PO Keurmerkopleidingsschool Avans/ Lowys Porquinstichting/ INOS Breda/ Borgesiusstichting/KPO Roosendaal

Wat typeert jullie samenwerking?

Het keurmerk samenwerkingsverband “Opleiden in de School” Avans/LPS/INOS/KPO Roosendaal voelt zich verantwoordelijk voor de scholing van toekomstige leerkrachten en neemt daarom al vanaf augustus 2006 deel aan de landelijke ‘pilot’ Opleiden In De School (OIDS). Dit betekent dat het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten voor een groot deel in de basisschool plaatsvindt. Ofwel: leren op de werkplek. Binnen de samenwerking zijn inmiddels 425 mentoren en 85 stage coaches opgeleid om onze toekomstige leerkrachten een goede start te laten maken. Jaarlijks worden zo’n 225 studenten begeleid voor het vak.

De samenwerking is al in 2006 door het ministerie van OC&W geselecteerd voor de opzet en de uitvoering van Opleiden In De School. Na een periode van drie jaar is het “Opleiden in de School” in 2009 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) formeel erkend als opleidingsschool. Dit betekent dat het project heeft bewezen succesvol te zijn. In december 2013 werd het project “Opleiden in de School” uitgebreid met de regeling “Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen 2013/2017”, gericht op intensieve samenwerking van de partners.

Waar zijn jullie trots op?

De erkenning van het project “Opleiden in de School” werd in januari 2015 positief verlengd tot eind 2020 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Commissie:

Het partnerschap tussen de lerarenopleiding Avans, LPS, INOS en KPO (uitgebreid met de Borgesius stichting in 2017-2018)  biedt een mooie win-win situatie voor alle partijen. De studenten houden het onderwijs op scherp en stimuleren leerkrachten de onderwijspraktijk met andere ogen te bekijken. Door de aandacht voor onder andere mentoring, coaching en de koppeling tussen theorie en praktijk, is er steeds meer sprake van scholen als een leergemeenschap. De structurele samenwerking tussen de scholen en de Pabo draagt bovendien bij aan een optimale aansluiting van het opleidingsprogramma bij de arbeidspraktijk.

Opleiden In De School betekent dat de vier schoolbesturen:

* in samenwerking met de Avans Pabo te Breda bovenschoolse zorg dragen voor het begeleiden, coachen en beoordelen van studenten en startende leerkrachten;
* bijeenkomsten voor studenten en startende leerkrachten organiseren;
* bijeenkomsten voor stagecoaches organiseren;
* mentoren trainingen organiseren voor collega’s die een student begeleiden;
* structurele ondersteuning bieden bij innovatieve trajecten op alle scholen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In het belang van alle PABO-studenten hebben de partners besloten het project te gaan uitbreiden met collega onderwijsstichtingen. De samenwerking met andere schoolbesturen in de regio levert een waardevolle bijdrage aan de realisatie en optimalisatie van passend onderwijs voor ieder kind. In 2017-2018 is het samenwerkingsverband uitgebreid met de Borgesiusstichting gehuisvest te Oudenbosch, Gemeente Halderberge.

De opzet en uitvoering van een in concept opgesteld inductieprogramma; opgesteld door het samenwerkingsverband van Pabo Avans Hogeschool en INOS, KPO, Borgesius en LPS. Middels dit inductieprogramma worden richtlijnen geboden om scholen een kader te bieden bij het inductiearrangement en daarbij horende inwerkprogramma. Expertisedeling en uitwerken, onderzoek en informatie via het lectoraat ‘LeerKRACHT’ en Kenniscentrum Pabo ‘Partner in Kennis’ met alle partners. Het inductieprogramma is in 2018/2019 onderwerp van gesprek in het kader van evaluatie en voortzetting.


Onze expertise

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

Directe begeleiding op de werkplek is direct gericht op het professioneel leren uitvoeren van taken.
Binnen deze eerste lijn staat de school-enculturatie centraal. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de schoolorganisatie en de context van het werk. Voor een succesvolle toekomstige implementatie van het toekomstige inductieprogramma en voor de effectiviteit en kwaliteit van de toekomstige startende leerkracht is het van belang dat deze starter specifieke kennis opdoet over achtergronden van leerlingen, het curriculum, school en maatschappelijke context. Het ontwikkelen van het besef dat je deel bent van een team en van een onderwijsstichting, weten wat je verantwoordelijkheden daarin zijn, en de communicatie met ouders, behoren hier ook bij.

VSLS

VSLS

In 2016 / 2017 is er een inhoudelijk contextrijke leer-en werkomgeving voor studenten en leerkrachten waaraan gezamenlijk geformuleerde themaprofielen voor opbrengstgericht werken (inclusief het samenwerken met ouders bij de ontwikkeling van hun kind) en omgaan met verschillen (inclusief het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat) ten grondslag liggen. De profielen zijn vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn uitgesplitst naar student, beginnende leerkracht, ervaren en expertleerkracht en zijn de basis voor aanpassingen in het curriculum van het opleidingsinstituut ten aanzien van de thema’s, verrijking en verdieping van de leeractiviteiten (affordance) op de opleidingsscholen en de professionalisering van (beginnende) leraren.

Deze regeling is in 2017 beëindigd, maar vindt haar continuering in een gezamenlijk vervolgplan, waarin de activiteiten door de besturen worden voortgezet.”

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Inductieprogramma startende leerkracht

Door middel van dit inductieprogramma worden richtlijnen geboden om scholen een kader te bieden bij het inductiearrangement en daarbij horende inwerkprogramma. Het document is een groeidocument en zal gaandeweg het inductieprogramma nog bijgesteld kunnen worden. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

Publicaties & Links
Kennisclip Koppelkaart

In de kennisclip wordt het werken met de koppelkaart centraal gesteld. Op deze manier kan iedereen nog eens terugkijken hoe de koppelkaart ingezet kan worden bij het begeleiden van studenten. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

Instrumenten
VSLS | Profielschets OGW, OMV, ouderbetrokkenheid en pesten/veilige school

In de profielschetsen worden de themagebieden nauwkeurig omschreven. Hierin is onder woorden gebracht wat er binnen het samenwerkingsverband wordt verstaan onder elk themagebied. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

Praktijkvoorbeelden
Kennisclips Collaborative Mentoring Approach en De koppelkaart

Binnen het project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Werkveld heeft Keurmerkopleidingsschool Avans/Lowys Porquinstichting/INOS/KPO Roosendaal in 2016 gezamenlijk twee kennisclips ontwikkeld gericht op het werken met de koppelkaart en Collaborative Mentoring Approach (CMA).

Publicaties & Links
Keurmerktraject keurmerkopleidingsschool

Het samenwerkingsverband tussen Avans/Lowys Porquinstichting/INOS/KPO Roosendaal is in november 2009 positief beoordeeld en door het Ministerie van OCW erkend als ‘Keurmerk Opleidingsschool1’. In deze notitie staat beschreven aan welke voorwaarden en kwaliteitseisen een school dient te voldoen wil deze toe kunnen treden tot het samenwerkingsverband. Tevens staat beschreven hoe het traject tot Keurmerkopleidingsschool verloopt.