Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame

Wat typeert jullie samenwerking?

De Academische Opleidingsschool (AOS) Alliantie VO & Notre Dame heef een lange traditie van intensieve samenwerking, waarbij de scholen en lerarenopleidingen structureel in al onze gremia vertegenwoordigd zijn. We zien de AOS als een innovatie met zowel aandacht voor inhoud als voor implementatie. Wij maken een verbinding met het HRM-beleid van de partnerscholen in het kader van levenslang leren, waarbij het accent ligt op samen ontwikkelen en leren. Onderzoek en een onderzoekende houding zijn binnen onze samenwerking niet meer weg te denken.

Waar zijn jullie trots op?

Op de samenwerking tussen de partnerscholen en de beide lerarenopleidingenvolplezier, betrokkenheid en kundigheid. Verder op onze infrastructuur, de kwaliteit van de (onderzoeks)begeleiding, ons praktijkcurriculum, onze evalutatiecyclus en de jaarlijkse professionaliseringsworkshops voor de werkplekbegeleiders. Tot slot zijn we trots op de zes onderzoeksleergemeenschappen die binnen eigen school onderzoek doen naar hetzelfde thema en waarvan de resultaten bovenschools bijeen komen (onder begeleiding van de onderzoeksafdelingen van de lerarenopleidingen).

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  • Doorontwikkelen van werkplekleren in de hoofdfase tweedegraads lerarenopleiding.
  • Veranderende rol van de werkplekbegeleider: van begeleider naar opleider.
  • Gemeenschappelijke onderzoeksagenda ‘omgaan met verschillen met inzet van ICT in de klas’.
  • Verbinding onderzoek en onderzoekende houding aan schoolontwikkeling.

Onze expertise

Visie & strategie

Visie & strategie

Wij hebben een actuele visie op samen opleiden, onderzoeken en ontwikkelen met bijbehorende ambities en doelstellingen.

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

Wij hebben een infrastructuur die zich kenmerkt door aanwezigheid van alle partners in alle gremia, waardoor de lijnen kort zijn. We hanteren een overzichtelijke begrotingssystematiek

Samenwerking

Samenwerking

We hebben een lange traditie van samenwerking, de lijnen zijn kort, we vinden elkaar snel.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

We hanteren een jaarlijkse cyclus van kwaliteitszorg.

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek

We doen praktijkonderzoek binnen de school en we hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda geformuleerd.

HRM

HRM

We verbinden de AOS met levenslang leren en investeren in een diversiteit aan leer- en ontwikkelactiviteiten (expertisegroepen opleiden en onderzoek, onderzoeksgroepen en leergemeenschappen, docent ontwikkel teams, professionaliseringsworkshops).

Kennisdeling

Anders, namelijk: Kennisdeling 
We besteden veel aandacht aan kennisdeling via werkconferenties, presentatiemiddagen en het verbinden van opbrengsten aan reeds bestaande projecten en structuren.

VSLS

VSLS

In zes Leergemeenschappen Omgaan met Verschillen / ICT ontwikkelen we innovaties waarbij ICT ondersteunend is aan het recht doen aan verschillen in de klas. Elke leergemeenschap bestaat uit een schoolleider, een onderzoekcoördinator en docenten (en soms studenten). Zij worden intensief ondersteund door experts van de docentenopleidingen en het Centre Of Expertise (onderzoek). De resultaten dragen bij aan professionalisering in de school en verrijken het curriculum van de opleidingen. Daarnaast is er ook een leergemeenschap actief die zich richt op de inzet van ouders bij reflecteren op de groei van hun kind tijdens hun schoolloopbaan.

Partners

Kennisbank

Kwaliteitsreeks
Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van werkplekbegeleiders is sinds schooljaar 2013-2014 een belangrijk speerpunt van de Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame. De opleidingsschool ontwikkelde in samenwerking leerzame workshops voor werkplekbegeleiders, die dit schooljaar (2016-2017) voor de vierde keer worden aangeboden en uitgevoerd. Dit katern beschrijft het waarom, wat en hoe van dit professionaliseringsaanbod en benoemt succesfactoren en aandachtspunten. De tekst is geschreven op basis van een interview met Sofie Eisenburger, projectleider van de Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame.

Kwaliteitsreeks
Werken met leerwerktaken

Hoe stimuleren en ondersteunen we studenten om tijdens het werkplekleren theorie en praktijk op een natuurlijke manier te integreren, zodat zij goede docenten worden? Die vraag heeft de Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame beantwoord met de ontwikkeling van de zogenoemde ‘leerroutekaart’, een werkwijze die studenten ondersteunt om een natuurlijk leerproces te doorlopen. Leerwerktaken en reflectie spelen een belangrijke rol in de werkwijze. Om goede docenten te worden, voeren studenten van studiejaar 2 en 3 tijdens het werkplekleren leerwerktaken uit, waarin zij theorie en praktijk met elkaar verbinden. Dit katern beschrijft de werkwijze. De tekst is geschreven op basis van een interview met Audrey de Booij, instituutsopleider van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Praktijkvoorbeelden
Determinatie en differentiatie in de 1HV-klassen met behulp van ICT

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Praktijkvoorbeelden
Route naar natuurlijke integratie praktijk en theorie

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Academische Opleidingsschool Alliantie VO en Notre Dame een presentatie over: ‘De Route naar natuurlijke integratie van praktijk en theorie’.

Praktijkvoorbeelden
Presentatie 'Professionalisering van de werkplekbegeleiders

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Academische Opleidingsschool Alliantie VO en Notre Dame een presentatie over: ‘De Professionalisering van de werkplekbegeleiders’.

Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame

Met dit Opleidingsplan 2012-2016 streven de partners naar een professionele, lerende kennisgemeenschap voor het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen waarin het opleiden en professionaliseren van leraren een natuurlijke plaats inneemt, ten einde het best mogelijke onderwijs aan studenten en leerlingen te verzorgen.