Visie & Strategie

Het samen opleiden van leraren krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gedragen visie. Ook de verbinding tussen opleiden, onderzoek en onderwijsontwikkeling wordt vanuit een gezamenlijk gedragen visie vorm gegeven. Deze visie geeft richting aan de praktijk. Een goede visie en strategie zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor succesvol samen opleiden en professionaliseren binnen de opleidingsschool.

 

po vo
Kwaliteitsreeks
Samen opleiden & professionaliseren voor morgen - instrument voor dialoog

In gesprek over de toekomst van Samen Opleiden en Professionaliseren? Benut dan de discussiekaarten van dit instrument die zijn ontwikkeld door lectoren betrokken bij Samen Opleiden. Het instrument helpt om de visie op samen opleiden, samen onderzoeken en de doorgaande lijn van opleiding en professionalisering aan te scherpen en binnen het partnerschap door te ontwikkelen.

po
Publicaties & Links
Whitepaper 'Samen opleiden voor de toekomst'

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

po vo
Publicaties & Links
Onderzoek RuG naar effecten van Opleiden in de school

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en het professionele welbevinden van aankomend en beginnend leraren die worden opgeleid en werken op een opleidingsschool, in vergelijking tot leraren die werken en leren op niet-opleidingsscholen. Alle resultaten wijzen in dezelfde richting: leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering.

po vo
Publicaties & Links
Interview Jolanda Berendrecht – adviseur Platform Onderwijs2032

Platform Onderwijs2032 publiceerde in november 2016 de publicatie “Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen”. De publicatie is het resultaat van de verdiepingsfase waarin het Platform onderzocht hoe het advies van Onderwijs2032 werkt in de praktijk. Wat gebeurt er al? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen scholen tegen aan? Wat is er nodig voor verdere curriculumvernieuwing? We spraken Jolanda over haar visie op een eigentijds curriculum en de rol die opleidingsscholen hierin kunnen spelen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie ROSRijnland

Deze rapportage bevat de kritische reflectie van ROSRijnland op basis van het toetsingskader
Opleidingsschool van de NVAO.

po vo
Publicaties & Links
Engelstalige informatie over opleiden in de school in Nederland

Drie stukken van de hand van Corinne van Velzen en Monique Volman van het Centre for Educational Training:
• The activities of a school-based teacher educator: a theoretical and empirical exploration
• School-based teacher educators in the Netherlands and the opportunities of the school as a learning place
• What can we learn from the shift towards a more school-centred model in the Netherlands Chapter 8 Developing outstanding practice in school-based teacher education.
En de Engelse samenvatting van het boek:
• Kwaliteit van de opleidingsschool. Over Affordance, Agency en Competentieontwiikeling van Miranda Timmermans.

vo
Praktijkvoorbeelden
Basisdocument Opleidingsschool Zwolle

Het basisdocument beschrijft de beginselen rondom het ontstaan, de visie, de betekenis, de inrichting en de doelstellingen van de Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) Daarnaast zijn hierin afspraken vastgelegd.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie Opleidingsschool Zwolle

In deze Kritische Reflectie (KR) beschrijft Opleidingsschool Zwolle en omgeving (OSZ) de wijze waarop zij haar kernpunten vormgeeft en reflecteert zij op haar eigen functioneren.

po
Kwaliteitsreeks
Het werkplekcurriculum in de school: leren op de werkplek

Dit katern gaat in op leren op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum. Het beschrijft wat scholen in de organisatie van werkactiviteiten kunnen doen om het leren van studenten, en ook van hun eigen leerkrachten, effectief in te richten. We bespreken twee belangrijke aspecten van de werkplek als leeromgeving: 1. De leermogelijkheden van het werk (‘affordances’) 2. De rol van de student/beginnende leerkracht (‘agency’). Van: Jeroen Onstenk

vo
Publicaties & Links
Verslag Samen sterker: strategische samenwerking

Dit verslag beschrijft de belangrijkste discussies en bevindingen van de sessie op 2 juni 2015 tijdens de conferentie van het Steunpunt Opleidingsscholen. Jos Hulsker start de themasessie met een toelichting op het proces, de achtergronden, de scenario’s en een theoretische onderbouwing met inzichten uit de netwerktheorie. Ook bevat het verschillende scenario’s voor het samen opleiden.