Academische opleidingsschool STAIJ

Wat typeert jullie samenwerking?

STAIJ heeft zich ontwikkeld tot academische opleidingsschool met een sociaal-constructivistische visie op leren, handelend in dialoog vanuit Rijnlands gedachtegoed met ‘erkende ongelijkheid’ en ‘creëren van eigenaarschap’ als belangrijke uitgangspunten. We doen onderzoek en ontwerpen onderwijs. In het kader van eigen professionalisering delen we als vanzelfsprekend kennis en kunde.

Waar zijn jullie trots op?

Binnen STAIJ vertrouwen we op de deskundigheid van onze medewerkers en maken tegelijkertijd deskundigheidsbevordering belangrijk. Wij geloven in leren met elkaar vanuit de dagelijkse werkcontext. Benodigde expertise halen we niet alleen van buiten. We investeren voortdurend in het ontwikkelen van interne expertise. Hebben we een vraag, dan werpen we eerst de blik naar binnen om het antwoord te vinden. Staij is een belangrijke partner binnen de Werkplaats Diversiteit. Dit betekent dat op verschillende onderzoeksscholen leerteams zijn geconstrueerd, die praktijkgericht onderzoek doen rondom het thema diversiteit. Samen beantwoorden we de onderzoeksvraag: wanneer handel je hoe, waartoe? Een vraag die van waarde is voor de school zelf, maar ook andere scholen binnen of buiten het bestuur.

Tevens is er bij STAIJ geïnvesteerd in het ontwikkelen van ‘leerwerkkaarten’. Theoretische kaarten die helpen een brug te slaan tussen theorie en praktijk en visa versa, te gebruiken voor alle interne- en externe betrokkenen: http://www.lerenmetelkaar.nl/

OIS STAIJ beoogt structureel een professionele, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen continu vorm krijgen:

 1. komen tot verdere professionalisering van de medewerkers, teams, scholen en de stichting als geheel;
 2. ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische ambities;
 3. aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden voor zittend en komend personeel;
 4. komen tot intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit in elke fase van het arbeidzame leven;
 5. leren en ontwikkelen een zichtbare plek te geven waardoor de OIS een belangrijke “aanjaagfunctie”  vervult bij het realiseren van de innovatie binnen de scholen.

 

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

OIS STAIJ

 1. werkt samen met AOIS ASKO en de 5 samenwerkende opleidingsscholen en de HvA/ UPvA naar een verduurzamende samenwerking op Amsterdams niveau.
 2. heeft de opleidingscontext verbreed naar het samenwerken op federatie niveau met de HvA gericht op het stimuleren van een rijke opleiding- en werkcontext voor de zij-instromers.
 3. ontwerpt begeleidingsinstrumenten voor studenten en zij-instromers en deelt deze via de website www.lerenmetelkaar.nl.
 4. denkt actief mee over het versterken van de afstemming op bestuurlijk en opleidingsgebied rondom het ontwerpen van een nieuw competentiebeschrijving.
 5. maakt onderdeel uit van de werkplaats ‘Diversiteit’.

Graag delen we diverse materialen en instrumenten met jullie. Deze zijn te vinden op de website www.lerenmetelkaar.nl

 • Er zijn nieuwe leerwerkkaarten ontwikkeld.
 • Er zijn modelkaarten ontwikkeld om de opleiders te ondersteunen om theorie toe te lichten bij de begeleiding.
 • Er zijn instrumenten ontwikkeld om de zij-instromers te ondersteunen, begeleiden en beoordelen, aansluitend bij de doelgroep ‘volwassenen’.
 • Er is een model ontwikkeld om peerfeedback vorm te geven waarbij studenten leren feedback te geven en te ontvangen.
 • Er zijn reflectievragen ontwikkeld voor de schoolopleiders om reflectie bij de student te stimuleren gericht op het omgaan met jezelf, omgaan met de ander en gerelateerd aan de ambacht, waarbij de vragen op verschillende reflectieniveaus uitgewerkt zijn.
 • Er wordt momenteel gewerkt aan beeldscenario’s, te gebruiken bij de begeleiding met beeldmateriaal.

Onze expertise

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek

 • Ontwerpkracht begeleidingsinstrumenten, zie website www.lerenmetelkaar.nl
 • Versterken samenwerking met opleidingen, samenwerkende opleidingsscholen en federatiebesturen
 • Het richten van interne expertise rondom onderzoeken en het extern participeren met onderzoek werkplaats diversiteit.

Partners

Lerarenopleidingen

 • Hogeschool van Amsterdam-Pabo (HvA), Onderwijs en Opvoeding
 • Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)

Scholen

 • Openbare Basisschool Aldoende
 • Openbare Basisschool De Dapper
 • Openbare Basisschool Kunstmagneetschool De Kraal
 • Openbare Basisschool Linnaeus
 • Openbare Basisschool Daltonschool De Meer
 • Openbare basisschool 5e Montessorischool Watergraafsmeer
 • Openbare basisschool 4e Montessorischool De Pinksterbloem
 • Openbare basisschool, Montessori IKC de Amstel
 • Openbare basisschool JP Coen
 • Openbare Basisschool, Daltonschool De Kleine Kapitein
 • Openbare Basisschool, Laterna Magica
 • Openbare basisschool, Montessorischool Steigereiland
 • Openbare basisschool, Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland
 • Openbare Basisschool, 8e Montessorischool Zeeburg
 • Bataviaschool, school voor nieuwkomers
 • Openbare basisschool Olympus
 • Openbare basisschool , Flevoparkschool
 • Openbare Basisschool De Kaap
 • Openbare basisschool Speciaal basis onderwijs Het Spectrum

Kennisbank

Publicaties & Links
De opbrengsten van Junior Leraar

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Opleidingsschool STAIJ.

Instrumenten
Leerwerkkaarten & reflectie-instrument

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt leerwerkkaarten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk. Bekijk ook de ontwikkelde poster over reflecteren. Van: Academische opleidingsschool STAIJ

Publicaties & Links
Model 'Samen opleiden in Amsterdam'

Opleidingsschool STAIJ werkt binnen een samenwerkingsverband met een aantal andere opleidingsscholen direct en indirect samen. Dit samenwerkingsverband heeft een model ontwikkeld: ‘Samen opleiden in Amsterdam’. Van: Academische pleidingsschool STAIJ

Praktijkvoorbeelden
From Calvijn to Einstein: giftedness in theory and practice

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.