PO Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ is het samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen en de Katholieke PABO Zwolle, dat sinds 2009 bestaat. De participerende schoolbesturen zijn: Aves, Leerplein055, OOZ, Op Kop en Proo. De diversiteit werkt stimulerend voor de ontwikkeling van alle betrokkenen, de scholen en de opleiding.

Sinds de start is het streven erop gericht om van alle opleidingsscholen, schoolbesturen en de KPZ een professionele leergemeenschap te maken, waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin de ontwikkeling van de opleidingsscholen en de academische opleidingsscholen gestalte krijgt. Collectief leren is de onderlegger van het Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Er is aan een stevige infrastructuur met elkaar gebouwd, waardoor op verschillend niveau en op alle lagen kennisuitwisseling, besluitvorming en professionalisering gerealiseerd wordt. Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de infrastructuur.

Waar zijn jullie trots op?

De schoolbesturen en de KPZ voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen in het basisonderwijs en de ontwikkeling van studenten en leraren.

Middels zelfontwikkelde onderzoeksinstrumenten wordt de kwaliteit en tevredenheid met betrekking tot Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gemonitord. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de Kwaliteitsstandaarden Opleiden in de School. Uit de laatste meting in 2016, onder ca. 300 betrokkenen binnen het samenwerkingsverband, geeft 82% van de betrokkenen aan dat de manier waarop het SO&P wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van de scholen.
Met name de cultuur (de mate waarin betrokkenheid bij elkaar wordt ervaren), het onderwijskundig leiderschap (mate waarin op de scholen sprake is van duurzame, continue onderwijskundige ontwikkeling) en professionalisering en personeel (het blijvend ontwikkelen van professionele identiteit en scholing) wordt hoog gewaardeerd.

Daarnaast is een gesprekskader ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de ondersteuning van het leerproces van de studenten in de stageleergroepen op opleidingsscholen en de inhoudelijke verdieping van gesprekken over het onderwerp van onderzoek door de stageleergroep. De betekenis van zowel onderzoeksonderwerp als leerproces staat centraal.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Naast het overwegend kwantitatieve onderzoek (zie hierboven beschreven) is ook afgesproken om aanvullend kwalitatief onderzoek plaats te laten vinden. Uit een aantal alternatieven is gekozen voor het doen van peerreviews.

Met peer-review wordt een systeem bedoeld waarbij de verschillende opleidingsscholen, behorend bij de Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en EPZ-KPZ, structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars ‘critical friends’ zijn. Deze systematiek zal worden gebruikt om de kwaliteit binnen opleidingsscholen te versterken. Het is de bedoeling dat het systeem van peer-review binnen afzienbare tijd op systematische, duurzame wijze een plaats krijgt binnen de twee Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ.


Onze expertise

Visie & strategie

Visie & strategie

Het onderscheidende van Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ is de grote diversiteit aan contexten: een breed palet aan scholen met een eigen onderwijskundig-pedagogisch profiel; het functioneren van de scholen binnen heel verschillende maatschappelijke omgevingen; het onderdeel uitmaken van verschillende schoolbesturen. Door betrokkenen samen te brengen in (leer-)groepen blijkt de diversiteit aan contexten en culturen een voordeel te zijn. Het schuren en wrijven van contexten bevordert ontwikkeling en het stimuleert ieders leerproces. Betrokkenen overstijgen hun eigen referentiekader, hun eigen context. Zij leren van elkaar en van elkaars (verschillende) context.

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

In de Stuurgroep Samen Opleiden en Professionaliseren worden beleid en financiën afgestemd met elkaar.

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek

De manier waarop SO&P vormgegeven blijkt een middel te zijn om onderwijs op scholen te verbeteren. Het samen met elkaar bespreken van de kennis van de onderwijspraktijk, deze te onderzoeken en aan te passen met de bedoeling deze te verbeteren is daarbij leidend. Op de academische opleidingsscholen staat het ontwerpgericht onderzoek van de academische opleidingsstudent in het teken van de meerjarige onderwijskundige ontwikkeling van deze school.

De onderzoeksresultaten zijn hier in potentie relevant voor andere situaties, contexten en het discours in de beroepsgroep. De Opleidingsschool geeft studenten daarmee de mogelijkheid te excelleren en zich te profileren. De academische opleidingsstudent draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het onderwijskundig profiel van de academische opleidingsschool. Dit vertaalt zich in concrete handvatten voor beroepsmatig handelen in de praktijk.

Samenwerking

Samenwerking

In de regio zijn verregaande contacten met Opleidingsschool mijnplein-KPZ en Opleidingsschool Catent-KPZ. Kennis en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast wordt ook de samenwerking met besturen die in niet-erkende Opleidingsscholen participeren verstevigd, zodat binnen de regio een netwerk ontstaat om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het opleiden en het professionaliseren van (aanstaande) leraren, zodat leraren toegerust zijn voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen.

Daarnaast stimuleren we de doorontwikkeling van stageleergroepen naar interprofessionele leerteams, waarin studenten (en medewerkers) van verschillende opleidingen leren om samen te leren. Dit in het licht van de groei van integrale kindcentra in onze regio waar interprofessioneel werken vormgegeven wordt.

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats op alle niveaus van samenwerking: tussen penvoerders en bestuurders, projectleiders, directeuren, opleiders in de school, onderzoekscoördinatoren en mentoren, zowel binnen het eigen bestuur als tussen de besturen die een samenwerkingsverband SO&P hebben met de KPZ.

VSLS

VSLS

Binnen Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen Educatief Partnerschap Zwolle sturen we op een effectieve samenwerking waarbij de leraren, zowel jonge professionals, als ook ervaren leraren in het werkveld van Educatief Partnerschap zich kunnen ontwikkelen.

  • Interbestuurlijke samenwerking;
  • Gezamenlijk professionaliseringsaanbod voor alle leraren;
  • Gezamenlijk professionaliseringsaanbod voor leidinggevenden;
  • Stichting Vierslagleren (creëren van arbeidsplaatsen voor afgestudeerde pabo-studenten en professionaliseringsprogramma op masterniveau voor ervaren leraren);
  • Realiseren van de functie: coördinator werkplekleren (CWL) die een ‘verbindende’ rol heeft tussen vragen van scholen en de KPZ, begeleiden van jonge professionals en WPO studenten. De CWL-ers en mentoren krijgen trainingen om zich te sterken in hun rol.

Partners

Lerarenopleidingen

Kennisbank

Publicaties & Links
Iris Connect gebruiken in de begeleiding van starters

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Katholieke Pabo Zwolle.