100% Samen Opleiden

Intro

Intro | Ambitie 100% Samen Opleiden

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via partnerschappen Samen Opleiden. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030 vastgesteld. Ook in de nieuw te vormen Onderwijsregio’s blijft deze ambitie gehandhaafd. In 2021 zijn naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgden, opgeleid via Samen Opleiden. Van deze studenten werd 48% opgeleid voor het po, 44 % voor het vo, 7% voor het mbo en 1% voor een combinatie van po/vo (OCW, 2021).

Elk partnerschap staat voor de opdracht om deze landelijke ambitie te vertalen naar een persoonlijke ambitie toegespitst op de eigen situatie. In dit dossier – ontwikkeld in samenwerking met AO Consult – bieden we je informatie, tools en ondersteuning om het gesprek over de groei-ambitie binnen je eigen partnerschap op een goede en (kwalitatief en kwantitatief) onderbouwde manier te kunnen voeren.

Factpack

Factpack 2023 | Inzicht in cijfers

Deze factpack geeft inzicht in de landelijke stand van zaken over het aantal studenten dat opgeleid wordt binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) met betrekking tot de ambitie 100% Samen Opleiden. De regionale factpacks met data per instelling zijn beschikbaar bij de opleidingen en kunnen op regionaal niveau of door de aan de instelling verbonden partnerschappen gebruikt worden bij het bepalen van de groeistrategie.

GROW-tool

GROW-tool | Samen op weg naar 100%

De GROW-tool helpt je om als partnerschap op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan. We nemen je stap voor stap mee in het proces om vanuit het overkoepelende doel (GOAL), via een analyse van de huidige stand van zaken (REALITY) een route te kiezen die bij jouw unieke situatie past (OPTIONS) en dit tot slot te vertalen naar een concreet plan van aanpak (WAY FORWARD).

Gespreksleidraad

Gespreksleidraad | Vragen & varianten

Deze handreiking is bedoeld om het gesprek in de regio en binnen partnerschappen over de uitbreidingsstrategie Samen Opleiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voeden. De gespreksleidraad bestaat uit 1. vragen die het gesprek kunnen voeden en 2. een overzicht van mogelijke varianten om het samen opleiden uit te breiden.

Meer weten over financiële modellen, krimpregio’s en kern-schilconstructies in relatie tot groei? Bekijk de verschillende notities hieronder in de kennisbank.

Kennisbank

Kennisbank | Rapporten & notities

8 resultaten
Publicaties & links
29 november 2023

Deze factpack geeft inzicht in de landelijke stand van zaken over het aantal studenten dat opgeleid wordt binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) met betrekking tot de ambitie 100% Samen Opleiden. De regionale factpacks met data per instelling zijn beschikbaar bij de opleidingen en kunnen op regionaal niveau of door de aan de instelling […]

Publicaties & links
9 mei 2023

Deze notitie presenteert de context en de verschillende verschijningsvormen van interprofessioneel samen opleiden in de huidige praktijk. Daarna volgt een schets van de droombeelden en de randvoorwaarden om deze te kunnen realiseren. De notitie sluit af met enkele vraagstukken omtrent interprofessioneel samenopleiden en een advies aan het Ministerie van OCW.

Publicaties & links
4 april 2023

OCW, sectorraden en vak- en onderwijsorganisaties streven ernaar dat vanaf 2030 alle leraren worden opgeleid in een partnerschap SO&P. Ook in de nieuw te vormen Onderwijsregio’s blijft deze ambitie gehandhaafd. Oberon onderzoek gedaan naar de redenen waarom zelfstandige scholen (i.e. éénpitters) nog niet zijn aangesloten bij partnerschappen SO&P. De resultaten zijn vastgelegd in deze factsheet […]

Publicaties & links
10 januari 2023

Notities met (veelgestelde) vragen en aandachtspunten voor partnerschappen over financiële modellen en krimpregio’s, ook in relatie tot de ambitie van 100% Samen Opleiden. De informatie is opgehaald uit de sessies groei met partnerschappen georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in 2022.

Publicaties & links
7 november 2022

Rond verschillende partnerschappen Samen Opleiden wordt gewerkt met zogenaamde kern-schil constructies. Het Platform signaleert dat de kern-schil constructie een belangrijke (kwantitatieve en kwalitatieve) bijdrage kan leveren aan de praktijk van het Samen Opleiden en het realiseren van de groeiambitie. Deze notitie schetst de context van de 100% Samen Opleiden ambitie, de doelen waarvoor de kern-schil constructie kan worden ingezet, de verschijningsvormen in de praktijk en bevat een advies aan het ministerie van OCW ten aanzien van de regeling.

