MBO
PO
VO

Parels van Samen Opleiden 2021 | Op zoek naar voorbeelden uit de praktijk

Na twee succesvolle publicaties Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk gaat het Platform werken aan een derde editie van deze Parels. Alle partnerschappen in po, vo en mbo zijn van harte uitgenodigd om daarvoor praktijkvoorbeelden in te dienen.

De praktijkvoorbeelden in de nieuwe editie richten zich op de leeromgeving bij het samen opleiden, waarborg 2 in het nieuwe kwaliteitskader. Én het gaat om praktijkvoorbeelden waarin de samenhang tussen de vier waarborgen uit het nieuwe kwaliteitskader naar voren komen. Die waarborgen zijn: de lerende leraar, de leeromgeving, de organisatie en kwaliteitscultuur. De ervaring leert dat het nieuwe kwaliteitskader helpt om op een andere manier naar de samenwerking en samenhang binnen het partnerschap te kijken. De praktijkvoorbeelden kunnen hier een extra stimulans in zijn en verdieping aanbrengen.

Kenmerken praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden die zich lenen voor deze publicatie kenmerken zich door:

  • Een beschrijving en onderbouwing van de concrete invulling van het programma voor de Leraren-in-opleiding (Lio), waarbij samenhang en het adequaat benutten van de contexten (opleiding en werkplek) binnen het partnerschap aan de orde is en/of;
  • Een beschrijving en onderbouwing van het programma in relatie tot de visie op het leren van de leraar en het gezamenlijke beroepsbeeld (waarborg 1) van het partnerschap.

Ook praktijkvoorbeelden van een leeromgeving in relatie tot de andere waarborgen van het kwaliteitskader zijn van harte welkom.

De praktijkvoorbeelden kunnen ingaan op thema’s zoals het betrekken van de verschillende actoren bij ontwerp en uitvoering van het programma, het creëren van een goede match tussen aanbod in de leeromgeving en vraaggestuurd werken, verdergaande invulling van werkplekprogramma dan alleen de 40%, het optimaal benutten van de context van de scholen én die van het instituut, passende en betekenisvolle leeromgevingen voor verschillende groepen Lio’s. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele thema’s die aan de orde van de dag zijn bij partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo.

Praktijkvoorbeeld indienen?

We vragen je een korte omschrijving te geven van de waarom, wat en hoe van het voorbeeld, waarbij je ook de meerwaarde duidelijk maakt. Dien je voorstel uiterlijk dinsdag 12 oktober in.

Op dinsdag 19 oktober hoor je via de werkgroep Parels 2021 *of je ingediende voorbeeld is geselecteerd. Is dit het geval, dan schrijf je – in afstemming met de werkgroep – het praktijkvoorbeeld binnen het format dat je vervolgens van ons ontvangt. Daarna gaat een redacteur aan de slag om van alle Parels een mooie, samenhangende publicatie te maken. Ook wordt op basis van de praktijkvoorbeelden een aantal algemene conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

NB De termijn voor het indienen van een praktijkvoorbeeld is verstreken

Planning

  • Indienen voorstel praktijkvoorbeeld: uiterlijk 12 oktober 2021
  • Reactie op alle voorstellen door werkgroep: 15 oktober 2021
  • Schrijven praktijkvoorbeeld door indiener, in afstemming met werkgroep: 15 oktober – 10 november 2021
  • Redactie en vormgeving publicatie met alle praktijkvoorbeelden: 10 november – 15 december 2021

* Werkgroep Parels 2021

De werkgroep bestaat uit Bob Koster, lector werkplekleren bij FLOT, Mirella Verspiek, Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, en drie vertegenwoordigers uit het veld van partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo: Martin van der Plas, schoolopleider bij ZAOS (vo en mbo), Femke Gerritsen, programmaleider bij AOS-ON (vo), en Pascale Lucassen, voorheen bovenschools opleider bij Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (po) en nu medewerker bij het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten