PO Opleidingsschool De Stedendriehoek

Wat typeert jullie samenwerking?

De Stedendriehoek is een partnerschap van 50 scholen en de pabo van Saxion Deventer. De scholen liggen in de driehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen en in de kring daaromheen.

De opleidingsscholen bieden de studenten van pabo Deventer een kwaliteitsleerwerkplek, waar zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Ook draagt het partnerschap bij aan de professionalisering van zittende leraren,  het ondersteunen van schoolontwikkeling en het doen van onderzoek.

Waar zijn jullie trots op?

In de loop van de jaren hebben de opleidingsscholen kwaliteitswerkplekken geformeerd voor de pabostudenten, waarin zij als a.s. collega gezien worden en betrokken worden bij zoveel mogelijk taken en activiteiten die behoren tot het beroep van leerkracht basisonderwijs. De opleiders zijn allen gecertificeerd en zeer betrokken bij het samen opleiden. De samenwerking tussen werkveld en pabo is geïntensiveerd en samen zorgen we voor een krachtig programma voor de student.

We zijn er trots op dat elke opleidingsschool een leerteam heeft waarin leerkrachten, pabodocent en studenten onderzoek doen naar een onderwijssituatie die men wenst te verbeteren met verantwoorde en gedegen interventie.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Ons motto voor de komende jaren is ‘samen leren in samen opleiden’. We gaan extra aandacht besteden aan het onderzoekend leren ten behoeve van schoolontwikkeling. In elke school zal een leerteam – met opleiders, mentoren maar ook met de relatiebeheerder vanuit de opleiding en studenten – een onderzoeksthema centraal stellen dat speelt binnen een klas of binnen de school. In het leerteam wordt het thema bestudeerd, besproken en gezocht wordt naar een verantwoorde interventie met als doel de onderwijspraktijk te verbeteren. Zie voor meer informatie de beleidsnotitie Opleidingsschool De Stedendriehoek 2.0.


Onze expertise

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

Door samen (opleiding en werkveld) te werken aan aandachtspunten op scholen benutten we elkaars expertise.

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

 

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Omgaan met verschillen
Effectieve instructie op maat

Vanuit het thema ‘Effectieve instructie op maat’ hebben vier opleidingsscholen samen met de pabo van Saxion, vanuit hun eigen werkwijze en/of onderwijskundig concept onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de instructie van de rekenlessen effectiever te maken. Scholen die op zoek zijn naar manieren om vanuit verschillende invalshoeken de rekenlessen effectiever te maken, kunnen gebruik maken van deze uitgave. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

Publicaties & Links | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Omgaan met verschillen
Handreiking leertaal Building Learning Power

Vanuit het thema aanspreken op talent B hebben drie opleidingsscholen onderzoek gedaan naar hoe talentontwikkeling vorm gegeven kan worden. De invalshoek daarbij is de professionalisering van leerkrachten ten behoeve van het stimuleren van talenten van leerlingen. Deze handreiking kan interessant zijn voor scholen die aan de slag willen gaan met talentontwikkeling.
Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

Publicaties & Links | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Startende leerkracht
Begeleidingsplan Startende leerkrachten

Onderzoek met centrale vraag: Welke interventies zijn er nodig om startende leerkrachten, die anders voor het onderwijs verloren gaan, te behouden voor de onderwijspraktijk? De uitkomsten zijn verwerkt in een begeleidingsplan, waarin de minimale begeleiding beschreven is die een startende leerkracht moet krijgen om voor het onderwijs te blijven kiezen. De begeleiding is competentiegericht en is daardoor voor iedere startende leerkracht anders. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

Instrumenten | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Pesten
Ik-doelen: De reflectietaart

Om grip te krijgen op (leer)gedrag is reflecteren een vaardigheid die je kan helpen. Reflecteren en ik-doelen stellen voor verbeteringen is lastig en soms ongrijpbaar. De ontwikkelgroep ik-doelen en sociale veiligheid heeft hiervoor een reflectietaart ontwikkeld die helpt inzicht in deze vaardigheden te signaleren. Vanuit deze reflectietaart kunnen betere en heldere ik-doelen geformuleerd worden. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

Publicaties & Links | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Ouderbetrokkenheid
Handreiking Ouderbetrokkenheid: hoe ouderbetrokkenheid kan worden verhoogd

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van wat gedaan kan worden om de ouderbetrokkenheid te vergroten en wat daarbij specifieke bevorderende en belemmerende factoren zijn. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

Publicaties & Links | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Pesten
Stappenplan Reflectie de school in

De ontwikkelgroep Portfolio B heeft in het kader van het project Versterking Samenwerking onderzoek gedaan naar het effect van reflectiegesprekken op het reflectief vermogen van kinderen. Gedurende het onderzoeksproces heeft de ontwikkelgroep een aantal vanuit de literatuur onderbouwde stappen gezet die essentieel zijn voor het invoeren ven reflectiegesprekken op school. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bruikbaar product in de vorm van een stappenplan dat geschikt is voor scholen die reflectiegesprekken zouden willen inzetten. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek