Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een belangrijk aspect van het samen opleiden en professionaliseren om kwaliteit te optimaliseren. Het vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het toetsingskader van de NVAO. Bij de interne kwaliteitszorg worden medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken. Opleidingsscholen geven op eigen wijze invulling aan deze kwaliteitszorg. Hiervoor kunnen diverse instrumenten worden ingezet, bijvoorbeeld om de kwaliteitscyclus in kaart te brengen en te evalueren.

 

 

po vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseren
Quickscan voor werkplekbegeleiders

Schoolopleiders en instituutsopleiders van de Academische Opleidingsschool Quadraam (AOQ) hebben samen een Quickscan ontwikkeld die een beeld geeft van de kwaliteit van de begeleiding van werkplekbegeleiders. De Quickscan geeft niet alleen een objectief beeld van de werkplekbegeleiding, maar moet ook aanzetten tot actie.

vo
Instrumenten
Tevredenheidsenquête studenten OSR

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) peilt de tevredenheid van studenten door afname van de digitaal aangeboden Tevredenheidsenquête studenten OSR. Op basis van de verzamelde gegevens trekt de school conclusies, maakt een sterkte-zwakte-analyse, formuleert nieuwe beleidsdoelen en –activiteiten en neemt deze op in de reguliere PDCA-cyclus.

po vo
Kwaliteitsreeks
Scan opleiden in de school

De scan Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het opleiden in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat. Het instrument is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen.

po vo
Kwaliteitsreeks
Interventies ter versterking van de onderzoekscultuur

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. De scan bestaat uit acht aspecten. Per aspect is er een interventiekaart ontwikkeld met interventies om het betreffende aspect te versterken. Elke kaart benoemt interventies op organisatieniveau en interventies op cultuurniveau. In deze katernen worden de interventiekaarten behandeld en worden enkele goede voorbeelden gegeven van scholen die met de interventiekaarten werken.

po vo
Kwaliteitsreeks | Samenwerking algemeen
Scan onderzoekscultuur in de school & interventiekaarten

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Het is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen. De scan bestaat uit acht aspecten. Per aspect is er een interventiekaart ontwikkeld met interventies om het betreffende aspect te versterken.

po vo
Kwaliteitsreeks | Samenwerking algemeen
Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.

vo
Publicaties & Links
Meta-evaluatie Opleidingsscholen VO 2015

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels in totaal tien opleidingsscholen. In de rapportages hebben de auditpanels positieve zaken en sterke kanten van het samen opleiden tot uitdrukking gebracht. Daarnaast hebben de panels voor elke opleidingsschool een aantal aanbevelingen geformuleerd. In onderstaand artikel lichten wij aan aantal van deze bevindingen en aanbevelingen nader toe.

po vo
Publicaties & Links
De waarde van de academische opleidingsschool PO en VO

In academische opleidingsscholen (AOS) wordt de opleidingsfunctie gecombineerd met een sterk op de praktijk gerichte onderzoekcomponent. Deze studie geeft een landelijk beeld van praktijkonderzoek binnen de AOS-en en de opbrengsten en succesfactoren voor schoolontwikkeling.

po vo
Publicaties & Links
Publicatiereeks InnovatieImpuls Onderwijs

Deze publicatiereeks is onderdeel van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO), een project van CAOP en Kennisland ter stimulering van onderwijsvernieuwing van onderop. Met een drietal publicaties maken we samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar. Hiermee willen we lerarenopleidingen en schoolbesturen inspireren en stimuleren om de aansluiting tussen opleiding en praktijk te bevorderen.

vo
Publicaties & Links
Goede beoordeling NVAO Opleidingsschool Rotterdam

Zowel de opleidingsfunctie als de onderzoeksfunctie van de Academische Opleidingsschool Rotterdam kregen van het auditteam van Hobéon in opdracht van de NVAO een goede beoordeling. Drie betrokkenen vertellen waarin hun academische opleidingsschool uitblinkt.