PO

VSLS | Profielschets OGW, OMV, ouderbetrokkenheid en pesten/veilige school

In de profielschetsen worden de themagebieden nauwkeurig omschreven. Hierin is onder woorden gebracht wat er binnen het samenwerkingsverband wordt verstaan onder elk themagebied. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS

Gerelateerde items

Publicaties & links
25 september 2018

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Publicaties & links
22 september 2017

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn?

Publicaties & links
22 september 2017

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling?

Tools & scans
22 september 2017

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen.