GROW-tool | Sterk in onderwijsregio’s

Het werkplan ‘Samen voor het onderwijs’, opgesteld in het kader van het onderwijsakkoord 2022, beschrijft de voorgenomen acties om een duurzame samenwerking in de regio van alle betrokkenen bij kwalitatief goed onderwijs te organiseren. Er worden onderwijsregio’s gevormd waarin bindende afspraken gemaakt worden over de regionale aanpak van het lerarentekort. Deze onderwijsregio’s worden gevormd door o.a. de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P), de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en regionale allianties. De functies in de onderwijsregio zijn werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren.

De onderwijsregio’s zijn van grote invloed op de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren, aangezien de functies van de onderwijsregio voor een belangrijk deel overeenkomen met de functies die de partnerschappen momenteel vervullen.  De GROW-tool helpt partnerschappen SO&P om in de onderwijsregio’s vanuit het overkoepelende doel (GOAL), via een analyse van de huidige stand van zaken (REALITY) een passende route te kiezen (OPTIONS) en tot slot aanbevelingen mee te geven voor het vervolg (WAY FORWARD).