Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een belangrijk aspect van het samen opleiden en professionaliseren om kwaliteit te optimaliseren. Het vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het toetsingskader van de NVAO. Bij de interne kwaliteitszorg worden medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken. Opleidingsscholen geven op eigen wijze invulling aan deze kwaliteitszorg. Hiervoor kunnen diverse instrumenten worden ingezet, bijvoorbeeld om de kwaliteitscyclus in kaart te brengen en te evalueren.

 

 

po
Instrumenten
Model 'Samen opleiden in Amsterdam'

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam en de universitaire pabo van Amsterdam hebben met een aantal schoolbesturen het model ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ ontwikkeld. Het model biedt een gemeenschappelijke taal waarmee Opleidingsscholen – die onderling natuurlijk verschillen in de wijze waarop het opleiden vorm krijgt – in gesprek kunnen gaan over de (basis)kwaliteit van het opleiden. In lijn met het model zijn verschillende kwaliteitszorginstrumenten ontwikkeld: profielen van onder andere de mentor, de schoolopleider en de instituutsopleider, praktijkevaluaties en een zelfevaluatiescan.

vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Het borgen van de kwaliteit van samen opleiden - twee praktijkvoorbeelden

Hoe pak je binnen je (aspirant-)opleidingsschool kwaliteitsborging aan? Hoe blijf je op koers? Hoe zorg je ervoor dat je continu verbetert? In dit artikel aandacht voor de praktijk van kwaliteitsborging van twee opleidingsscholen: de DAM en Friesland College-NHL Stenden. Wat is de visie op kwaliteit en kwaliteitsborging van beide opleidingsscholen? En welke aanpak hebben zij gekozen om de kwaliteit te borgen?

vo mbo
Publicaties & Links
Werken aan de kwaliteit van opleiden en van opleiders

Om docenten goed op te leiden werken mbo-instellingen en lerarenopleiding steeds intensiever samen. Docenten in opleiding leren zo tijdens hun opleiding de beroepscontext kennen en leren hun theoretische kennis om tezetten in een onderwijsprogramma dat aansluit bij de doelgroep in het mbo. Zo beginnen startende docenten goed voorbereid aan hun loopbaan.

po
Publicaties & Links
Kwaliteit maak je samen!

In dit katern van Miranda Timmermans wordt wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsschool in samenhang gepresenteerd. Om het gesprek over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling te voeren, kunnen partnerschappen gebruikmaken van de ‘Routekaart Kwaliteit Samen Opleiden’. De kaart biedt partnerschappen handreikingen om de dialoog aan te gaan over de eigen kwaliteit en om op basis daarvan weloverwogen keuzes te maken om opleiden in de school steeds verder te verbeteren.

po vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseren
Quickscan voor werkplekbegeleiders

Schoolopleiders en instituutsopleiders van de Academische Opleidingsschool Quadraam (AOQ) hebben samen een Quickscan ontwikkeld die een beeld geeft van de kwaliteit van de begeleiding van werkplekbegeleiders. De Quickscan geeft niet alleen een objectief beeld van de werkplekbegeleiding, maar moet ook aanzetten tot actie.

vo
Instrumenten
Tevredenheidsenquête studenten OSR

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) peilt de tevredenheid van studenten door afname van de digitaal aangeboden Tevredenheidsenquête studenten OSR. Op basis van de verzamelde gegevens trekt de school conclusies, maakt een sterkte-zwakte-analyse, formuleert nieuwe beleidsdoelen en –activiteiten en neemt deze op in de reguliere PDCA-cyclus.

po
Praktijkvoorbeelden
Een onderzoek naar leerkrachtvaardigheden Engels in de onderbouw van het basisonderwijs

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de onderbouwleerkrachten van de basisschool van dit onderzoek tegemoet komen aan de standaarden uit het ideaalprofiel van het Europees Platform. Het doel is om de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op deze school te verbeteren. Hierbij worden de eigen vaardigheden, de pedagogische en didactische vaardigheden en de beschikbaar gestelde faciliteiten nader onderzocht middels een evaluatieonderzoek.

vo
Publicaties & Links
Meta-evaluatie Opleidingsscholen VO 2015

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels in totaal tien opleidingsscholen. In de rapportages hebben de auditpanels positieve zaken en sterke kanten van het samen opleiden tot uitdrukking gebracht. Daarnaast hebben de panels voor elke opleidingsschool een aantal aanbevelingen geformuleerd. In onderstaand artikel lichten wij aan aantal van deze bevindingen en aanbevelingen nader toe.

po vo
Instrumenten
Kwaliteitskenmerken opleidingsschool: een quick scan

Deze quick scan is bedoeld voor scholen die zich willen ontwikkelen tot opleidingsschool en in aanmerking willen komen voor het keurmerk ‘opleidingsschool’, School of Education. In deze quick scan staan de kwaliteitseisen beschreven die gevraagd worden van een opleidingsschool maar ook van het bestuur en de opleiding (5 locaties pabo van Stenden Hogeschool).

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.