Uitbreiding opleidingsscholen

Partnerschappen van VO-scholen en lerarenopleidingen kunnen net als in 2016 subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW om een opleidingsschool te starten. Er is naar verwachting ruimte voor zeven nieuwe opleidingsscholen VO. Daarnaast is er ruimte voor drie nieuwe opleidingsscholen in het po. Opleidingsscholen met een van de vier pabo’s die nog niet deelnemen in een al bekostigde opleidingsschool kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Deze nieuwe opleidingsscholen zijn gericht benaderd door OCW. Voor zowel PO als VO geldt dat binnenkort bekend wordt wanneer de subsidie aangevraagd kan worden voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool. De subsidie is voor de begeleidingskosten van de studenten aan een lerarenopleiding die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Hiermee kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur in de school inrichten, in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de feitelijke begeleiding van de studenten.

Voor het indienen van een aanvraag voor bekostiging, dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Vanuit het Steunpunt ondersteunen wij u hierbij met onderstaande handreikingen, documenten en veel gestelde vragen over de regeling. Ook is er in 2017 weer een koppeltraject. Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt in het koppeltraject aanvragers en (aspirant) opleidingsscholen die behoefte hebben aan een sparringpartner in contact met ervaren opleidingsscholen.

Staat uw vraag hier niet bij of volstaat het antwoord niet, neem dan contact op met het ons via het contactformulier onder aan deze pagina of stuur een mail naar steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl of steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl

Ondersteuning bij het indienen van de aanvraag

po vo
Publicaties & Links
Toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen 2017

Samenwerkingsverbanden van 1 of meer scholen in het po, vo en mbo en 1 of meer lerarenopleidingen kunnen van 1 mei tot 1 september 2017 een aanvraag indienen. Scholen in het vo en mbo kunnen samen met lerarenopleidingen subsidie voor een aspirant-opleidingsschool aanvragen.

po vo
Publicaties & Links
Feedback DUS-I op conceptaanvraag 2017

Dient u dit jaar een aanvraag in om in aanmerking te komen voor subsidie om de status van aspirant-opleidingsschool te krijgen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw conceptaanvraag voor te leggen aan DUS-I. Doel van deze ‘voorschouw’ is het kansrijker maken van de definitieve aanvraag. Uw conceptaanvraag moet dan uiterlijk 1 augustus 2017 binnen zijn bij DUS-I. Feedback ontvangt u uiterlijk 15 augustus 2017, zodat u voor 1 september de uiteindelijke aanvraag kunt indienen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Stuur dan een mail met conceptaanvraag naar ocwsubsidies@minvws.nl.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking toewerken naar het NVAO toetsingskader

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de aspirant-opleidingsscholen en brengt advies uit aan de Minister van OCW. Ten behoeve van deze beoordelingen heeft de NVAO een toetsingskader vastgesteld. Deze handreiking (van april 2018) bevat informatie over hoe een opleidingsschool kan toewerken naar het voldoen aan de inhoudelijke criteria die het NVAO stelt.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking schrijven subsidieaanvraag tegemoetkoming kosten opleidingsschool

Om voor de subsidie voor een tegemoetkoming in de kosten van een opleidingsschool in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het PO en voor VO een handreiking gemaakt met informatie over het schrijven en indienen van de subsidieaanvraag, het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en het schrijven van een ontwikkelplan.

vo
Kwaliteitsreeks
Factsheets Uitbreiding opleidingsplaatsen

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft speciaal voor VO een aantal factsheets ontwikkeld met daarin de belangrijkste punten van de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen per doelgroep op een rij.

vo
Publicaties & Links
FAQ’s regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Antwoorden op veel gestelde vragen over de nieuwe regeling tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen.

vo
Publicaties & Links
Presentatie over aanvraagprocedure

Presentatie van DUO waarin de aanvraagprocedure en beoordeling van de Regeling Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen wordt behandeld.

vo
Publicaties & Links
Presentatie over handreiking subsidieaanvraag

Presentatie van het Steunpunt Opleidingsscholen met daarin een beknopte samenvatting van de handreiking voor het schrijven van de subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-OCW bekostigde opleidingsscholen.

po vo
Publicaties & Links
Toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen 2016

Van 1 mei tot 1 september 2016 kunnen PO en VO samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen voor bekostiging van de aspirant opleidingsschool. DUO heeft hiervoor een format ontwikkelplan, de beoordelingscriteria en het aanvraagformulier ontwikkeld, welke u hier kunt downloaden. Via onderstaande links leest u meer over de regeling en de procedure.

