VSLS-opbrengsten

Vanaf 2013 tot 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen uit po, vo en mbo met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Bekijk hier de VSLS-opbrengsten van de verschillende partnerschappen en laat u inspireren.

 

Filter op onderwerp
po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

po vo mbo
Instrumenten | Samenwerking algemeen
VSLS-reflectietool | Samenwerken

Samenwerken met verschillende partners is complex. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over hoe nu verder. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

vo
Instrumenten | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Toolbox Onderpresteren

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag 'Door coaching meer zelfregulatie bij de leerling en inzicht bij de docent'

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag competenties startbekwame docenten

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding eduScrum

EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm waarbij leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast patroon.1 Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Leerwerktaak: ‘Werken aan de eigen kwaliteit van het lesgeven’

In het onderwijs worden op allerlei manieren data gebruikt om de voortgang van leerlingen beter te kunnen monitoren, het leren van de leerlingen te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen. Deze leerwerktaak helpt je op weg om je eigen onderwijs beter te maken door gebruik te maken van verschillende manieren van dataverzameling. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding cijferanalyse

Analyse van data vormt een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. Je kunt alleen gericht actie ondernemen als je weet wat er aan de hand is. Een analyseformulier helpt individuele leraren om gericht te analyseren. De analyse kan de basis voor een gesprek vormen in de sectie en eventueel voor te ondernemen
actie. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Pesten
Pesten | De preventieve aanpak van een pestprobleem

Informatie over de producten en resultaten van de leerkring Pesten. Deze leerkring heeft voor de 13 Quadraamscholen beleid, tools en producten ontwikkeld om preventief met de pestproblematiek om te kunnen gaan en om daarmee te voldoen aan de door de inspectie gestelde eisen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Van opbrengsten naar beter onderwijs

Deze notitie heeft als doel scholen en individuen te informeren over de laatste inzichten en ontwikkelde producten op het gebied van opbrengstgericht werken binnen en buiten Quadraam. Teams, secties en/of individuele docenten kunnen met behulp van dit document hun eigen praktijk onder de loep nemen en het gesprek aangaan met collega’s en leidinggevenden over opbrengstgericht werken. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam