Academische Opleidingsschool ROSRijnland

Wat typeert jullie samenwerking?

Typerend voor de samenwerking binnen ROSRijnland zijn de korte lijnen tussen scholen onderling en de opleidingen. Ondanks de omvang van de organisatie en de regionale spreiding, kent men elkaar en weet men elkaar te vinden. Dat heeft te maken met het feit dat ROSRijnland is ontstaan uit contacten tussen begeleiders van verschillende scholen. Het frequente, gestructureerd overleg binnen de opleidingsschool draagt in belangrijke mate bij aan de instandhouding van de goede contacten.

Waar zijn jullie trots op?

De opleidingsschool hanteert een uitgekiend systeem van plaatsing van studenten, waarbij via speeddates gezocht wordt naar de beste match tussen student en school.

Via workshops en het organiseren van Les op locatie (zie Expertises) weten we theorie en praktijk dicht bij elkaar te brengen, gebruikmakend van de expertise die op de scholen aanwezig is.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

• Veranderende rol van de vakbegeleider in het proces van begeleiding
• Onderzoekende houding docenten
• Project Begeleiding Startende Leraren


Onze expertise

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

Les op locatie; studenten volgen op de stageschool colleges die door opleidingsinstituut en school gezamenlijk verzorgd worden en krijgen direct opdrachten om theorie en praktijk te koppelen en die koppeling te ervaren.

Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Praktijkvoorbeelden
Technologie in de klas

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie ROSRijnland

Deze rapportage bevat de kritische reflectie van ROSRijnland op basis van het toetsingskader
Opleidingsschool van de NVAO.

Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitsbeleidsplan ROSRijnland

Dit intern kwaliteitsbeleid van ROSRijnland beschrijft hoe zij kwaliteit op verschillende niveaus definiëren, welke kwaliteitsindicatoren- en eisen hanteren, hoe de uitvoering van het kwaliteitsbeleid vorm krijgt en welke instrumenten kwaliteitszorg ze hanteren.

Praktijkvoorbeelden
Onderzoeksprogramma ROSRijnland

Het onderzoeksprogramma van ROS Rijnland voor de periode 2012-2016 beschrijft de visie van de academische opleidingsschool ROSRijnland, de onderzoeksthema’s voor de komende periode en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners.

Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Handboek Kwaliteit ROSRijnland

Dit document betreft het kwaliteitshandboek van ROS Rijnland. Onderwerpen als de inrichting van een ROSschool, kwaliteitszorg, procedures, opleiden en onderzoeken komen aan bod.

Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan ROSRijnland

Dit document betreft het Opleidingsplan van ROSRijnland waarin onderwerpen als Opleiden, begeleiden en onderzoeken, Instroom, Programma , Organisatie en Personeel en kwaliteitszorg beschreven staan.

Praktijkvoorbeelden
Samenwerkingsovereenkomst ROSRijnland

Dit document betreft een [concept] samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland.