PO Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort zit momenteel in een transitie-proces. De Opleidingsraad wordt uitgebreid met een grote groep nieuwe besturen en dit vraagt om een herinrichting. De voorbereiding voor dit proces is nu gaande. We werken er naar toe dat alle studenten op opleidingsscholen geplaatst worden. Deze opleidingsscholen zijn scholen van besturen die zitting hebben in de Opleidingsraad, en die het Keurmerk Opleidingsschool behaald hebben, of dit binnen een jaar gaan behalen.

Het studiejaar 2019-2020 staat in het teken van twee nauw aan elkaar verbonden deelprojecten.

In deelproject 1 werken leer-ontwikkelteams bestaande uit bovenschoolse schoolopleiders van de deelnemende besturen, en instituutsopleiders, rondom generieke thema’s.

  • Leeruitkomsten en leren in hybride leeromgevingen
  • Samen begeleiden
  • Beoordelen
  • Collectief professionaliseren.

De resultaten van deze leerteams staan ten dienste van de doorontwikkeling van samen opleiden en kunnen direct verbonden worden aan de ontwikkeling van opleidingsfase 3 van het curriculum.

Deelproject 2 betreft de inhoudelijke ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs van opleidingsfase 3 van de voltijd- en deeltijdopleiding. Hierbij wordt het accent gelegd op het creëren van een leeromgeving waarbinnen, door intensieve samenwerking tussen HU-instituten, de schoolbesturen, de HU-kenniscentra Leren en Innoveren, Sociale Innovatie en Gezond & Duurzaam Leven en Universiteit Utrecht, interprofessioneel wordt gewerkt aan het aanpakken/oplossen van actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de gevormde leerteams per thema van de versterking Samenwerking die bestaan uit schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts. De inzet die een ieder hiervoor heeft is iets waar we heel tevreden mee mogen zijn.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We werken aan alle onderwerpen, van Samen opleiden, uitgaan van verschillen, OGW, ouderbetrokkenheid / pesten en de begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten. Doordat elk leerteam aan zijn eigen thema werkt is de aandacht wat betreft de inhouden goed verdeeld.


Onze expertise

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

We zijn trots op de gevormde leerteams per thema van de versterking Samenwerking die bestaan uit: schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts. Het leren van – en met elkaar krijgt echt vorm.

VSLS

VSLS

In het VSLS-partnerschap houden we ons bezig met een vijftal thema’s:

  • Algemene samenwerking
  • Omgaan met verschillen
  • Systematisch werken aan opbrengsten (interventieonderzoek)
  • Ouderbetrokkenheid en pesten
  • Begeleiding en professionalisering startende leerkrachten (aansluiten initële programma)

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Onderzoeksrapporten SamenwerkingsProject Inductie Leraren (SPIL)

Met deze rapporten presenteert de werkgroep SPIL (SamenwerkingsProject Inductie Leraren) de resultaten van een inventarisatie van activiteiten op het gebied van begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten in het primair onderwijs en richtlijnen voor inductiebeleid in de praktijk. Van: Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort / HU pabo ITT Samenwerking Opleiding & Scholen

Publicaties & Links
Presentaties VSLS - VELON Congres 2017

Presentaties gegeven op het Veloncongres 16 en 17 maart in Amsterdam vanuit ons VSLS-project. Van: Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort / HU pabo ITT Samenwerking Opleiding & Scholen

Praktijkvoorbeelden
Systematisch werken aan opbrengsten

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Praktijkvoorbeelden
Interview schoolopleider De Tafelronde

Uit het boek ‘Schoolopleiders, leraar en lerarenopleider tegelijk’ van Hogeschool Utrecht – het verhaal van Yvette ten Barge, schoolopleider op De Tafelronde. “Verschillig”, zo zou je mij in mijn werk kunnen typeren. Ik ben betrokken en wil graag iets kunnen betekenen. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor mensen en wat zij nodig hebben; dat kenmerkt mij in mijn werk. Een rol op de voorgrond past niet zo bij me, maar ik wil wel verschil maken voor kinderen en (aanstaande) leraren.

Publicaties & Links
Drie publicaties: Bruggen bouwen, In beweging en Grenzen overschrijden

Om de beroepsuitoefening in het basisonderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen is praktijkonderzoek door leraren nodig. Het centrale idee is dat in een academische basisschool de samenwerking tussen werkveld, beroepsopleiding, universiteit en/of andere kenniscentra structureel vorm krijgt en dat onderzoekende leraren samen met hun team een bijdrage leveren aan de school als werk-, leer- en kennisgemeenschap. Academische Basisschool Utrecht Amersfoort / HU ITT publiceerde een serie van drie inspirerende documenten,

Praktijkvoorbeelden
Rollen in de (A)OS: Wat mag je van mij verwachten?

Bij de Academische basisschool Utrecht-Amersfoort horen we regelmatig de vraag: ‘Wat is nu precies mijn rol?’, ‘Wat verwachten jullie van mij als mentor, coach, leerkrachtonderzoeker?’
In dit boekje beschrijven we zeer gedetailleerd de verwachtingen die we van elkaar hebben binnen de (academische) opleidingsschool. Het is bedoeld als een leidraad.