VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 44 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Een betere aansluiting tussen lerarenopleidingen en scholen zorgt ervoor dat startende leraren effectiever zijn in de beroepspraktijk en voorkomt onnodige uitval. Voorwaarde voor een betere aansluiting, is een goede samenwerking. Hieronder presenteren de partnerschappen u de opbrengsten van het versterkingsprogramma.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het VSLS-programma van PBT.

 

Onderwerpen
po
Kwaliteitsreeks | Startende leerkracht
De startende leerkracht in het POS

De stuurgroep van het Partnerschap Opleiden in de School (POS) vroeg aan het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ om een aanpak te ontwikkelen waarin de persoonlijke ontwikkeling van de starter centraal staat, de gewenste begeleiding is beschreven van¬uit de visie van de school als professionele leerge¬meenschap, en die past binnen de kaders van het ministerie van OCW. In deze katern leest u hier alles over. Van: Partnerschap Opleiden in de School

vo
Instrumenten | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Toolbox Onderpresteren

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag 'Door coaching meer zelfregulatie bij de leerling en inzicht bij de docent'

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag competenties startbekwame docenten

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

po
Instrumenten | Professionaliseren
Leerwerkkaarten & reflectie-instrument

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt leerwerkkaarten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk. Bekijk ook de ontwikkelde poster over reflecteren. Van: Academische opleidingsschool STAIJ

po
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Model 'Samen opleiden in Amsterdam'

Opleidingsschool STAIJ werkt binnen een samenwerkingsverband met een aantal andere opleidingsscholen direct en indirect samen. Dit samenwerkingsverband heeft een model ontwikkeld: ‘Samen opleiden in Amsterdam’. Van: Academische pleidingsschool STAIJ

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Weten wat werkt | Docentenhandleiding eduScrum

EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm waarbij leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast patroon.1 Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Weten wat werkt | Leerwerktaak: ‘Werken aan de eigen kwaliteit van het lesgeven’

In het onderwijs worden op allerlei manieren data gebruikt om de voortgang van leerlingen beter te kunnen monitoren, het leren van de leerlingen te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen. Deze leerwerktaak helpt je op weg om je eigen onderwijs beter te maken door gebruik te maken van verschillende manieren van dataverzameling. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Weten wat werkt | Docentenhandleiding cijferanalyse

Analyse van data vormt een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. Je kunt alleen gericht actie ondernemen als je weet wat er aan de hand is. Een analyseformulier helpt individuele leraren om gericht te analyseren. De analyse kan de basis voor een gesprek vormen in de sectie en eventueel voor te ondernemen
actie. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Pesten
Pesten | De preventieve aanpak van een pestprobleem

Informatie over de producten en resultaten van de leerkring Pesten. Deze leerkring heeft voor de 13 Quadraamscholen beleid, tools en producten ontwikkeld om preventief met de pestproblematiek om te kunnen gaan en om daarmee te voldoen aan de door de inspectie gestelde eisen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Weten wat werkt | Van opbrengsten naar beter onderwijs

Deze notitie heeft als doel scholen en individuen te informeren over de laatste inzichten en ontwikkelde producten op het gebied van opbrengstgericht werken binnen en buiten Quadraam. Teams, secties en/of individuele docenten kunnen met behulp van dit document hun eigen praktijk onder de loep nemen en het gesprek aangaan met collega’s en leidinggevenden over opbrengstgericht werken. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Leerwerktaak ‘leren en lesgeven met gamification’

In deze leerwerktaak leer je de theorie achter gamification kennen, ontwerp je een leerrarrangement met deze theorie en pas je dit toe in de stagepraktijk. Onderdeel van deze leerwerktaak is een workshop (Qtime) van het VOC, de interne academie van Quadraam. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Differentiatie met een studiewijzer

Een manier om met verschillen om te gaan. Leerlingen werken met behulp van de studieplanner zelfstandig aan de leerstof. Bepalen zelf de inhoud van de les. Leerlingen kiezen een leerroute. Beslissen of ze de klassikale instructie van de docent volgen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Samenwerking binnen de opleidingsschool onder de loep

Het project VSLS bracht afgelopen schooljaar een reflectietool uit waarmee samenwerkingspartners in staat zijn te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?’ Edith Hilbink, landelijk projectleider VSLS, licht toe hoe de tool gebruikt is en wat de plannen zijn voor de toekomst.