Voorbeelddocumentatie

Opleidingsplan

vo
Publicaties & Links
Opleidingsplan Opleidingsschool Haaglanden

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.

vo
Publicaties & Links
Gezamenlijk Opleidingsplan OSR

Het gezamenlijk opleidingsplan van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) heeft als
doel aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen m.b.t. OidS.

vo
Publicaties & Links
Opleidingsplan Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Opleidingsplan van Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP geeft de algemene visie en de werkwijze aan, maar beschrijft ook de samenwerking tussen de partners in het kader van het gezamenlijk opleiden met scholen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Opleidingschool Haaglanden

Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de Opleidingsschool Haaglanden.

vo
Publicaties & Links
Opleidingsplan ROSRijnland

Dit document betreft het Opleidingsplan van ROSRijnland waarin onderwerpen als Opleiden, begeleiden en onderzoeken, Instroom, Programma , Organisatie en Personeel en kwaliteitszorg beschreven staan.

vo
Publicaties & Links
Opleidingsplan Academische Opleidingsschool Noord-Holland West

Opleiden in de school is een samenwerkingsproject van de lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit opleidingsplan geeft een overzicht van wat de visie op opleiden is en wat de ambities zijn, hoe zij de opleiding hebben vorm gegeven en het maakt zichtbaar hoe zij hiermee aansluiten op de landelijke eisen die worden gesteld aan deze vorm van opleiden van nieuwe generaties leraren.

vo
Publicaties & Links
Opleidingsplan Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame

Met dit Opleidingsplan 2012-2016 streven de partners naar een professionele, lerende kennisgemeenschap voor het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen waarin het opleiden en professionaliseren van leraren een natuurlijke plaats inneemt, ten einde het best mogelijke onderwijs aan studenten en leerlingen te verzorgen.

Kwaliteit zorgplan

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitszorgplan Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Dit kwaliteitszorgplan beschrijft wat de betrokkenen van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP in de periode 2014–‐2016 ondernemen om de kwaliteit van de opleidingsschool te waarborgen.

vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Intern kwaliteitsbeleid AAOS

Intern kwaliteitsbeleid van de Almeerse Academische opleidingsschool (AAOS). Het belangrijkste uitgangspunt van de kwaliteitszorg binnen de AAOS is ‘waarmaken wat je beloofd hebt’.

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitsbeleidsplan ROSRijnland

Dit intern kwaliteitsbeleid van ROSRijnland beschrijft hoe zij kwaliteit op verschillende niveaus definiëren, welke kwaliteitsindicatoren- en eisen hanteren, hoe de uitvoering van het kwaliteitsbeleid vorm krijgt en welke instrumenten kwaliteitszorg ze hanteren.

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Handboek Kwaliteit ROSRijnland

Dit document betreft het kwaliteitshandboek van ROS Rijnland. Onderwerpen als de inrichting van een ROSschool, kwaliteitszorg, procedures, opleiden en onderzoeken komen aan bod.

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitskader AONHW - deel 2

Dit document bevat de uitvoeringsdocumenten opgenomen: het meerjarenbeleidsplan 2012-2015, de activiteitenplannen 2012/2013 en 2013/2014, het overzicht van personele inzet, de samenvattingen van gehouden evaluatieonderzoeken vanaf 2012 en de verantwoording (jaarverslag) over 2012/2013.

