PO Talentum Haagland

Wat typeert jullie samenwerking?

De samenwerking van de opleidingsschool Talentum Haagland (Hogeschool Inholland en de scholen van de drie besturen: SCO Delft e.o., PCPO Westland en  Octant) wordt gekenmerkt door gezamenlijk opleiden, professionaliseren en onderzoeken en waarin het plezier in leren op alle niveaus de motor is van talentontwikkeling. De opleidingsschool voelt zich verantwoordelijk voor het goed opleiden van studenten en een leven lang leren van de zittende leraren cq. docenten.

Er is sprake van een goede samenwerking zowel in professionele leergemeenschappen op diverse terreinen, als ook overlegmomenten in diverse geledingen. Verder kenmerkt de samenwerking zich door wederzijds vertrouwen en respect.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de goede infrastructuur, die zorgt voor tevredenheid van de studenten over de begeleiding en beoordeling. Wij zijn ook trots op de inbreng van de professionele leergemeenschappen, die van invloed zijn geweest bij de totstandkoming van het nieuwe curriculum en het inductieprogramma van de startende leraren.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Op dit moment werken wij aan drie thema’s: samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken.

Samen Opleiden
De opleidingsschool werkt aan een betere integratie van theorie en praktijk, door o.a. gebruik te maken van leerwerktaken.

Samen Professionaliseren
Voor de uitvoering van de professionaliseringsdoelen voor studenten, startende leraren, basis- en vakbekwame leraren en pabodocenten wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. De professionalisering van de praktijkbegeleiders in het opleiden van studenten wordt voortgezet door het aanbieden van de cursus “Begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders”.

Samen onderzoeken
De opleidingsschool doet onderzoek in (professionele) leergemeenschappen waarin op basis van data wordt samengewerkt aan schoolontwikkeling, verbetering van het onderwijs en de eigen professionele ontwikkeling. Er is een onderzoekskring op locatie waarbij instituut en werkveld samen de studenten begeleiden in het doen van onderzoek. Het overkoepelende thema wordt door het werkveld bepaald en de studenten doen deelonderzoeken.


Onze expertise

Visie & strategie

Visie & strategie

De opleidingsschool wordt gevormd door verschillende partners. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor het opleiden en begeleiden van toekomstige en startende leraren. Iedereen levert daar vanuit eigen expertise een bijdrage aan. De aansluiting tussen theorie en praktijk is met de invoering van leerwerktaken in het curriculum van de Pabo sterk verbeterd. We willen dit doorontwikkelen, zodat zowel student als praktijkbegeleider ervan kunnen leren.

Binnen de opleidingsschool richten we ons niet alleen op instromende studenten, maar ook op startende leraren (inductiefase). Het uitgangspunt is dat elke leraar/docent een leven lang leert. Ook docenten van de Pabo ontwikkelen zich verder. De opleidingsschool richt zich daarom op sterk ontwikkelde onderwijsleeromgevingen.

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

Organiseren en begeleiden van het leren in de praktijk

De opleidingsdidactiek van de opleidingsschool is zo georganiseerd dat het de integratie bevordert van verschillende leerprocessen bij studenten; leerprocessen in het opleidingsinstituut en in diverse scholen. In de samenwerking tussen de school en de opleiding maken wij duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende betrokkenen zijn.
De begeleiding van studenten binnen de opleidingsschool is beschreven in goede afspraken tussen deze verschillende betrokkenen. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het begeleidingsplan.

 

VSLS

VSLS

Gedurende de VSLS-projectperiode zijn diverse leerwerktaken en themabijeenkomsten voor studenten ontwikkeld waarin leraren uit de opleidingsschool samenwerken en betrokken zijn bij de uitvoering op zowel scholen als pabo. Leraren uit de scholen zijn betrokken bij de begeleiding van afstudeeronderzoeken van pabostudenten. De opleidingsschool is betrokken bij de flexibilisering van de Pabo.

De inwerkprogramma’s voor startende leraren zijn ingevoerd.

Partners