Publicaties & links
1 november 2022

Deze factpack geeft inzicht in de landelijke stand van zaken met betrekking tot de ambitie dat 100% van de studenten in opleiding tot leraar opgeleid wordt via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P).

Publicaties & links
7 april 2022

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Publicaties & links
15 april 2020

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. In dit rapport brengt het Kohnstamm Instituut in beeld wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

Praktijkillustraties

Praktijkillustraties | Uitbreiding in de praktijk

Praktijkvoorbeelden & interviews
27 januari 2023
Partnerschap Groningen – kop van Drenthe | Drie groeistrategieën

Het po Partnerschap Samen Opleiden, Professionaliseren en Innoveren Groningen – kop van Drenthe is in de afgelopen jaren uitgebreid met de toetreding van nieuwe besturen. Het partnerschap wil verder groeien en heeft de ambitie om in 2025 alle studenten op te leiden via het concept Samen Opleiden. Er worden drie groeistrategieën verkend: groei binnen de […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022
Opleidingsschool Rijnland | Groei als aspirant partnerschap

Binnen de aspirant Opleidingsschool Rijnland (mbo) wordt al enige tijd het gesprek over groei gevoerd. Omdat de opleidingscapaciteit van de teams binnen de verschillende opleidingslocaties van mboRijnland al optimaal wordt benut, kan groei in het aantal studenten alleen gerealiseerd worden door uitbreiding met nieuwe partners of samenwerking met andere mbo partnerschappen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022
Trion | Groei vanuit visie

Het vo-partnerschap Trion is in de afgelopen jaren gegroeid (in aantal partners en aantal studenten) en zal de komende periode naar verwachting verder groeien, ingegeven door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het partnerschap in de regio. De koers voor de uitbreiding wordt bepaald op basis van de visie, waarin iedere school zijn eigen unieke profiel en […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
22 mei 2022
Samen Opleiden regio West-Brabant | Groeien van vijf naar dertig partners

Nemen er op dit moment 4 besturen deel aan het partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant, als alles volgens plan verloopt zijn in 2025 alle 29 po-besturen in de regio bij het partnerschap aangesloten. Marianne van Meel (projectleider) vertelt over dit uitbreidingstraject.

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022
ZAOS | Sectoroverstijgende samenwerking

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een partnerschap voor vo en mbo, staat open voor groei. Omdat alle partijen in het vo en mbo in de regio al jaren onderdeel uitmaken van de ZAOS, betekent dit vooral uitbreiding van het netwerk waarmee de ZAOS samenwerkt en nieuwe initiatieven ontplooit om de instroom te vergroten en het […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022
ROWF | Sectoroverstijgende samenwerking

In de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) leiden vijf instituten voor lerarenopleidingen en meer dan 40 schoollocaties in het vo en mbo in gezamenlijkheid leraren op. Belangrijke aandachtspunten in de sectoroverstijgende samenwerking zijn om in het praktijk- en instituutsdeel van de opleiding in te spelen op de verschillen in opleidingsdidactiek tussen vo en mbo en […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022
OSOF | Sectoroverstijgende samenwerking

Binnen de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken verschillende vo-scholen samen met het vso en het mbo samen bij het opleiden van nieuwe docenten. Door de sectoroverstijgende samenwerking biedt het partnerschap een rijk leertraject voor studenten, waarin zij met de verschillende sectoren kennis kunnen maken en hun ervaringen en inzichten vanuit de ene context kunnen meenemen […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022
Opleidingshuis | Sectoroverstijgende samenwerking

De studenten van de instituten zijn binnen het Opleidingshuis ‘collega’s in opleiding’ en maken echt onderdeel uit van de school en het team. Sectoroverstijgend samenwerken betekent voor het Opleidingshuis dat traditionele denkbeelden over stage en opleiden worden doorbroken: door een gelijkwaardige en hechte samenwerking ontstaat vertrouwen en de ruimte om sectoroverstijgend samen te werken en […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022
AOSL | Uitbreiding partners Samen Opleiden

In het vo-partnerschap de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) is het aantal samenwerkende scholen en instituten flink de afgelopen periode forst uitgebreid, ingegeven vanuit de 100% samen opleiden ambitie. Vanwege deze uitbreiding herijkt het partnerschap momenteel de samenwerking, ook in het licht van de ontwikkelingen en eisen vanuit het landelijke Kwaliteitskader Samen Opleiden en inductie.

Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Actueel | Uitbreiding partnerschappen met nieuwe schoolbesturen
VO
Interview | “Je moet lef en visie hebben om als eenpitter opleidingsschool te worden”
MBO
PO
VO
Ontwikkelsessie | Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden
Aspirant-partnerschappen

Aspirant-partnerschappen

Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. In het schooljaar 2022/2023 komt er subsidie voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Op de website van DUS-I vind je alle benodigde informatie op een rij.