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten, Startende leerkracht
VSLS-producten Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

De scholen en lerarenopleidingen verenigd in de OSR hebben voor de periode 2013-2017 subsidie van het Ministerie van OCW verworven voor de uitvoering van het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS). Vanuit dit project hebben zij gewerkt aan verschillende thema’s die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs: begeleiding startende leraren, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en omgaan met verschillen. Op deze website vindt u alle producten van OSR die in het kader van de VSLS-subsidie zijn ontwikkeld.

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Posters VSLS-samenwerkingsverbanden

Maar liefst 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen uit po, vo en mbo hebben zich tussen 2013 en 2017 sterk gemaakt voor vernieuwing en verbetering. Tijdens de VSLS-conferentie op 14 juni 2017, om het einde van de subsidieregeling te markeren, presenteerden deze samenwerkingsverbanden zich aan de hand van een inspirerende quote en een foto die hun samenwerking typeert.

po
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten, Startende leerkracht
VSLS-producten partnerschappen Twente

De twee partnerschappen OidS (Twente Oost en Twente West) en andere Twentse besturen en organisaties vallen onder het kennisnetwerk Twente. De producten van deze partnerschappen zijn gebundeld op de website www.lerendeleraren.nl. Als je belangstelling hebt of de producten wil gebruiken, kun je een inlogcode aanvragen via de homepage van de website.

vo
Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Weten wat werkt | Docentenhandleiding beslisboom

Opbrengstgericht werken is een term die u wellicht kent, maar wat is het precies en wat kunt u ermee als docent of schoolleider? En belangrijker nog: wat betekent opbrengstgericht werken voor uw leerlingen? Eigenlijk bent u al voortdurend bezig met opbrengstgericht werken doordat u doelen stelt en feedback geeft. Wilt u hiervoor andere onderdelen van OGW instrumenten inzetten? Gebruik dan deze beslisboom om precies te vinden wat u zoekt. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid | Inspiratie voor scholen

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er goed aan om met ouders samen te werken. Deze notitie heeft als doel scholen en medewerkers te informeren over de laatste inzichten op het gebied van ouderbetrokkenheid binnen en buiten Quadraam. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

po
Publicaties & Links | Startende leerkracht
Onderzoeksrapporten SamenwerkingsProject Inductie Leraren (SPIL)

Met deze rapporten presenteert de werkgroep SPIL (SamenwerkingsProject Inductie Leraren) de resultaten van een inventarisatie van activiteiten op het gebied van begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten in het primair onderwijs en richtlijnen voor inductiebeleid in de praktijk. Van: Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort / HU pabo ITT Samenwerking Opleiding & Scholen

po
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Presentaties Velon Congres 2017

Presentaties gegeven op het Veloncongres 16 en 17 maart in Amsterdam vanuit ons VSLS-project. Van: Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort / HU pabo ITT Samenwerking Opleiding & Scholen

po
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Effectieve instructie op maat

Vanuit het thema ‘Effectieve instructie op maat’ hebben vier opleidingsscholen samen met de pabo van Saxion, vanuit hun eigen werkwijze en/of onderwijskundig concept onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de instructie van de rekenlessen effectiever te maken. Scholen die op zoek zijn naar manieren om vanuit verschillende invalshoeken de rekenlessen effectiever te maken, kunnen gebruik maken van deze uitgave. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Handreiking leertaal Building Learning Power

Vanuit het thema aanspreken op talent B hebben drie opleidingsscholen onderzoek gedaan naar hoe talentontwikkeling vorm gegeven kan worden. De invalshoek daarbij is de professionalisering van leerkrachten ten behoeve van het stimuleren van talenten van leerlingen. Deze handreiking kan interessant zijn voor scholen die aan de slag willen gaan met talentontwikkeling.
Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links | Startende leerkracht
Begeleidingsplan Startende leerkrachten