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitskader AONHW - deel 1

Dit document beschrijft de visie en ambities die ten grondslag liggen aan de (verdere) ontwikkeling van de aonHw, vervolgens beschrijft het de wijze waarop de organisatie van de AONHW is ingericht en hoe we professionalisering en kwaliteitszorg is vormgeven. Tot slot worden de kwaliteitskaders geschetst.

po vo
Kwaliteitsreeks | Kwaliteitszorgplan
Factsheet Kwaliteitszorg

Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn een belangrijk onderdeel en tegelijkertijd een uitdaging voor de (academische) opleidingsscholen. Doel van deze factsheet is een overzicht te geven van wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitszorg en dit in samenhang te presenteren. Van: Miranda Timmermans

Professionaliseringsplan

po vo
Praktijkvoorbeelden
Kwaliteitskenmerken opleidingsschool: een quick scan

Deze quick scan is bedoeld voor scholen die zich willen ontwikkelen tot opleidingsschool en in aanmerking willen komen voor het keurmerk ‘opleidingsschool’, School of Education. In deze quick scan staan de kwaliteitseisen beschreven die gevraagd worden van een opleidingsschool maar ook van het bestuur en de opleiding (5 locaties pabo van Stenden Hogeschool).

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitskader AONHW - deel 2

Dit document bevat de uitvoeringsdocumenten opgenomen: het meerjarenbeleidsplan 2012-2015, de activiteitenplannen 2012/2013 en 2013/2014, het overzicht van personele inzet, de samenvattingen van gehouden evaluatieonderzoeken vanaf 2012 en de verantwoording (jaarverslag) over 2012/2013.

vo
Publicaties & Links | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitskader AONHW - deel 1

Dit document beschrijft de visie en ambities die ten grondslag liggen aan de (verdere) ontwikkeling van de aonHw, vervolgens beschrijft het de wijze waarop de organisatie van de AONHW is ingericht en hoe we professionalisering en kwaliteitszorg is vormgeven. Tot slot worden de kwaliteitskaders geschetst.

Samenwerkingsovereenkomst

vo
Publicaties & Links
Samenwerkingsovereenkomst ROSRijnland

Dit document betreft een [concept] samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland.

Overig

po vo
Publicaties & Links
Verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen

De afgelopen drie jaar is het aantal opleidingsscholen in Nederland uitgebreid met 37 nieuwe partnerschappen, zogenaamde aspirant-opleidingsscholen. In het verslag van bevindingen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen wordt eerst ingegaan op de laatste aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen in 2017. Daarna komen de belangrijkste bevindingen van alle drie aanvraagrondes aan bod.

po vo
Publicaties & Links
Interview de nieuwste pabo

In het curriculum van de Nieuwste Pabo in Sittard is het leren op het instituut en in de school systematisch afgewisseld. De studenten zijn 40% van de opleidingstijd op de werkplek. Zij worden begeleid en beoordeeld door de mentor, de schoolopleider en de instituutsopleider. In de laatste jaren van de opleiding participeren de studenten op de basisscholen in Communities of Practice. Verschillende betrokkenen vertellen over de ervaringen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Jaarplanning Almeerse Academische Opleidingsschool

De AAOS is een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs en vier opleidingsinstituten. De AAOS richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. Samen werken wij aan het vergroten van kennis over onderwijs, het versterken van pedagogische en didactische vaardigheden, het begeleiden van leerlingen en daarmee aan het verbeteren van de prestaties van elk kind. Dit document bevat de jaarplanning van deze opleidingsschool.

vo
Publicaties & Links
Stagegids Almeerse Academische Opleidingsschool

De AAOS richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. Deze gids geeft informatie over het werkplekleren bij de AAOS en is leidend voor alle universitaire en hogeschoolstudenten die in Almere stage lopen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Onderzoeksprogramma ROSRijnland

Het onderzoeksprogramma van ROS Rijnland voor de periode 2012-2016 beschrijft de visie van de academische opleidingsschool ROSRijnland, de onderzoeksthema’s voor de komende periode en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners.

vo
Publicaties & Links
Keurmerk Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht

In de regio Utrecht werken scholen en de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en Universiteit Utrecht (Centrum voor Onderwijs en Leren) intensief samen bij het opleiden van leraren in de school. Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen, heeft het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VOBVE Regio Utrecht het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld.