Inrichting, organisatie & financiën

In opleidingsscholen werken scholen, besturen en lerarenopleidingen samen bij het opleiden van nieuwe leraren. Het is hierbij van belang om de organisatie en de begeleidings- en beoordelingsstructuur goed in te richten. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een en ander worden vastgelegd in bijvoorbeeld opleidingsplannen, begeleidingsmodellen, profielbeschrijvingen et cetera. Verder is een duidelijke financiële kaderstelling van belang voor een goede inzet, verantwoording en financiële transparantie tussen de partners.

po vo
Publicaties & Links
Beoordelingskader aspirant-opleidingsscholen

Het nieuwe kader en protocol van de NVAO op basis waarvan de eerste lichting aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO beoordeeld gaan worden. De beoordelingsprocedure is herzien o.a. op basis van de evaluatie van de werkwijze in de periode 2009-2016.

po vo
Publicaties & Links
Subsidie Opleidingsschool in jaarverslaggeving onderwijs

Aspirant-opleidingsscholen en erkende opleidingsscholen leggen jaarlijks verantwoording af over de subsidie die zij van OCW ontvangen. De penvoerder van het partnerschap neemt het ontvangen subsidiebedrag op in Model G1 van de jaarverslaggeving. Daarin wordt ook aangegeven of de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld zijn uitgevoerd. Het gaat om hetzelfde jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven van de school of instelling staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld.

po vo
Kwaliteitsreeks | Samenwerking algemeen
Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.

vo
Praktijkvoorbeelden
Basisdocument Opleidingsschool Zwolle

Het basisdocument beschrijft de beginselen rondom het ontstaan, de visie, de betekenis, de inrichting en de doelstellingen van de Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) Daarnaast zijn hierin afspraken vastgelegd.

vo po
Publicaties & Links
Dialoog: Perspectief op een bestendige samenwerking bij OIDS

Wat willen we met de opleidingsschool? Beperkt de samenwerking van de lerarenopleiding en scholen zich tot de praktijkcomponent van de opleiding? Of moet het een breed, doorlopend samenwerkingsverband worden rondom de professionalisering van de docent in iedere fase van zijn loopbaan? Aan de hand van deze vragen proberen Jos Hulsker en Ton Roelofs zicht te krijgen op het doel en de inrichting van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

vo
Publicaties & Links
Doelgericht vertrouwen: strategisch HRM voor schoolleiders

Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen nog maar weinig ervaring. Het is tijd om de koppeling te leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Schoolleiders spelen daarbij een cruciale rol. Dit katern laat zien welke opdrachten er voor schoolleiders liggen op weg naar strategisch HRM.

vo po
Publicaties & Links
Kennisportal NRO

De kennisportal onderwijs van het NRO geeft toegang tot diverse verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk, waaronder materiaal over Opleiden in de School. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor docenten en andere belangstellenden.

vo po
Publicaties & Links
Onderzoek Opleiden in de school (NVAO/OCW)

Op vraag van de minister van OCW voerden de inspectie en NVAO een gezamenlijk onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van opleiden in de school.

vo
Publicaties & Links
De toren van Babel. Taken en termen bij opleiden in school.

Artikel in VELON (2009) van Rudi Liebrand, Instituut voor Leraar en School, HAN, Nijmegen

vo po
Publicaties & Links
Landelijke criteria Opleiden in de School

Resultaten dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische opleidingsschool. Van: Ministerie van OCW, onderzoek uitgevoerd door KPMG/CINOP.