Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een belangrijk aspect van het samen opleiden en professionaliseren om kwaliteit te optimaliseren. Het vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het toetsingskader van de NVAO. Bij de interne kwaliteitszorg worden medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken. Opleidingsscholen geven op eigen wijze invulling aan deze kwaliteitszorg. Hiervoor kunnen diverse instrumenten worden ingezet, bijvoorbeeld om de kwaliteitscyclus in kaart te brengen en te evalueren.

 

 

po
Publicaties & Links
Kwaliteit maak je samen!

In dit katern van Miranda Timmermans wordt wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsschool in samenhang gepresenteerd. Om het gesprek over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling te voeren, kunnen partnerschappen gebruikmaken van de ‘Routekaart Kwaliteit Samen Opleiden’. De kaart biedt partnerschappen handreikingen om de dialoog aan te gaan over de eigen kwaliteit en om op basis daarvan weloverwogen keuzes te maken om opleiden in de school steeds verder te verbeteren.

po vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseren
Quickscan voor werkplekbegeleiders

Schoolopleiders en instituutsopleiders van de Academische Opleidingsschool Quadraam (AOQ) hebben samen een Quickscan ontwikkeld die een beeld geeft van de kwaliteit van de begeleiding van werkplekbegeleiders. De Quickscan geeft niet alleen een objectief beeld van de werkplekbegeleiding, maar moet ook aanzetten tot actie.

vo
Instrumenten
Tevredenheidsenquête studenten OSR

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) peilt de tevredenheid van studenten door afname van de digitaal aangeboden Tevredenheidsenquête studenten OSR. Op basis van de verzamelde gegevens trekt de school conclusies, maakt een sterkte-zwakte-analyse, formuleert nieuwe beleidsdoelen en –activiteiten en neemt deze op in de reguliere PDCA-cyclus.

po
Praktijkvoorbeelden
Een onderzoek naar leerkrachtvaardigheden Engels in de onderbouw van het basisonderwijs

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de onderbouwleerkrachten van de basisschool van dit onderzoek tegemoet komen aan de standaarden uit het ideaalprofiel van het Europees Platform. Het doel is om de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op deze school te verbeteren. Hierbij worden de eigen vaardigheden, de pedagogische en didactische vaardigheden en de beschikbaar gestelde faciliteiten nader onderzocht middels een evaluatieonderzoek.

vo
Publicaties & Links
Meta-evaluatie Opleidingsscholen VO 2015

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels in totaal tien opleidingsscholen. In de rapportages hebben de auditpanels positieve zaken en sterke kanten van het samen opleiden tot uitdrukking gebracht. Daarnaast hebben de panels voor elke opleidingsschool een aantal aanbevelingen geformuleerd. In onderstaand artikel lichten wij aan aantal van deze bevindingen en aanbevelingen nader toe.

po vo
Instrumenten
Kwaliteitskenmerken opleidingsschool: een quick scan

Deze quick scan is bedoeld voor scholen die zich willen ontwikkelen tot opleidingsschool en in aanmerking willen komen voor het keurmerk ‘opleidingsschool’, School of Education. In deze quick scan staan de kwaliteitseisen beschreven die gevraagd worden van een opleidingsschool maar ook van het bestuur en de opleiding (5 locaties pabo van Stenden Hogeschool).

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kwaliteitszorgplan Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Dit kwaliteitszorgplan beschrijft wat de betrokkenen van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP in de periode 2014–‐2016 ondernemen om de kwaliteit van de opleidingsschool te waarborgen.

po vo
Publicaties & Links
Keurmerktraject keurmerkopleidingsschool

Het samenwerkingsverband tussen Avans/Lowys Porquinstichting/INOS/KPO Roosendaal is in november 2009 positief beoordeeld en door het Ministerie van OCW erkend als ‘Keurmerk Opleidingsschool1’. In deze notitie staat beschreven aan welke voorwaarden en kwaliteitseisen een school dient te voldoen wil deze toe kunnen treden tot het samenwerkingsverband. Tevens staat beschreven hoe het traject tot Keurmerkopleidingsschool verloopt.

po vo
Publicaties & Links
Engelstalige informatie over opleiden in de school in Nederland

Drie stukken van de hand van Corinne van Velzen en Monique Volman van het Centre for Educational Training:
• The activities of a school-based teacher educator: a theoretical and empirical exploration
• School-based teacher educators in the Netherlands and the opportunities of the school as a learning place
• What can we learn from the shift towards a more school-centred model in the Netherlands Chapter 8 Developing outstanding practice in school-based teacher education.
En de Engelse samenvatting van het boek:
• Kwaliteit van de opleidingsschool. Over Affordance, Agency en Competentieontwiikeling van Miranda Timmermans.