Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.

Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

45 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
20 maart 2019

Zo vanzelfsprekend als het basisonderwijs zich tot de pabo verhoudt, of het voortgezet onderwijs tot de reguliere bacheloropleidingen, zo complex is de verhouding tussen mbo en de lerarenopleiding. Het concreet invulling geven aan het mbo binnen het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en in het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs is momenteel in volle gang.

Publicaties & links
20 maart 2019

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 maart 2019

De deskundigheid van de opleiders binnen (aspirant-)opleidingsscholen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het opleiden. Professionaliseringtrajecten zorgen er voor dat de deskundigheid op peil blijft en verder wordt vergroot. In dit artikel nemen we de visie en de praktijk van professionalisering van het Groen Consortium onder de loep.

Publicaties & links
13 maart 2019

Het mbo neemt van oudsher een belangrijke sleutelpositie in op de arbeidsmarkt en voorziet in de behoeftes van regionale bedrijven op het gebied van het opleiden van praktisch opgeleide medewerkers. Al jaren is de arbeidsmarkt echter enorm in beweging; hierdoor grote behoefte aan wendbare vakmensen. Dit artikel, uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, gaat in op hoe de verbetering in de lerarenopleiding van mbo-docenten nog verder vorm kan krijgen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 maart 2019

Tien samenwerkingsverbanden in het mbo geven hun recept prijs. In deze publicatie presenteren we tien inspirerende voorbeelden van de samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Betrokken projectleiders vertellen over de ingrediënten waarmee ze het samen opleiden hebben vormgeven.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 maart 2019

Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de lerarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova College; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
12 november 2018

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Welke overwegingen, insteken, afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?

Publicaties & links
12 november 2018

In de eerste helft van 2018 hebben er een achttal gesprekken in samenwerking met de PO-Raad plaatsgevonden in verschillende regio’s. De gesprekstafel hebben waardevolle input geleverd voor de discussie over de verdere uitwerking van een gezamenlijke landelijke ambitie van de sectorraden, OCW, VH en VSNU rond samen opleiden en professionaliseren.

Video's & podcasts
5 juli 2018

Vesa Valkila (rector magnificus van de Universiteit van Turku – Finland) heeft tijdens het jaarlijkse congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 30 mei 2018 een lezing gegeven over hoe het systeem van de Finse opleidingsscholen werkt. Bekijk in dit filmpje een beknopte samenvatting van zijn verhaal.

Publicaties & links
16 april 2018

In dit katern wordt nader ingegaan op het Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden (ZEK). Samen (academisch) opleiden betekent samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit ervan. Om samen verantwoordelijk te zijn, is het nodig dat de partners (werkveld en opleiding) elkaars taal spreken en van elkaar weten waar ze verantwoordelijk voor zijn.