Onderzoek met centrale vraag: Welke interventies zijn er nodig om startende leerkrachten, die anders voor het onderwijs verloren gaan, te behouden voor de onderwijspraktijk? De uitkomsten zijn verwerkt in een begeleidingsplan, waarin de minimale begeleiding beschreven is die een startende leerkracht moet krijgen om voor het onderwijs te blijven kiezen. De begeleiding is competentiegericht en is daardoor voor iedere startende leerkracht anders. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po vo
Instrumenten | Pesten
Ik-doelen: De reflectietaart

Om grip te krijgen op (leer)gedrag is reflecteren een vaardigheid die je kan helpen. Reflecteren en ik-doelen stellen voor verbeteringen is lastig en soms ongrijpbaar. De ontwikkelgroep ik-doelen en sociale veiligheid heeft hiervoor een reflectietaart ontwikkeld die helpt inzicht in deze vaardigheden te signaleren. Vanuit deze reflectietaart kunnen betere en heldere ik-doelen geformuleerd worden. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Handreiking Ouderbetrokkenheid: hoe ouderbetrokkenheid kan worden verhoogd

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van wat gedaan kan worden om de ouderbetrokkenheid te vergroten en wat daarbij specifieke bevorderende en belemmerende factoren zijn. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links | Pesten
Stappenplan Reflectie de school in

De ontwikkelgroep Portfolio B heeft in het kader van het project Versterking Samenwerking onderzoek gedaan naar het effect van reflectiegesprekken op het reflectief vermogen van kinderen. Gedurende het onderzoeksproces heeft de ontwikkelgroep een aantal vanuit de literatuur onderbouwde stappen gezet die essentieel zijn voor het invoeren ven reflectiegesprekken op school. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bruikbaar product in de vorm van een stappenplan dat geschikt is voor scholen die reflectiegesprekken zouden willen inzetten. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten, Startende leerkracht
Magazine 'Vijf maal sterker'

Drie jaar geleden ging het VSLS-project van start. Voor alle deelnemers betekende het een mooie uitdaging: versterk de samenwerking van lerarenopleiding en scholen. Een uitdaging die werd geconcretiseerd in een opdracht: ga aan de slag met vijf actuele thema’s. In dit magazine laten vijf opleidingsscholen zien hoe zij deze uitdaging zijn aangegaan. Leraren, schoolopleiders, lerarenopleiders, projectleiders, coördinatoren en schoolleiders vertellen wat ze hebben gedaan en wat dat aan nieuwe inzichten en producten heeft opgeleverd. Een staalkaart van inspirerende ervaringen!

po
Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Artikelen & producten over ouderbetrokkenheid

Artikelen over ouderbetrokkenheid & producten waarmee ouder betrokkenheid in het basisonderwijs kan worden verbeterd. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Leerlijn voor lezen: 'Stt, wij lezen'

Leerlijn voor lezen. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en lees bevorderende werkvormen en activiteiten. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Leerlijn voor verhalend schrijven: 'schrijven kun je leren'

Leerlijn voor verhalend schrijven. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en materialen zoals motivatiekaarten en videoclips. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Artikelen over omgaan met verschillen: onderzoekend en ontwerpend leren

Diverse (onderzoeks)artikelen over onderzoekend leren en omgaan met verschillen. Tools om in te zetten bij de verschillende stappen van onderzoekend leren. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Startende leerkracht
7 producten voor de startende leerkracht

De aanpak voor startende leerkrachten is interessant om mee te nemen naar andere partnerschappen. Het beleid voor begeleiding tijdens de inductiefase wordt hier uitgebreid in 7 producten beschreven. Van: Partnerschap OIDS

po
Publicaties & Links | Startende leerkracht
Inductieprogramma startende leerkracht

Door middel van dit inductieprogramma worden richtlijnen geboden om scholen een kader te bieden bij het inductiearrangement en daarbij horende inwerkprogramma. Het document is een groeidocument en zal gaandeweg het inductieprogramma nog bijgesteld kunnen worden. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

po
Publicaties & Links | Startende leerkracht
De startende leerkracht

Elke prof was eerst een amateur. Artikel over het ondersteunen van startende leraren, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

vo
Publicaties & Links | Startende leerkracht
Overzicht driejarig inductietraject

