VO Academische Opleidingsschool Quadraam

Wat typeert jullie samenwerking?

Quadraam en zijn partners werken samen aan het opleiden van de (Quadraam)docenten van de toekomst. Dit doen we aan de hand van onze gezamenlijke visie op Samen Opleiden. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners en de opleiders binnen onze scholen. Het beroepsbeeld van de Quadraamdocent én onze visie op onderzoek en onderzoekende houding vormen de basis voor onze visie.

De diversiteit van onze scholen en de instituten waarmee we samenwerken dragen bij aan het opleiden van wendbare docenten. Tijdens hun opleiding ontwikkelen studenten hun eigen professionele identiteit door samen met en van collega’s en opleiders te leren en ervaring op te doen met diverse vormen van onderwijs. Onze opleidingsschool is een hybride leeromgeving waarin contexten waarin leren plaatsvindt, doelbewust met elkaar worden verweven.

Ons doel? Door de verbinding tussen theorie en praktijk zorgen we samen voor betekenisvolle leersituaties.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op onze (aankomend) docenten…
… die zich kenmerken zich door te werken vanuit een eigen professionele identiteit. Vanuit eigenheid en een gezamenlijke visie zijn ze verbonden met hun collega’s en onze organisatie. Ze zijn nieuwsgierig, reflectief, betrokken bij veranderingen en verantwoordelijk voor verbetering. Ze onderzoeken systematisch het eigen functioneren en dat van de organisatie en willen begrijpen waarom een uitkomst anders is dan bedoeld. Wat ook terug te zien is bij….

We zijn trots op onze opleiders…
…die daarnaast gekwalificeerd om aankomende en starende docenten op te leiden volgens het beroepsbeeld. Opleiders zorgen ervoor dat zij zich direct welkom en veilig voelen. Zij laten aankomende en startende docenten kennismaken met diverse onderwijspraktijken binnen en buiten de eigen opleidingsschool. Onze opleiders zijn betrokken en verbonden met elkaar vanuit eigenheid. Wat je ook terugziet in….

We zijn trots op onze samenwerking…
…die bestaat uit een open cultuur waarin instituten en opleidingsscholen vanuit vertrouwen en verbondenheid opleiden. We delen ervaringen en good practices en maken gebruik van elkaars kennis. Onze samenwerking is zo ingericht dat aankomende en startende docenten en opleiders binnen en buiten hun opleidingsschool kunnen leren.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  • Het afronden van het visiedocument en het beroepsbeeld van de Quadraamdocent.
  • Inhoud geven aan onderzoek binnen Samen Opleiden. Hierbij concentreren we ons op dit moment voornamelijk op het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij stagiairs en medewerkers.
  • Het opstellen van kwaliteitsindicatoren die ons helpen bij het bepalen van de kwaliteit van het samen opleiden binnen iedere individuele school.

Onze expertise

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

Projectleiders VSLS
Lobke Baars
l.baars@quadraam.nl

Wieke van Dijk
w.vandijk@quadraam.nl

Visie & strategie

Visie & strategie

Quadraam en partners vormen samen een flexibel en lerend netwerk dat alle betrokkenen uitnodigt en uitdaagt om continue te leren, te ontwikkelen, te onderzoeken en te innoveren. Het samenwerkingsverband is gericht op kennisverwerving, kennisdeling en kenniscreatie. Uitgangspunten daarvoor zijn de onderwijs- en HRM-agenda van Quadraam en het gemeenschappelijke beroepsbeeld van de samenwerkende partners op de docent van de toekomst. Het doel van al onze activiteiten is natuurlijk het onderwijs te optimaliseren en te moderniseren.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Wij werken met kwaliteitsinstrumenten die met name de dialoog tussen betrokkenen bij het samenwerkingsverband bevorderen. Zo werken wij met ondernemingsplannen per school, quickscans voor werkplekbegeleiders en collegiale visitaties tussen scholen onderling. Verder zijn steeds meer schoolopleiders VELON-gecertificeerd. Daarnaast geloven wij ook in directe feedback.

Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Visie & beroepsbeeld Academische Opleidingsschool Quadraam

Documenten over de visie op samen opleiden en onderzoeken en over het eigen beroepsbeeld van de docent van de Academische Opleidingsschool Quadraam.

