Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.

Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

45 resultaten
Publicaties & links
6 mei 2020

Binnen de opleidingsscholen zijn verschillende rollen te onderscheiden in de begeleiding van de studenten. Het voorstel van de ADEF Adviescommissie ‘Samen opleiden en professionaliseren’ in 2019 is de rollen niet meer op deze wijze in te delen, er wordt op dit moment steeds meer samengewerkt tussen de partners. In voorliggend rollenportfolio is onderscheid gemaakt in elf rollen opgenomen in een nieuw model.

Publicaties & links
15 april 2020

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. In dit rapport brengt het Kohnstamm Instituut in beeld wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

Publicaties & links
8 april 2020

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het beroepsgerichte onderwijs binnen de lerarenopleidingen. Maar geldt dit ook voor het enthousiasmeren en toerusten van docenten in opleiding voor het werken in het mbo? Wat is voor lerarenopleiders belangrijk om te weten over het middelbaar beroepsonderwijs?

Praktijkvoorbeelden & interviews
12 maart 2020

Ook al werkte opleidingsschool RPO Rijnmond al jaren hard aan de eigen kwaliteit, de aspirant-fase was pittig. ‘De accreditatie was een mooi markeringspunt. Het is goed om de buitenwereld eens stevig naar je te laten kijken.’

Praktijkvoorbeelden & interviews
12 maart 2020

De landelijke overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de inrichting van opleidingsplaatsen middels een staffelsysteem. De hoogste staffel is 380 of meer, zonder bovengrens. De Opleidingsschool Rotterdam (OSR) liep een aantal jaar geleden tegen die grens aan, omdat de ambitie veel hoger lag. De gemeente Rotterdam stak de helpende hand toe.

Publicaties & links
24 februari 2020

Kwalitatief onderzoek gericht op randvoorwaarden en succesfactoren voor meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen in het voortgezet onderwijs. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd en verdiepende sessies gehouden met bestuurders en directeuren van scholen en lerarenopleidingen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
16 juni 2019

Samen opleiden is niet alleen in Nederland zelf een begrip. Ook op de Nederlandse Antillen willen opleidingsinstituten en scholen intensiever gaan samenwerken. Het ministerie van OCW wil aan de verwezenlijking van de plannen meewerken, en stuurde Brigit van Rossum op verkenning.

Publicaties & links
13 mei 2019

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen subsidie aanvragen bij OCW voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool. De ‘handreiking ontwikkelplan’ bevat informatie over het schrijven en indienen van de subsidieaanvraag, het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en het schrijven van een ontwikkelplan.

Publicaties & links
20 maart 2019

De opleiding voor docenten middelbaar beroepsonderwijs stelt andere eisen door de dubbele kwalificatie waarover zij moeten beschikken. In dit artikel schetsen we wat er nodig is om mbo-beroepsdocenten goed op te kunnen leiden. En waar dat nogal eens wringt.

Publicaties & links
20 maart 2019

In dit artikel beschrijven we enkele kiemen van vernieuwing bij de lerarenopleiding, de zij-instroom en de doorontwikkeling op het werk in het licht van de veranderende rolopvatting van docenten in het beroepsonderwijs. Tot slot bieden we verschillende overwegingen voor de herijking van de opleiding en professionalisering van docenten.