, opgestart met NPO-gelden, zal dit proces ondersteunen.
 • Professionalisering en kwaliteitsborging
  Er komt meer aandacht voor professionalisering van mentoren. We maken hierbij gebruik van de bekwaamheidseisen vanuit beroepsstandaard VELON.
 • We gaan starten met tweejaarlijkse peer reviews tussen de opleidingsteams van de verschillende Stichtingen.
 • Interprofessioneel opleiden
  Vanuit het werkveld is de vraag gekomen om studenten meer interprofessioneel op te leiden. Dit betekent dat onze studenten op de leerwerkplek gaan samenwerken met studenten van andere opleidingen. Eerste stap zou kunnen zijn: de vorming van een interprofessioneel studenten/leraren-leerteam, dat aan de slag gaat met een onderzoeksopdracht van een opleidingsschool.
Contactgegevens
Handelskade 75,
Deventer 7417 DH
Website
Contactpersoon
Feio Wanschers
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Saxion APO
Schoolbesturen
De Onderwijsspecialisten (Speciaal Onderwijs)
Schoolbesturen
Stichting Zinder
Schoolbesturen
Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Schoolbesturen
Stichting Varietas
Schoolbesturen
Stichting TOF
Schoolbesturen
Stichting SKOT
Schoolbesturen
Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk
Schoolbesturen
Stichting RK scholen Schalkhaar
Schoolbesturen
Stichting PCBO, Apeldoorn
Schoolbesturen
Stichting Poolster
Schoolbesturen
Stichting Panta rhei
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Noord Oost Achterhoek
Schoolbesturen
Stichting Leerplein055
Schoolbesturen
Stichting Keender
Schoolbesturen
Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG)
Schoolbesturen
Stichting De Mare
Schoolbesturen
Stichting Archipel
Schoolbesturen
Vereniging Deventer Leerschool

Kennisbank

Publicaties & links
24 april 2017

Onderzoek met centrale vraag: Welke interventies zijn er nodig om startende leerkrachten, die anders voor het onderwijs verloren gaan, te behouden voor de onderwijspraktijk? De uitkomsten zijn verwerkt in een begeleidingsplan, waarin de minimale begeleiding beschreven is die een startende leerkracht moet krijgen om voor het onderwijs te blijven kiezen. De begeleiding is competentiegericht en is daardoor voor iedere startende leerkracht anders. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek