Organisatie & financiën

In opleidingsscholen werken scholen, besturen en lerarenopleidingen samen bij het opleiden van nieuwe leraren. Het is hierbij van belang om de organisatie en de begeleidings- en beoordelingsstructuur goed in te richten. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een en ander worden vastgelegd in bijvoorbeeld opleidingsplannen, begeleidingsmodellen, profielbeschrijvingen et cetera. Verder is een duidelijke financiële kaderstelling van belang voor een goede inzet, verantwoording en financiële transparantie tussen de partners.

 

Filter op onderwerp
po
Publicaties & Links
Communicatiekaarten

Van alle actoren die betrokken zijn bij het OidS zijn de taken en verantwoordelijkheden, alsook de communicatie en professionalisering beschreven. Van: Partnerschap OIDS

vo
Kwaliteitsreeks
Professionele ontwikkeling van leraren in de context van de opleidingsschool

Dit katern legt de verbinding tussen inzichten vanuit het HRM-beleid en de professionele ontwikkeling van leraren gedurende de loopbaan. Het reikt bouwstenen aan waarmee opleidingsscholen een gemeenschappelijke basis kunnen creëren voor ‘een cultuur van leren’. Van: Ton Roelofs.

po
Praktijkvoorbeelden
Rollen in de (A)OS: Wat mag je van mij verwachten?

Bij de Academische basisschool Utrecht-Amersfoort horen we regelmatig de vraag: ‘Wat is nu precies mijn rol?’, ‘Wat verwachten jullie van mij als mentor, coach, leerkrachtonderzoeker?’
In dit boekje beschrijven we zeer gedetailleerd de verwachtingen die we van elkaar hebben binnen de (academische) opleidingsschool. Het is bedoeld als een leidraad.

po vo
Kwaliteitsreeks
Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | Opleidingsschool Haaglanden (OSH)

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking toewerken naar het NVAO toetsingskader

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de aspirant-opleidingsscholen en brengt advies uit aan de Minister van OCW. Ten behoeve van deze beoordelingen heeft de NVAO een toetsingskader vastgesteld. Deze handreiking (van april 2018) bevat informatie over hoe een opleidingsschool kan toewerken naar het voldoen aan de inhoudelijke criteria die het NVAO stelt.

vo
Praktijkvoorbeelden
Gezamenlijk Opleidingsplan | OSR

Het gezamenlijk opleidingsplan van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) heeft als
doel aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen m.b.t. OidS.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie | Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Deze kritische reflectie beschrijft hoe de partners van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP samen werken aan een contextrijke leeromgeving waar studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Inholland zich binnen scholen van ZAAM en ROCTOP kunnen ontwikkelen tot beroepsbekwame leraar.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Opleidingsplan van Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP geeft de algemene visie en de werkwijze aan, maar beschrijft ook de samenwerking tussen de partners in het kader van het gezamenlijk opleiden met scholen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie | ROSRijnland

Deze rapportage bevat de kritische reflectie van ROSRijnland op basis van het toetsingskader Opleidingsschool van de NVAO.