Instrumenten | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Toolbox Onderpresteren

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag 'Door coaching meer zelfregulatie bij de leerling en inzicht bij de docent'

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag competenties startbekwame docenten

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding eduScrum

EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm waarbij leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast patroon.1 Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Leerwerktaak: ‘Werken aan de eigen kwaliteit van het lesgeven’

In het onderwijs worden op allerlei manieren data gebruikt om de voortgang van leerlingen beter te kunnen monitoren, het leren van de leerlingen te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen. Deze leerwerktaak helpt je op weg om je eigen onderwijs beter te maken door gebruik te maken van verschillende manieren van dataverzameling. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding cijferanalyse

Analyse van data vormt een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. Je kunt alleen gericht actie ondernemen als je weet wat er aan de hand is. Een analyseformulier helpt individuele leraren om gericht te analyseren. De analyse kan de basis voor een gesprek vormen in de sectie en eventueel voor te ondernemen
actie. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Pesten
Pesten | De preventieve aanpak van een pestprobleem

Informatie over de producten en resultaten van de leerkring Pesten. Deze leerkring heeft voor de 13 Quadraamscholen beleid, tools en producten ontwikkeld om preventief met de pestproblematiek om te kunnen gaan en om daarmee te voldoen aan de door de inspectie gestelde eisen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Van opbrengsten naar beter onderwijs

Deze notitie heeft als doel scholen en individuen te informeren over de laatste inzichten en ontwikkelde producten op het gebied van opbrengstgericht werken binnen en buiten Quadraam. Teams, secties en/of individuele docenten kunnen met behulp van dit document hun eigen praktijk onder de loep nemen en het gesprek aangaan met collega’s en leidinggevenden over opbrengstgericht werken. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Leerwerktaak ‘leren en lesgeven met gamification’

In deze leerwerktaak leer je de theorie achter gamification kennen, ontwerp je een leerrarrangement met deze theorie en pas je dit toe in de stagepraktijk. Onderdeel van deze leerwerktaak is een workshop (Qtime) van het VOC, de interne academie van Quadraam. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Differentiatie met een studiewijzer

Een manier om met verschillen om te gaan. Leerlingen werken met behulp van de studieplanner zelfstandig aan de leerstof. Bepalen zelf de inhoud van de les. Leerlingen kiezen een leerroute. Beslissen of ze de klassikale instructie van de docent volgen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding beslisboom

Opbrengstgericht werken is een term die u wellicht kent, maar wat is het precies en wat kunt u ermee als docent of schoolleider? En belangrijker nog: wat betekent opbrengstgericht werken voor uw leerlingen? Eigenlijk bent u al voortdurend bezig met opbrengstgericht werken doordat u doelen stelt en feedback geeft. Wilt u hiervoor andere onderdelen van OGW instrumenten inzetten? Gebruik dan deze beslisboom om precies te vinden wat u zoekt. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid | Inspiratie voor scholen

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er goed aan om met ouders samen te werken. Deze notitie heeft als doel scholen en medewerkers te informeren over de laatste inzichten op het gebied van ouderbetrokkenheid binnen en buiten Quadraam. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseren
Quickscan voor werkplekbegeleiders

Schoolopleiders en instituutsopleiders van de Academische Opleidingsschool Quadraam (AOQ) hebben samen een Quickscan ontwikkeld die een beeld geeft van de kwaliteit van de begeleiding van werkplekbegeleiders. De Quickscan geeft niet alleen een objectief beeld van de werkplekbegeleiding, maar moet ook aanzetten tot actie.

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Kwaliteitsreeks
Een leven lang leren

Een aantrekkelijk en relevant scholingsaanbod realiseren voor leraren in opleiding, beginnende én ervaren leraren, onderwijsondersteuners en leidinggevenden. Ofwel, stimuleren en faciliteren dat medewerkers een leven lang leren. Dat is de inzet van het Virtueel ontwikkelingscentrum (VOC) van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Deze brochure beschrijft de werkwijze van het VOC van Quadraam en de verbinding met de AOQ.

Praktijkvoorbeelden
Activerend docentengedrag bekeken door leerlingen

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.