Instrumenten

Werkomgeving inclusieve cultuur | PO, VO, MBO

Voor het bevorderen van diversiteit in opleidingen. De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. De werkomgeving bevat drie dimensies: 1) Inclusief klimaat 2) Diversiteit wat betreft geslacht en 3) Diversiteit wat betreft culturele achtergrond.

Kijkkader voor praktijken van samen opleiden | PO, VO, MBO

Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een hulpmiddel om binnen uw opleidingsschool het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen: Waar zijn we tevreden over? Wat willen we (verder) ontwikkelen? U kunt met het kijkkader – dat bestaat uit negen ijkpunten met deelvragen – bestaande praktijken analyseren en verbeteren en nieuwe praktijken ontwerpen.

Leeromgeving Onderzoekscultuurl | PO, VO, MBO

De twee gratis digitale Leeromgevingen Onderzoekscultuur ondersteunen scholen in het po, vo en mbo en opleidingen om evidence-informed te werken aan onderwijsontwikkeling. De deelnemer kiest allereerst vanuit welke rol hij de digitale tool invult en start met de scan om de beginsituatie en doelen vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt, maakt hij een werkplan en ontvangt hij tips in de vorm van voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes.

Samen opleiden & professionaliseren voor morgen | PO, VO, MBO

In gesprek over de toekomst van Samen Opleiden en Professionaliseren? Benut dan de discussiekaarten van dit instrument die zijn ontwikkeld door lectoren betrokken bij Samen Opleiden. Het instrument helpt om de visie op samen opleiden, samen onderzoeken en de doorgaande lijn van opleiding en professionalisering aan te scherpen en binnen het partnerschap door te ontwikkelen.

BSL-Ontwerptool | VO

De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat om een effectief inductiearrangement voor startende leraren te ontwikkelen. Ook ondersteunt de tool bij het bepalen van visie en beleid voor de begeleiding van startende leraren, en de juiste randvoorwaarden voor het goed organiseren ervan.

Loopbaanleraren.nl | VO

Website ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling van leraren. De website bevat een overzicht van loopbaanmogelijkheden, inspirerende portretten en handreikingen en tips voor leraren en voor schoolleiders en HR-professionals die hen daarbij kunnen ondersteunen. De website heeft tot doel om een inspiratiebron te zijn en een landelijk verzamelpunt van instrumenten, achtergronden en handreikingen voor loopbaanontwikkeling en -ondersteuning van leraren.

Loopbaancompetentietool | PO, VO

Deze loopbaancompetentietool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Eerst kies je de loopbaansituatie of het loopbaanproces waar je aan wilt werken. Vervolgens breng je in kaart welke loopbaancompetenties je al inzet en welke je verder wilt ontwikkelen. Tot slot krijg je handvatten hoe je dat kunt doen. Leidinggevenden en HR-managers kunnen de tool gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze de tool inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.

Startwijzer | PO, VO, MBO

Wilt u binnen uw (opleidings)school de begeleiding van startende leraren verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Dan kan de Startwijzer u een stap verder helpen! De Startwijzer is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren ingewerkt en begeleid worden. Ook geeft de Startwijzer aan op welke onderdelen mogelijk winst te behalen valt.

VSLS-reflectietool samenwerking | PO, VO, MBO

Samenwerken met verschillende partners is complex. Het project VSLS bracht afgelopen schooljaar een reflectietool uit waarmee samenwerkingspartners in staat zijn te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?’ De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

Scan opleiden in de school | PO, VO, MBO

De scan Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het opleiden in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat. Het instrument is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen.

Scan onderzoekscultuur in de school & interventiekaarten | PO, VO, MBO

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Het is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen. De scan bestaat uit acht aspecten. Per aspect is er een interventiekaart ontwikkeld met interventies om het betreffende aspect te versterken.

Schoolfie | VO

De Schoolfie is een zelfevaluatie-instrument. Met de Schoolfie kun je o.a. meten in hoeverre er een onderzoekende houding in de school is, in hoeverre er een gedeelde visie is op kwaliteit en of docenten samenwerken aan schoolontwikkeling. Belangrijke elementen voor het realiseren van een ambitieus leerklimaat en innovatieve ontwikkelingen in de school. Het is het meest waardevol als de sSchoolfie door mensen met verschillende functies wordt ingevuld, bijvoorbeeld schoolleiders, teamleiders en docenten. Aan de hand van de resultaten is het zinvol om met elkaar in gesprek te gaan en ontwikkelpunten vast te stellen.

Ondersteuningsaanbod lerarentekort VO-raad | VO

Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bekwame leraren. De VO-raad vindt het dan ook van het grootste belang een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Hier treft u een overzicht van het ondersteuningsaanbod van de sectorraad