Doorzoek kennisbank

Thema's
Type
Sector
Platform publicatie
Doorzoek archief
34 resultaten
Tools & scans
5 februari 2024

Deze gesprekskaart voor aanstaand academische leraren kunnen partnerschappen inzetten in de verschillende fasen en opleidingsjaren om het werkplekleren van academische leraren op academische vaardigheden in de praktijk te versterken. De gesprekskaart is een fluïde instrument dat kan worden aangepast aan de persoonlijke leerdoelen van de student, de opleidingsfase en de context van de school. Het […]

Tools & scans
6 maart 2023

De rol van de schoolleider is een belangrijke schakel binnen het Samen Opleiden & Professionaliseren op de opleidingsschool. Deze dialoogkaart voor partnerschappen po helpt bij het bewust maken van de rol die een schoolleider heeft bij Samen Opleiden. Welke kansen zijn er vanuit Samen Opleiden voor de school?

Tools & scans
14 november 2022

Deze handreikingen zijn bedoeld om het gesprek in de regio en binnen partnerschappen over de uitbreidingsstrategie Samen Opleiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voeden. De gespreksleidraad bestaat uit 1. vragen die het gesprek kunnen voeden en 2. een overzicht van mogelijke varianten om het samen opleiden uit te breiden.

Tools & scans
7 november 2022

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Elk partnerschap staat voor de opdracht om te bepalen op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van deze ambitie. De GROW-tool helpt je om als partnerschap op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Tools & scans
21 april 2022

Gesprekskaarten ontwikkeld bij het webinar ‘De stem van de lerende’ van Ingrid Paalman die in partnerschappen po, vo, mbo, op de scholen en bij opleidingen kunnen worden ingezet om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren.

Tools & scans
6 oktober 2021

De website bevat een overzicht van loopbaanmogelijkheden, inspirerende portretten en handreikingen en tips voor leraren en voor schoolleiders en HR-professionals die hen daarbij kunnen ondersteunen. De website heeft tot doel om een inspiratiebron te zijn en een landelijk verzamelpunt van instrumenten, achtergronden en handreikingen voor loopbaanontwikkeling en -ondersteuning van leraren.

Tools & scans
4 juni 2021

Ontwerpkit met handreikingen en instrumenten om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen. Een samenhangend curriculum voldoet aan de geldende opleidingseisen, sluit aan bij de leermogelijkheden van de leerwerkplek, én komt tegemoet aan de leerbehoeften van de individuele student.

Tools & scans
1 juni 2021

De Loopbaancompetentietool, ontwikkeld door Marinka Kuijpers, helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Leidinggevenden en HR-managers kunnen het gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze de tool inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.

Tools & scans
18 maart 2021

Een praatplaat kan op verschillende manieren worden ingezet tijdens de bijeenkomsten met het ontwerpnetwerk. Door de praatplaat steeds terug te laten komen, werkt de groep aan een gedeeld referentiekader en worden de verbanden tussen de onderdelen sterker en rijker.

Tools & scans
18 maart 2021

De werkvormen zijn erop gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen een curriculum te bouwen.