Overzicht van de opbouw van het ontwikkelde driejarig inductietraject van Passie voor Leren. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Instrumenten | Startende leerkracht
Curriculair spinnenweb module mentorvaardigheden

Module mentoraat gericht op het ontwikkelen begeleidings-vaardigheden. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Instrumenten | Startende leerkracht
Curriculair spinnenweb docentontwikkelteam

Docent ontwikkel team waarin tweedejaars docenten met elkaar een onderwijsleer-activiteit ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Instrumenten | Startende leerkracht
Curriculair spinnenweb module pedagogische tact

Module PBS en pedagogische tact. Van: AOS Passie voor Leren

po
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Kennisclip Koppelkaart

In de kennisclip wordt het werken met de koppelkaart centraal gesteld. Op deze manier kan iedereen nog eens terugkijken hoe de koppelkaart ingezet kan worden bij het begeleiden van studenten. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

po
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Functiebeschrijving Coördinator Werkplekleren

Beschrijving taakinhoud Coördinator Werkplekleren. Van: MijnPlein

po
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Communicatiekaarten

Van alle actoren die betrokken zijn bij het OidS zijn de taken en verantwoordelijkheden, alsook de communicatie en professionalisering beschreven. Van: Partnerschap OIDS

po
Instrumenten | Samenwerking algemeen
Ontwikkelscan OLS

Een scan om de fase van ontwikkeling van de opleidingsschool en de mate waarin men opereert als een PLG te bepalen met alle actoren samen. Van: Partnerschap OIDS

po
Instrumenten | Pesten
Artikel & serie toolboxen over sociale veiligheid

Artikel over pesten en sociale veiligheid & serie Toolboxen voor het basisonderwijs met als thema Pedagogisch tact, Sociale veiligheid, Groepsvorming, Coöperatief werken, Individuele reflectie en gesprekstechnieken. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

vo
Instrumenten | Ouderbetrokkenheid
Toolbox ouderbetrokkenheid

Uitwerking van verschillende tools en meetinstrumenten die inzetbaar zijn voor het bereiken van een optimale ouderbetrokkenheid op de school. Van: AOS Passie voor Leren

po
Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Artikelen & producten ouderbetrokkenheid

Artikelen over ouderbetrokkenheid & producten waarmee ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs kan worden verbeterd. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: 'Ssst, wij lezen'

Leerlijn voor lezen. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en lees bevorderende werkvormen en activiteiten. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: 'Schrijven kun je leren'

Leerlijn voor verhalend schrijven. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en materialen zoals motivatiekaarten en videoclips. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

po
Publicaties & Links | Onderzoek op school
Handleiding gebruik Iris Connect

Wil je dit instrument downloaden? Van: MijnPlein

po
Publicaties & Links | Onderzoek op school, Opbrengstgericht werken, Organisatie/proces, Professionaliseren
Vierslagleren: Alumnibundel innovatie in het onderwijs

Opbrengsten onderzoeken in beeld. Van: Mijnplein

po
Publicaties & Links | Onderzoek op school
Webtools en overzichtkaarten onderzoekscyclus

Webtools en hulpkaarten om te ondersteunen bij onderzoeken op school. Van: Partnerschap OIDS

po
Instrumenten | Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten
Profielschets OGW, OMV, ouderbetrokkenheid en pesten/veilige school

In de profielschetsen worden de themagebieden nauwkeurig omschreven. Hierin is onder woorden gebracht wat er binnen het samenwerkingsverband wordt verstaan onder elk themagebied. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

po
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen

Diverse (onderzoeks)artikelen over onderzoekend leren en omgaan met verschillen. Tools om in te zetten bij de verschillende stappen van onderzoekend leren. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers]

po vo
Kwaliteitsreeks | Samenwerking algemeen
Scan onderzoekscultuur in de school & interventiekaarten

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Het is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen. De scan bestaat uit acht aspecten. Per aspect is er een interventiekaart ontwikkeld met interventies om het betreffende aspect te versterken.

po vo
Kwaliteitsreeks | Samenwerking algemeen
Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.